MEDZINÁRODNÁ RÓMSKA ÚNIA (IRU)

(niekedy tiež  Medzinárodná únia Rómov) je celosvetová organizácia, ktorej poslaním je politická reprezentácia rómskeho národa, rozvoj jeho kultúry a jazyka, ako aj ochrana ľudských a občianskych práv Rómov.

pôvodný názov: International Romani Union – IRU

Základné údaje: 

  • založili ju účastníci kongresu, ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia).
  • je najstaršou rómskou medzinárodnou mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá zároveň patrí medzi uznávaných partnerov (napr. 5. júna 2001 – stretnutie s generálnym sekretárom OSN K. Annanom, 2001 spolupráca s českým ministerstvom zahraničných vecí)

Linka<http://www.internationalromaniunion.org/>

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMSKEHO JAZYKA

1. november – pamätný deň, ktorým Rómovia vzdávajú hold rómskemu jazyku, zdôrazňujú jeho dôležitosť pri posilňovaní etnickej identity Rómov a upozorňujú na požiadavku, aby rómsky jazyk bol oficiálne uznaný ako jeden z európskych jazykov.

Vyhlásenie Medzinárodného dňa rómskeho jazyka (World Day of Celebration of Romani Language, Svjetski dan romskog jezika,Maskarthemengo Dyves Romane Chibjako, International Day of Romani
Language) bolo jedným z bodov Deklarácie, ktorú podpísali účastníci medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy, ktorá sa uskutočnila v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Iniciátorom Deklarácie bol organizátor – združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka.

Zo Slovenska deklaráciu podpísala Anna Koptová.

(pozri tiež štandardizácia rómskeho jazyka, kodifikácia rómskeho jazyka)

Literatúra/zdroje:

  1. Council of Europe: Descriptive Glossary of Terms Relating to Roma Issues (version dated 16 November 2011). [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.coe.int/lportal/c/document_library/get_file?uuid=05511d8d-1dc9-4ce4-b36a-89fb37da5ff4&groupId=10227>
  2. KAJTAZI, Veljko [et al.]: Svjetski dan romskog jezika. Zagreb : Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2010, 180 s. ISBN 978-953-55966-0-8
  3. SIJERČiĆ, Hedina Tahirović: Svjetski dan romskog jezika. (KNS/30.11.2010.) [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete:<http://www.kns.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=817&Itemid=81>
  4. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Vyhlásenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka. [online]. 04.11.2010. [cit. 9. 1. 2012]. Dostupné na internete:<http://www.romovia.vlada.gov.sk/23145/vyhlasenie-uradu-splnomocnenca-vlady-sr-pre-romske-komunity-k-medzinarodnemu-dnu-romskeho-jazyka.php>

MEMORANDUM RÓMSKEHO NÁRODA (3. 8. 1991)

Text verejného vyhlásenia, ktoré v mene Rómov pripravil Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti a 3. augusta 1991 memorandum verejnosti predniesla vtedajšia poslankyňa Slovenskej národnej rady – Anna Koptová na 1. festivale rómskej kultúry na Slovensku v Prešove

Linka na verejne dostupný dokument:

HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete:<http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf>

MERI – STAROSTOVIA ZA MAXIMÁLNE ČERPANIE EU FONDOV PRE INKLÚZIU RÓMOV

Európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network – MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov.

Zakladateľom siete, ktorá sa sformovala na prelome rokov 2011/2012 je medzinárodná organizácia Open Society Foundations (Nadácie otvorenej spoločnosti) v rámci programu Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) v spolupráci s Európskou komisiou.

Členovia MERI sú rozdelení do dvoch skupín:

  • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch, kde program Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) funguje už 3 roky (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko)
  • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch západného Balkánu, kde program MtM v súčasnosti vytvára partnerstvá (Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko)

Chronológia aktivít:

jún 2012

vyhlásenie výzvy na nominovanie ocenenia Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov v téme: Obecné riadenie a inklúzia Rómov v Európe – poznatky z terénu. Zbieranie prípadových štúdií (Cenu MERI 2012). Zapojilo sa do nej 15 európskych krajín a spolu bolo nominovaných 104 prípadových štúdií obcí.

1. a 12. október 2012
1. medzinárodná konferencia MERI v Budapešti (Maďarsko) – starostovia na nej prezentovali príklady osvedčených postupov pri využívaní eurofondov pre inklúziu Rómov v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia, bývania a verejných služieb. Na konferencii svoje výsledky prezentovali aj predstavitelia 4 samospráv zo Slovenska (Nitra nad Ipľom, Čičava, Raslavice a Spišský Hrhov).

2.október 2012
Na slávnostnom večeri konferencie boli vyhlásené výsledky nominácií na ocenenie spojené so slávnostným odovzdávaním cien. Celkovo bolo 104 nominácií prípadových štúdií z 15 krajín, v rámci nich bolo 8 nominovaných obcí zo Slovenska. Ocenenie získali zo Slovenska 4 obce:

  • Nitra nad Ipľom a Spišský Hrhov v kategórii KOMPLEXNÝ PRÍSTUP a
  • Raslavice a Čičava v oblasti BÝVANIE.

Koordinátorom aktivít MERI na Slovensku je Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o.

Linky:

http://www.logincee.org/ (v angličtine)
MERI – Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre inklúziu Rómov (v slovenčine)

MESTÁ A OBCE

Rómska národnostná menšina je druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku z 13 registrovaných národnostných menšín, hneď po maďarskej národnostnej menšine.  Vo viac ako 50 obciach tvoria Rómovia vyše  20% obyvateľstva. Cieľom informácií, ktoré prinášame v 1. rómskej multimediálnej encyklopédii o obciach je predstaviť ich  verejnosti aj z pozitívnej stránky, nielen formou, ako ich najčastejšie prezentuje väčšina médií.

Chceli sme ukázať, že Rómovia majú v obciach svoju históriu, svoju kultúru, svoje osobnosti. Mnohí sa podieľajú na miestnom politickom a sociálnom živote v obci. Väčšina obcí, ktoré sme do encyklopédie vybrali uskutočnila projekty zamerané na inklúziu Rómov financované zo štátnych finančných zdrojov alebo z Európskych štrukturálnych fondov. Podobne ako v iných obciach sa tu konajú slávnostné podujatia, tradičné stretnutia, športové akcie a ich prirodzenou súčasťou sú Rómovia.

Heslá sme pripravili v spolupráci s obcami a medzi tými, kto nám odporučil vybrať práve uvedené obce, bol aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

zobraziť všetky mestá a obce v Amari Luma

Ak si myslíte, že aj Vaša obec patrí medzi tie, v ktorých sú Rómovia aktívni a pričiňujú sa o zlepšenie svojho života a spoločenského života v obci, dajte nám vedieť. Napíšte nám na adresu: romanokher7@gmail.com