KOZA (2015)

Koza (2015)

Film v koprodukcii Slovenskej a Českej republiky

Réžia: Ivan Ostrochovský

Scenár: Marek Leščák, Ivan Ostrochovský

Strih: Viera Čákanyová, Peter Morávek, Maroš Šlapeta, Matej Beneš

Kamera: Martin Kollár

Hrajú: Peter Baláž, Zvonko Lakčević, Ján Franek a ďalší

Film o rómskom boxerovi a jeho ťažkom osude. Boxer Peter Baláž, prezývaný Koza, pred dvadsiatimi rokmi reprezentoval Slovensko na olympiáde v Atlante. V súčasnosti žije so svojou ženou Mišou a dieťaťom na hranici chudoby. Miša nečakane otehotnie a chce si nechať dieťa zobrať. Koza ju od toho odhovára. A tak sa po rokoch bez tréningov rozhodne starnúci olympijský boxer na invalidnom dôchodku za vidinou zárobku vyraziť na cestu za svojou poslednou prehrou. So svojím manažérom Zvonkom sa vydávajú na „turné“ naprieč Európou, v ktorom nejde o víťazstvá, ale o to, koľko úderov dokáže Koza zvládnuť. V úlohe Kozovho trénera sa predstavil bronzový medailista z olympijských hier v Moskve Ján Franek.

Film odkrýva život chudobných ľudí žijúcich na okraji spoločnosti, pozadie ich rozhodnutí a bezvýchodiskovosť niektorých situácií.

Európska filmová akadémia vybrala film Koza medzi 50 najlepších filmov roka 2015.

Zdroj: https://asfk.sk/film/koza/

KROK ZA KROKOM (STEP BY STEP)

Termín realizácie: (september 1996 -jún 2004)

Projekt realizovali: Ministerstvo školstva SR a Nadácia Škola dokorán 1

Nadácia Škola dokorán 2 sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku naštartovala Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS– OSF) 3  v roku 1993. Po dvoch rokoch sa program osamostatnil založením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných rodín.

Obsah projektu:

Prvým pokusom Nadácie Škola dokorán o inováciu výchovy a vzdelávania a hľadania alternatívnych prístupov ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania bol projekt „Krok za krokom“.

 • Podstatou projektu bolo uplatnenie pedagogického prístupu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa, vytváranie podmienok na účasť rodičov na vyučovacom procese v materských školách a na prvom stupni základnej školy. Cieľom projektu bolo podchytiť a riešiť problémy výchovy a vzdelávania rómskych žiakov z aspektu ich individuálnych. Teoretickým základom projektu bol prístup k porozumeniu výchovy a vzdelávania ako procesu, v ktorom treba rozvíjať kognitívnu (poznávaciu), emocionálnu, sociálnu aj fyzickú stránku žiaka. Podmienkou optimalizácie procesu vývinu, výchovy a vzdelávania je chápanie žiaka v jednote jeho individuálnych charakteristík. Išlo o  projekt s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľová skupina:

 • učitelia, asistenti učiteľa z MŠ a prvého stupňa ZŠ 4

Ciele projektu:

 • vychovať celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí,
 • vytvoriť učebné prostredie založené na demokratických princípoch a vzájomnom rešpekte učiteľa a žiaka, žiakov navzájom,
 • zabezpečiť vývinovú postupnosť a od nej odvodiť používané metódy,
 • zabezpečiť, aby všetci žiaci získali základné vedomosti, umelecké a praktické zručnosti na úspešnú integráciu do demokratickej spoločnosti,
 • premeniť štruktúru prostredia  v triedach ZŠ,
 • vypracovať smernicu (dodržiavanie pri zamestnaní, vyučovaní, počas prestávok, na vychádzkach atď.) pre žiakov a učiteľov, na ktorých tvorbe sa podieľajú rovnakým dielom všetci zúčastnení,
 • rozdeliť prácu v triede medzi učiteľa a rómskeho asistenta učiteľa,
 • zabezpečiť materiálno−technické vybavenie každej triedy.

Výstupy a výsledky

Tento projekt pomohol výrazným krokom k humanizácii a demokratizácii školstva, ktorý dával reálnu šancu na multikultúrne poňatie pedagogických prístupov, na akceptovanie sociokultúrnych odlišností rómskych žiakov, na rozvoj ich potenciálu postaveného na jedinečnosti každého žiaka. Žiaci kontrolných tried dosiahli lepšie výsledky v sluchovom vnímaní, v samoobslužných činnostiach, emocionálnom a sociálnom vývine a v lepšej komunikácii, a priestorovej orientácii, ich rodičia si štatisticky významne viac než žiaci kontrolných tried želali byť zamestnaní. Nadácia Škola dokorán v rámci projektu vyškolila učiteľov a rómskych asistentov v teoretických, ale aj praktických zručnostiach. Dosiahol sa  výrazne vysoký  nárast úspešnosti žiakov.

Projekt podporený sumou: 5 766 484,00 SKK (191 412,20 EUR)

Udržateľnosť projektu

Krok za krokom je program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (číslo rozhodnutia o akreditácii 456/2011-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.) s cieľom zdokonaliť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti prostredníctvom inovácií v pedagogike a psychológii 5.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

 • KONČOKOVÁ, E. – PORUBSKÝ, Š. 2002. Krok za krokom, alternatívna metodická príručka pre I. stupeň základnej školy. Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom: APRINT, 2002.
 • KONČOKOVÁ, E.: Projekt krok za krokom. Pedagogická revue, 2002, č. 4, s. 387 – 391.
 • Nadácia Škola dokorán (2000), Krok za krokom: Alternatívna metodická príručka pre I. stupeň základnej školy s. 7-9, s.109
 • Všeobecné informácie o programe PHARE

Dostupné na: http://www.minedu.sk/program-phare/

—-

 1. Nadácia Škola dokorán pri realizácii projektov experiment uviedla, riadila, sledovala a pravidelne vyhodnocovala.
 2. Nadácia Škola dokorán je mimovládnou organizáciou, ktorá patrí na Slovensku medzi kľúčové v oblasti vytvárania, realizácie a testovania alternatívnych projektov vzdelávania znevýhodnených skupín populácie.
 3. NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI – OPEN SOCIETY FOUNDATION (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
 4. Vo všetkých MŠ a v ZŠ s MŠ Ul.Hurbanova a ZŠ Ul.P.Mudroňa. MŠ Ul.družstevná a ZŠ A.Dubčeka, Ul.budovateľov kt. sú zároveň aj regionálnym školiacim centrom Nadácie Škola dokorán

Dostupné na: http://www.skolaplus.sk/programy2.html

KROKA–ČEŠĽAK, JOZEF

Kroka–Češľak, Jozef

Husľový primáš ľudovej hudby , predník Dedinskej folklórnej skupiny Zámutovčan, nositeľ hudobno-folklórnych prejavov Zemplína a Šariša

*  23. marca 1930       Zámutov
† 3.augusta 2013 Zámutov

Ocenenia

 • 2003 – získal ocenenia ako predník Dedinskej folklórnej skupiny Zamutovčan v roku 2003 titul laureát celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií v Banskej Bystrici s programovým blokom Od vinkoch po oltár
 • Niekoľko ocenení od Obce Zámutov za reprezentáciu obce a udržiavanie ľudových tradícií
 • Ocenenia na folklórnych festivaloch vo Východnej a Detve.

Vzdelanie

Základné- 3 roky  navštevoval miestnu základnú školu v Zámutove

Životopis

Narodil sa 23. marca 1930 v Zámutove  v rómskej muzikantskej rodine Feriovcov. Ako dieťa navštevoval tri roky miestnu základnú školu v Zámutove. Narodil sa v muzikantskej rodine, ktorá už vtedy patrila medzi žiadané ľudové hudby na Zemplíne. . Jeho učiteľom hry na husliach bol jeho strýko, primáš ľudovej hudby v Zámutove Jozef Ferijusko.. Hrávať s kapelou začal vo veku 14 rokov. V roku 1964 na podnet hudobného  redaktora Československého rozhlasu PhDr. Ondreja Dema sa stal spoluzakladateľom a členom Dedinskej folklórnej skupiny Zamutovčan,.
Jozef Kroka -Češľak bol zamestnaný v štátnych lesoch. V roku 1981 sa mu stal pracovný úraz pri práci so sústruhom, v dôsledku čoho mu museli amputovať palec na ľavej ruke a zároveň fixovať kosti v okolí zápästia. Po tomto úraze sa svoju hudobnú činnosť na istú dobu zastavil.. Počas jeho účinkovania vo folklórnej skupine Zamutovčan získal mnoho ocenení od Obce Zámutov za reprezentáciu obce a udržiavanie ľudových tradícií.  Ďalšie cenenia skupina získala na folklórnych festivaloch vo Východnej a Detve. Zamutovčan doprevádzal aj na medzinárodných festivaloch v Juhoslávii, Nemecku, Poľsku, Ukrajine, v Holandsku a Maďarsku  Súbor účinkoval aj v mnohých reláciách pre Slovenský rozhlas a televíziu (televízne filmy: Ej, javor, javor, Zemplínska svadba, Neplačte vy, mamička) Po dlhé roky až do konca života bol . Jozef Češľak Kroka neoddeliteľnou súčasťou folklórnej skupiny Zamutovčan. Jeho vynikajúcu techniku hry na husliach študovali mnohí etnológovia, muzikanti aj folkloristi.  Nahral so skupinou  3 CD nosiče.  Vychoval troch synov a šesť dcér. Zomrel 3.augusta 2013 v Zámutove vo veku 83 rokov.

Tvorba

CD  Hej zaśvicelo na Zamutov slunočko, FS Zamutovčan
CD   Ňeorem, ňeśejem, FS Zamutovčan
CD  Češľakova perša, FS Zamutovčan

Zdroj

Folklorista.sk
NOCKA.SK

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

Obec Banská Bystrica
PSČ 974 01
Ulica, číslo, posch., dvere Na Hrbe 16
Právna forma občianske združenie

Kultúrne združenie Rómov Slovenska
občianske združenie

Základné údaje:
Vznik: 1994
Sídlo: Na Hrbe 4313/16, 97401 Banská Bystrica – Majer

Občianske združenie Kultúrne združenie Rómov Slovenska patrí medzi rómske mimovládne organizácie s najdlhšou tradíciou. Svoje ciele napĺňa v štyroch základných líniách: v oblasti kultúry, v oblasti obhajoby práv Rómov (gender problematika), v oblasti podpory participácie Rómov na verejnom živote a občianskej spoločnosti a  v oblasti sociálnej pomoci marginalizovaným skupinám Rómov. Kultúrne združenie Rómov Slovenska realizuje kultúrne podujatia, sociálne programy, edukačné aktivity, výskumy a kampane. Od roku 2001 združenie zorganizovalo viac ako 10 ročníkov festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý patrí medzi najznámejšie svojho druhu na Slovensku, od roku 2015 festival realizovalo OZ Quo Vadis.

Výber z projektov:

 • Ľudia z rodu Rómov: v spolupráci s partnermi ho združenie organizovalo od roku 2001 do roku 2014. Pravidelnou súčasťou podujatia je prezentácia rôznych foriem umenia Rómov, edukačné aktivity, spomienka na rómsky holokaust.
 • Dáta o ľudských právach rómskych žien:  výskumný projekt, okrúhle stoly k téme (2009).
 • Terénna sociálna práca pre obyvateľov rómskych komunít mesta Banská Bystrica (2011 – 2013): sociálny program terénnej a komunitnej sociálnej práce a sociálneho poradenstva.
 • Participácia mladých Rómov na verejnom živote: budovanie kapacít z radov rómskej mládeže.
 • Zapáľme svetlo: edukačný projekt zameraný na vzdelávanie rómskych žien v oblasti domáceho násilia.
 • Letné výchovno-vzdelávacie tábory pre deti z marginalizovaných rómskych komunít.

Zdroje

http://www.superzena.sk/blade/c53/kulturne-zdruzenie-romov-slovenska.html

https://domov.sme.sk/c/4270297/kulturne-zdruzenie-romov-rozbieha-projekt-o-ludskych-pravach-romskych-zien.html

https://www.facebook.com/ludiazroduromov/

http://bystrica.dnes24.sk/bystricka-romska-osada-sposobovala-problemy-mesto-sa-rozhodlo-zakrocit-175621

https://www.youtube.com/watch?v=n9-qtHOmHWA

https://bbonline.sk/ludia-z-rodu-romov-upozornuju-na-citlivu-temu-rodovych-stereotypov/

Gregorová, A. 2004. Adresár mimovládnych organizácií na území mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica: Banskobystrické združenie mimovládnych organizácií, 2004.

https://www.quovadisoz.com/single-post/2017/07/31/%C4%BDUDIA-Z-RODU-R%C3%93MOV-2017

KULTÚRNY ZVÄZ OBČANOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTI

Jedna z prvých organizácií Rómov, ktorá vznikla v období po Novembri 1989 v Prešove

Základné údaje:

Literatúra/zdroje:

 1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. 

KUMANOVÁ, ZUZANA, PhD.

Zuzana Kumanová
Foto: Vladimíra Hradecká

Zuzana Kumanová, PhD. je etnografka, aktivistka, žije v Bratislave.

* 27. januára 1970, Považská Bystrica

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor história – národopis (1994), titul PhD. získala v roku 1998 na rovnakej fakulte.

V roku 1999 založila občianske združenie In Minorita, v ktorom pôsobí dodnes. V občianskom združení viedla projekty na podporu rómskych žien, napr. Občianska participácia rómskych žien (2013 – 2018), Úspešné rómske ženy (2014 – 2016), Viola Petrášová-Stojková (2016 – 2018). Od roku 2005 vedie projekt Ma bisteren! venovaný pripomínaniu holokaustu Rómov.

V rokoch 2011 – 2013 pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2013 – 2015 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a 2015 – 2018 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy.

Je autorkou niekoľkých štúdií a publikácií Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka-Fintického (Bratislava, 2007)  a Príbehy rómskych žien (Bratislava, 2016).

 

Ocenenia:

 • 2018 – Cena Lúč z tmy udeľovanej občianskym združením EduRoma a Ústavom romologických štúdií UKF v Nitre.
 • 2019 – štátne vyznamenanie udelené Prezidentom SR – Pribinov kríž 1. triedy.