MATKA A DIEŤA

Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania (Matka a dieťa) PHARE SR 0103

Termín realizácie: (od 10. septembra 2003 ─ do októbra 2004)

Projekt realizovali:

 Projekt realizovali Nadácia otvorenej spoločnosti, Partners for Democratic Change Slovakia, Nadácia Milana Šimečku a Nadácia InfoRoma, pod vedením nemeckej firmy GET – German Education and Training GmbH, pod záštitou Úradu vlády SR, sekcie ľudských práv a menšín a pod dohľadom Zastúpenia Európskej komisie v SR 1. Do projektu bolo zapojených 50 materských škôl v oblastiach s vyššou koncentráciou rómskeh obyvateľstva.

Obsah projektu:  

Cieľom  projektu bolo zapojiť matky rómskych detí do vzdelávacieho procesu a tak zlepšiť dochádzku detí do materskej školy (materské školy prizývajú matky, aby aj ony spoznávali pozitíva dobrej predškolskej prípravy). Okrem vychovávania a vzdelávania svojich detí majú možnosť socializácie, výmeny a učenia sa praktickým zručnostiam pre každodenný život, a tak i zvýšenia kvality svojho života. Dôraz sa kládol na uplatnenie alternatívnych vyučovacích metód v procese vzdelávania, ktoré majú posilniť fyzickú i psychickú zrelosť rómskych detí v predškolskom veku.

Súčasťou projektu bola technická asistencia, ktorej úlohou bolo prehodnotiť diagnostické testy, a napomôcť tak zvýšeniu počtu žiakov reintegrovaných zo špeciálnych základných škôl do základných škôl. Ďalšou súčasťou tohto projektu bola prevádzkovanie komunitných centier, dodávka informačných technológií, nábytku a učebných pomôcok do zapojených vzdelávacích inštitúcií.

Cieľová skupina: rómski žiaci a ich  matky

Ciele projektu

 • zlepšenie predškolského vzdelania prostredníctvom implementácie,
 • zlepšenie základného vzdelania rómskej národnostnej menšiny zavedením celodennej výučby a modulov reintegrácie vo vzdelávacom procese,
 • založenie a činnosť komunitných centier,
 • podpora vzájomnej tolerancie medzi rómskou a nerómskou populáciou.

Výstupy a výsledky

Výsledkom projektov PHARE SR 0103.01 bolo zavedenie pozitívnych výsledkov a skúsenosti z realizovaných programov (napr. asistenti učiteľov a nulté ročníky) do relevantnej slovenskej legislatívy program „Matka a dieťa“- experimentálna materská škola vo vzdelávcom systéme.

Suma, ktorou bol projekt podporený:

Celkový rozpočet 2 na projekt PHARE SR 0103.01 bol schválený vo výške 2 375 000,- EUR, z toho príspevok z programu PHARE bol vo výške 1 700 000,- EUR a spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu bolo vo výške 675 000,- EUR. Podrobný rozpočet projektu v EUR je uvedený v tab. č.1:

Tab. 1

POUŽITÁ LITERATÚRA:

 • Podpora založenia komunitných centier v Slovenskej republike. Dostupné na: http://phare.osf.sk/
 • Kontrola efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu vynaložených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých z EÚ z projektu PHARE SR 0103.01 na podporu rómskej menšiny v oblasti vzdelávania. Dostupné na: hsr.rokovania.sk/data/att/17957_subor.rtf
 • Rokovanie vlády SR – -Programy PHARE. Dostupné na: rokovania.sk

—-

 1. Dosptupné na: http://2004.rnlweb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=190
 2. Kontrola efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu vynaložených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých z EÚ zo projektu PHARE SR 0103.01 na podporu rómskej menšiny v oblasti vzdelávania. Dostupné na: hsr.rokovania.sk/data/att/17957_subor.rtf
 3. Aktivita 1: – predškolské vzdelávanie v materských školách,
 4. Aktivita 2:- posilnenie systému celodennej starostlivosti a rozšírenie koncepcie nultých ročníkov,
 5. Aktivita 3: reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl,
 6. Aktivita 4: budovanie komunitných centier