LIPANY

Názov: Lipany

Kraj: Prešovský

Okres: Sabinov

Región: Východoslovenský

Rozloha:12,65 km2

Celkový počet obyvateľov: 6 424

Približný počet Rómov: 660

Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 600

Hustota obyvateľstva: 188 obyvateľov/km2

Ekonomika v obci (firmy, poľnohospodárske družstvo): ODEVA, spol. s. r. o., ORAC SLOVAKIA, TEPROFA SLOVAKIA, s. r. o., MEDICPRODUCT, a. s., TEAM INDUSTRIES, FALCK  ZÁCHRANNÁ, MEDICUM, spol. s. r. o., ULTRA PLAST, s. r. o., AUTOSERVIS SB, AGRO družstvo, KOVSTAV, s. r. o., STAV – MAJO, s. r. o., ALUMINIUM SYSTEM, ADCH,

Možnosti zamestnania: v uvedených firmách

V minulosti pracovali 4 ženy vo firme Odeva, no pre ich nepravidelnú dochádzku  a pre výhodnejšie poberanie dávok tam skončili. Pri ich pravidelnom príjme prišli tieto pracujúce ženy o príspevky na bývanie, exekútor im siahol okamžite na plat, a keďže sú dávky v hmotnej núdzi neexekuovateľné, bolo pre ne výhodnejšie nepracovať.

Jeden Róm je zamestnaný priamo na mestskom úrade na polovičný úväzok.

Rómovia v Lipanoch  na tradičnom stretnutí dôchodcov.

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva: rímskokatolícke, gréckokatolícke,

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: rímskokatolícke

Dejiny obce (stručne všeobecne, časť o dejinách rómskej komunity)

Mesto Lipany patrí polohou do východného Slovenska, región Šariš, a patrí pod Prešovský samosprávny kraj. Nachádza sa v Spišsko-šarišskom medzihorí v údolí rieky Torysy v okrese Sabinov. Nadmorská výška Lipian je 390 m n. m. Lipany vznikli na starej strategicky významnej Kráľovskej ceste (Via regia), ktorá spájala stredné  a východné Slovensko. Od okresného mesta Sabinova  je vzdialené 13 km a od krajského mesta Prešova 34 km. Dnes je mesto priemyselným, kultúrnym a administratívnym centrom mikroregiónu hornej Torysy. Rozlohou 1 286 ha je okrem okresného mesta Sabinova jedným z najväčších sídel okresu.

V  minulosti  žili Rómovia blízko centra mesta. Vzhľadom na vládnu politiku Slovenskej republiky po roku 1939 boli Rómovia z centra mesta vyhnaní, odôvodňujúc to drobnými krádežami. Vtedajšej rómskej komunite, ktorú tvorilo približne 250 ľudí,  bolo povolené usídliť sa v časti mesta Kamence. Postavili asi 40 chatrčí. Na živobytie si privyrábali zhotovovaním nepálených tehál, váľok, z ktorých si stavali domy. Pomáhali gazdom najmä v oblasti poľnohospodárstva, pri okopávaní a zbere úrody.

Výraznou zmenou bolo obdobie po roku 1948. Postupne sa zvyšovala zamestnanosť aj Rómov, hlavne mužov. Ženy sa starali o deti. V tom čase sa v meste začala výstavba bytov pre obyvateľov časti Kamence a chatrče sa začali búrať. Rómovia sa presťahovali na  Jarkovu ulicu a na ulicu Za traťou. Išlo o štyri bytové domy s ôsmimi bytmi.

Byty sa však značne opotrebovali a mesto túto situáciu riešilo ďalším sťahovaním a výstavbou nových bytov už iba v jednej lokalite. Nová výstavba sa realizovala po roku 1989. Už vtedy boli tieto byty v zlom hygienickom stave, zaťažené výrazným zadlžením na nájmoch a poplatkoch za služby a energie.

V Lipanoch vzrastá počet skupín, ktoré nie sú schopné samostatne riešiť svoje sociálne problémy a ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Mesto sa vo veľkej miere venuje sociálnym problémom. Pri mestskom zastupiteľstve  je zriadená sociálna a zdravotnícka komisia a komisia pre rómsku komunitu.

Marginalizovaná rómska komunita v meste Lipany žije kompaktne v lokalite Za traťou, od centra mesta vzdialenej asi 1 km. Len niekoľko rómskych rodín býva v meste integrovane.  V súčasnosti žije v lokalite Za traťou približne 660 obyvateľov. V komunite je výrazné zastúpenie detí do 15 rokov, celkovo 327 (52 %).

Rómovia v Lipanoch  na tradičnom stretnutí dôchodcov.

Úspešné projekty:

Inštitút osobitného príjemcu:  od roku 1996zabezpečuje ho jedna pracovníčka. Mesto začalo so 4 rodinami, k  31. 12. 2013 má na starosti  40 rodín.

Rómske komunitné centrum: zriadené v roku 2002 – zamerané na voľnočasové aktivity a pracovné poradenstvo.

Rómska komisia:  od roku 2003:         navrhuje riešenia problémov marginalizovanej rómskej komunity – v oblasti bývania, školskej dochádzky, verejného poriadku a  pod. Má 12 členov, okrem iných sú v nej zastúpení pedagógovia, policajti i samotní Rómovia. Zásluhou riadenia  aktivačnej činnosti a malých obecných služieb Rómskou komisiou sa zlepšil stav životného prostredia v  lokalite.  Rómska komisia úzko spolupracuje s terénnymi sociálnymi pracovníčkami.

Terénna sociálna práca:  v meste pracujú 2 terénni sociálni pracovníci a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka.

Rómska hliadka: dohliada na bezpečnosť pri príchode a odchode detí do a zo školy, pomáha  počas poberania sociálnych dávok na mestskom úrade a pri kultúrnych podujatiach. V rómskej lokalite sú aj dobrovoľní strážcovia verejného poriadku, ktorí úzko spolupracujú s referentmi špecialistami s OO PZ a sú veľmi nápomocní aj pri odhaľovaní  trestnej a inej činnosti, ako aj pri ochrane poľnohospodárskych plodín.???,,

Správa obce:

Základné školy:  Komenského 113, ZŠ Hviezdoslavova 1, Základná umelecká škola, Spojená škola,

Stredné školy: Gymnázium, Stredná odborná škola,  Praktická škola, Tehelná 23, Lipany.  Nikto z mladých absolventov nepracuje a ani nemáme informáciu o tom, že si chce niekto z mladých nájsť nejakú prácu, keďže im sami núkame rozposielanie a vypisovanie žiadostí do nového zamestnania.

Divadlo, rómske tanečné skupiny:  Tanečný klub Tília, hudobná skupina Ružový panter, Kráľ moderného tanca –  podujatie organizované Spojenou školou.