MANN, ARNE B.: RÓMSKI KOVÁČI NA SLOVENSKU – ROMA BLACKSMITHS IN SLOVAKIA

Rómski kováči na Slovensku – Roma Blacksmiths in Slovakia.
© Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 2018, 400 strán.

Rozsiahla monografia od etnológa Arene B. Manna ponúka komplexný pohľad na kováčstvo Rómov v slovenskom kontexte. Ilustrovaná publikácia v slovenskom a anglickom jazyku s rómskym resumé zachytáva tému kováčstva od historického prehľadu až po popis situácie na základe autorovho terénneho výskumu. Mimoriadne cenné je, že ide o publikáciu syntetizujúcu všetky poznatky vrátane prehľadov zbierkových predmetov viažucich sa k rómskemu kováčstvu v múzeách na Slovensku. Hodnotný je predovšetkým precízny prístup k prameňom, vďaka ktorému autor ponúka veľmi presný popis výskytu skúmaných javov. Autor sa venuje dejinám rómskeho kováčstva, tak ako ich je možné rekonštruovať z písomných a obrazových prameňov. Všíma si pôsobenie rómskych kováčov na území strednej a východnej Európy a v kontexte dejín Rómov ponúka špecifický pohľad na kováčstvo ako významný druh obživy, ktorý Rómom umožňoval včleniť sa do spoločnosti.

Publikácia je členená do piatich kapitol: 1. Dejiny – History, Práca – Work, Produkcia rómskych kováčov – The Products of Roma, Rómsky kováč v spoločenstve – The roma Blacksmith in Society, Storočie premien – A century of Change.

Okrem rozsiahlej bibliografie a menného registra publikácia v závere obsahuje aj nárečový slovník kováčskych termínov, čím obohacuje rómsky jazyk o dialektové termíny podľa skúmaných obcí.

Kováč pri práci, Drienov, 1934, Fotoarchív KM Prešov.Foto: Jozef Kolarčík Fintický, 1934

MY RÓMSKY NÁROD

 HANCOCK, Ian. 2005. My rómsky národ. Ame sam e Rromane džene.Bratislava: Petrus, 2005. 258s. ISBN 80-88939-97-6

Originál:
HANCOCK, Ian. 2002. We are the Romani people, Ame sam e Rromane džene. University of Hertfordshire, 2002. 208p. ISBN 978-1-902806-19-8.

O publikácii

Publikácia My rómsky národ, Ame sam e Rromane džene, v origináli We are the Romani people, Ame sam e Rromane džene, bola vydaná v roku 2002 a do slovenského jazyka preložená v roku 2005 (preložili: Ľuben Urbánek, Evelína Mäsiarová, Erika Godlová).

Na Slovensku je v predaji a záujemci si ju môžu vypožičať aj vo viacerých knižniciach.

Kniha je venovaná Rómom. Ako jej autor, profesor a lingvista Ian Francis Hancock  uvádza v jej úvode: ,,V celej Európe, Severnej a Južnej Amerike a v Austrálií, ako aj v častiach Afriky a Ázie žijú ľudia, ktorí sa nazývajú Rómami a uchovávajú si svoj jedinečný jazyk a kultúru. …,,Je to národ, ktorý má dvojakú identitu…“ Publikácia je určená pre každého, kto má záujem dozvedieť sa viac o rómskom národe a jeho ľuďoch. Hovorí o tom, ako vznikali predstavy o ,,Cigánoch“, o tom akí v skutočnosti sú, ako sa ľudia o nich a o ich súčasnom, ale aj minulom spôsobe života môžu dozvedieť viac (Hancock, 2005).

Publikácia pozostáva z 15-tich kapitol, ktoré sú ďalej členené do podkapitol. Čitateľ sa v nej dozvie zaujímavosti z oblasti kultúry Rómov, ich zvykov a tradícií, rituálov, ale aj mnoho zaujímavostí z ich kuchyne alebo z oblasti mágie. Samostatná kapitola je venovaná rómskemu jazyku. V úvodných kapitolách sa autor venuje pôvodu Rómov a ich migrácii z Indie do Európy, neskôr nasledujú časti o významných historických obdobiach rómskeho národa. Hancock zdôrazňuje a vysvetľuje pevné kultúrne putá s Indiou a ponúka informácie o najnovších výskumoch, ktoré dokazujú indický pôvod Rómov.

OBSAH

Predslov (Ken Lee)

Anglune lava (Jorge M. Fernández Bernal)

 1.  Dejiny
 2.  Rrobija: Nevoľníctvo
 3.  Buxljaripe: Na ceste do Európy
 4.  O Baro Porrajmos: Holokaust
 5.  Prečo existujú protirómske postoje
 6.  Obraz Cigána
 7.  Do akej miery sú Rómovia Indovia?
 8.  Do akej miery sú Rómovia Európania?
 9.  Kuchyňa
 10.  Zdravie
 11.  Ako sa správať k Rómom
 12.  Naliehavá potreba rómskych organizácií
 13.  Prínosy, výsledky a osoby hodné povšimnutia
 14.  Amari Čhib: Náš jazyk
 15.  Rómska gramatika

Zdroje:

Hancock, I. 2005. My rómsky národ. Ame sam e Rromane džene. Bratislava: Petrus, 2005. ISBN 80-88939-97-6

http://www.mestskakniznicabojnice.sk/katalog-knih/kniha.php?c=029377

ROMANO HANGORO

 1. prvý rómsky šlabikár na území bývalého Československa, ktorý v roku 1993 zostavil a vydal spisovateľ Dezider Banga.
 2. Celoštátna postupová súťaž v rómskej piesni Rómsky hlások – Romano Hangoro, ktorú organizuje Centrum sociálnej pomoci mladým v Lučenci

RÓMSKY DEJEPIS

Rómsky dejepis
autor: Arne B. Mann
© Kaligram, Bratislava 2000

tiež Romský dějepis
autor: Arne B. Mann,
© Fortuna, Praha 2001

Publikácia Rómsky dejepis doplnkový učebný text pre vyučovanie dejepisu pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Autor Arne B. Mann pútavým spôsobom sumarizuje dejiny Rómov od indickej pravlasti až do súčasnosti, popisuje spôsoby zamestnania, tradičnú kultúru, ale aj súčasnosť. V trinástich kapitolách sa podrobne venuje témam, ktoré rozširujú poznatky žiakov a študentov z histórie a zasadzuje ich do kontextu európskych a slovenských dejín tak, aby čo najviac priblížil dejinné udalosti a ich vplyv na usadzovanie Rómov, ale aj na ich spolužitie s majoritnou  populáciou. Autor sa tiež podrobne venuje tradičným zamestnaniam ako kováčstvo a hudobníctvo. Samostatná kapitola je venovaná rómskemu jazyku. Druhá časť doplnkovej učebnice je venovaná hľadaniu porozumenia a toho, čo môže vplývať na vzájomné akceptovanie Rómov a majority. Samostatná časť je venovaná rómskym osobnostiam.