ASOCIÁCIA RÓMSKYCH KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ NA SLOVENSKU

Organizácia kultúrnych organizácií Slovenska, ktorej vznik iniciovalo Ministerstvo kultúry SR v roku 1991 v snahe pomôcť vytvorenie strešného orgánu existujúcich rómskych zväzov

Základné údaje: 

 • vznik: máj 1991
 • snaha o vytvorenie strešného orgánu kultúrnych organizácií Rómov, ktorý by prerozdeľoval zdroje na kultúru rómskej národnostnej menšiny

Literatúra/zdroje:

 1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. 

Komunitné Centrum Menšín

Obec Veľký Krtíš
Ulica, číslo, posch., dvere J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Právna forma občianske združenie

Občianske združenie Komunitné Centrum Menšín

Základné údaje:
Vznik: 2001
Sídlo: J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Kontakt: 421 474830638; janette.knapekova@gmail.com

Komunitné Centrum Menšín vzniklo s cieľom podporiť integráciu Rómov a sociálne odkázaných, podieľať sa na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a zlepšení integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Zakladateľmi sú Mgr. Adrián Berky a PhDr. Janette Knapeková.

Impulzom pre vznik neziskovej organizácie bola zhoršujúca sa sociálna situácia väčšiny rómskych rodín v meste Veľký Krtíš a snaha poskytovať sociálne služby, ktoré v tom čase v meste chýbali. Od svojho vzniku sa venovalo terénnemu pôsobeniu, pripravilo návrh riešenia bývania príslušníkov MRK v meste a spolupracovalo so správcom nájomných bytov. Od roku 2004 realizovalo svoj projekt terénni domovníci. Cieľom aktivít bola sanácia bývania u sociálne odkázaných rodín a udržanie si bývania v nájomných bytoch s perspektívou odkupovania do osobného vlastníctva. Od roku 2009 sa Komunitné Centrum Menšín spolupodieľalo aj na správe bytového fondu, kde intenzívnou terénnou prácou s komunitou sa im podarilo znížiť zadlženosť rodín, zlepšiť kvalitu bývania, svojpomocne zlepšiť okolie obytných domov a zveľadiť verejné priestranstvá.

Komunitné Centrum Menšín je centrom prvého kontaktu pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a je registrované v registri neverejných poskytovateľov sociálnych služieb VÚC Banská Bystrica. Od roku 2015 je zapojené do projektov na podporu činnosti komunitných centier.

Realizuje nasledovné aktivity:

 • cielenú, dlhodobú individuálnu terénnu prácu zameranú na podporu stabilizácie situácie v oblasti bývania (o. i. spolupráca s mestom Veľký Krtíš, mestským bytovým podnikom, súkromným vlastníkom bytov a s obyvateľmi bytoviek);
 • aktivít prospievajúcich k zlepšenie sociálnej situácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a to nástrojmi komunitnej a terénnej sociálnej práce (poskytovanie sociálneho, pracovného, protidlhového poradenstva);
 • zvyšovania vzdelanostnej úrovne príslušníkmi marginalizovaných komunít (školiace aktivity) a poradenstvo v oblasti štipendií.

Zdroj: Komunitné Centrum Menšín

Link: prezentácia na youtube.com

Foto: archív Komunitného Centra Menšín

KULTÚRNY ZVÄZ OBČANOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTI

Jedna z prvých organizácií Rómov, ktorá vznikla v období po Novembri 1989 v Prešove

Základné údaje:

Literatúra/zdroje:

 1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. 

ROMANO KHER – RÓMSKY DOM

Občianske združenie, ktorého cieľom je uskutočňovať a podporovať aktivity zamerané predovšetkým na vzdelávanie detí, mladých ľudí a dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Romano kher – Rómsky dom je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007, počas svojej činnosti zorganizovalo kultúrne a športové podujatia pre deti z detských domovov a pre deti z málopodnetného prostredia. V súčasnosti k najvýznamnejším projektom organizácie patria:

Napíš to ešte raz – Irin oda mek jekhvar! 

podpora a ochrana národnostných menšín prostredníctvom komunikácie s médiami a verejnosťou – vytváraním spätnej väzby médiám, ktoré často necitlivo a stereotypne pristupujú k rómskej národnostnej menšine, a vzdelávaním čitateľov k čítaniu s porozumením a odhaľovaním stereotypov a predsudkov v príspevkoch o Rómoch.

Paramisa – Rozprávky 

projekt približovania rómskej literatúry a literatúry z rómskeho prostredia určenej deťom a mládeži.
Aj prostredníctvom tejto literatúry Romano kher – Rómsky dom ponúka pohľad tradície, kultúru i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu. V rámci projektu je spoluorganizátorom celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskere luma, ktorou upriamuje pozornosť na túto literatúru.

Amari luma – Náš svet 

Poslaním AMARI LUMA – 1. rómskej multimediálnej encyklopédie je podať celkový obraz o “svete Rómov” prostredníctvom vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, subjektov (inštitúcií, organizácií), osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

RÓMSKE VZDELÁVACIE CENTRUM (ROCEPO)

Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zriadené pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.

Základné údaje:

 • 12.2001 – vznik
 • poslanie: aktivity s cieľom zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny s dôrazom na efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov.
 • aktivity: vzdelávacia, informačná, dokumentačná a poradenská činnosť

 

RÓMSKY INŠTITÚT (ROMA INSTITUTE)

Mimovládna nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na podporu inkluzívnych aktivít v teoretickej aj praktickej rovine vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám. Rómsky inštitút, n.o. zohráva významnú úlohu ako komunikátor a koordinátor zúčastnených zložiek –miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov.
Vznik organizácie: máj 2007

Hlavné oblasti činnosti:

 • projektové aktivity(technická pomoc obciam a prorómskym mimovládnym neziskovým organizáciám a združeniam technickú pomoc pri strategickom plánovaní komunitného rozvoja, návrhoch a implementácii štrukturálnych fondov EÚ a rozvoja občianskej spoločnosti na miestnej úrovni);
 • advokácia (tvorba, analýzy a hodnotenia verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku – spolupráca s mnohými slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi neziskovými organizáciami, spoluúčasť pripomienkovania legislatívnych návrhov, podnety príslušným zložkám exekutívy…);
 • koordinácia zúčastnených zložiek (samotných miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov);
 • mediácia a mentoring(budovanie a skvalitňovanie kapacít a potenciálu kvalifikovaných dobrovoľníkov i profesionálov, ktorí sa aktívne zúčastňujú v mediačnom procese, pri tvorbe a implementácii konkrétnych projektov, spravidla na úrovni obcí, financovaných hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie);
 • informačné služby; poradenstvo; dokumentačné a bibliografické aktivity…

Aktivity: Programy, ktoré sa zaoberajú mapovaním rómskej reality na Slovensku, projekty na zlepšenie postavenia Rómov a ich inklúziu do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom. Najvýznamnejšie programy:

 • BigB/S:podpora vzdelávania mladých talentovaných Rómov a zároveň podpora dobrovoľníctva v oblasti pomoci rómskym žiakom a mládeži. V rámci programu sa dobrovoľníci individuálne venujú rómskym deťom, ktoré zároveň dostávajú štipendiá na svoje aktivity.
 • Most do Európy:zlepšenie prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom EÚ prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu, zvýšenie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov.
 • MERI: Európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network (MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov – vytvorenie priestoru na zviditeľnenie výsledkov podpory sociálnej inklúzie a integrácie Rómov prostredníctvom výmeny nápadov a skúseností, zdieľania a osvojovania si osvedčených postupov/rómskych programov využívaných v európskych krajinách a prezentovania úspechov dosiahnutých na miestnej úrovni.
 • Monitorovanie Dekády a Stratégie SR pre integráciu Rómov:monitorovanie realizácie strategických vládnych dokumentov Dekády (Revidovaný akčný plán Dekády a Stratégia integrácie Rómov) za obdobie rokov 2011 -2012. Monitoring realizuje národná koalícia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré koordinuje Rómsky inštitút, n.o..
 • ROMED:Zlepšenie kvality a efektívnosti práce mediátorov, ktorí pracujú na riešení prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (škola / poskytovatelia zdravotnej starostlivosti / úrady práce…).

Zdroj a ďalšie informácie:

www.romainstitute.sk