LOKÁLNA STRATÉGIA KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU

(LSKxP) – je súbor projektových zámerov zameraných na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít a uplatňovaných v rámci realizácie horizontálnej priority „marginalizované rómske komunity“ (HP MRK). Ich cieľom je spoločne a v jednej lokalite vytvoriť súbežné pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity s cieľom skvalitnenia životných podmienok. Vypracovanie a schválenie Lokálnej stratégie komplexného prístupu sa stáva podkladom pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok pre dopytovo – orientované projekty v rámci operačných programov (Regionálny operačný program, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Vzdelávanie, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zdravotníctvo, Životné prostredie) financovaných zo zdrojov Európskej únie.

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity (HP MRK)
 je jednou zo štyroch horizontálnych priorít, ktoré definuje Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013. Jej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

K napĺňaniu uvedeného cieľa horizontálnej priority MRK je určený komplexný prístup, ktorý spája niekoľko aktivít/projektov do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality tak, aby ich realizácia na seba nadväzovala a prispievala k dlhodobému rozvoju marginalizovanej rómskej komunity v danej lokalite s dôrazom na vzájomnú previazanosť aktivít a na aktívnu účasť miestnej komunity pri realizácii projektu.

LSKxP musí obsahovať popis stratégie a projektové zámery (minimálne 2, mazimálne 6), z toho jeden investičný a jeden neinvestičný projekt, ktoré na seba nadväzujú svojimi aktivitami. Predkladateľmi (oprávnení žiadatelia) môžu byť: obec, mesto, mestská časť, združenie obcí/mikroregión. 

Na základe prieskumov v roku 2008-9 boli v lete 2010 na základe výberového a hodnotiaceho procesu schválené prvé 2 lokálne stratégie komplexného prístupu 2 (z predložených 4 stratégií).

V roku 2010 z 251 bolo schválených 150 stratégií.

Zoznam schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu:

http://www.romovia.vlada.gov.sk/17913/schvalene-lskxp.php

Zdroj:

http://www.romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-%E2%80%93-hp-mrk.php

LOLI PARADIČKA (2019)

Názov filmu, rok: Loli paradička, 2019

Réžia: Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky

Scenár: Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky

Kamera: Ľubor Marko

Hudba: Štefan Cína, Víťo Staviarsky

Hrajú: Michal Iľkanin, Kamila Mitrášová, Michal Soltész, Kveta Stražanová, Fedor Vico, Dominik Doktor, Peter Kudráč, Vasiľ Rusiňák, Richard Staviarsky

Loli paradička v rómčine znamená červená paradajka, čo je názov piesne, ktorú si vo filme pospevuje hlavná hrdinka.

Film opisuje romantický príbeh medzi Rómkou Veronkou (Kamila Mitrášová) a Nerómom invalidom Milanom (Michal Iľkanin). Tvorcovia opisujú film ako „smutno-smiešny príbeh o nádeji a trpkosti života“.

Dej sa odohráva v prostredí východoslovenských trhov a jarmokov. Predavač perníkov Milan pristihne mladú Rómku Veroniku pri krádeži, ako vysvitne, kradne z hladu. Zľutuje sa nad ňou a pozve ju na obed. Na tejto zápletke sa potom rozvíja milostný príbeh medzi rómskym dievčaťom a invalidným beznohým predavačom. Vo filme zaznievajú východoslovenské nárečové výrazy a rómčina. Ide o veselý príbeh, ktorý vtipne nastavuje zrkadlo spoločnosti.

Film získal divácku cenu za najlepší celovečerný film na festivale Art Film Fest 2019 v Košiciach.

Kamila Mitrášová a Michal Iľkanin vo filme Loli paradička. Foto: Forum Film Czech Republic & Slovakia