JUROVÁ, ANNA, PhDr., CSc.

PhDr. Anna Jurová, CSc.

Popredná historička-romistka.

*14.3.1953 Renčišov

† 13.11.2018

 Narodila sa 14.03.1953 v obci Renčišov (okres Sabinov). Absolvovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove (1976), titul CSc. získala v roku 1994.  V rokoch 1979 – 1986 pracovala ako odborná archivárka v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach. V roku 1986 nastúpila na pozíciu vedeckej pracovníčky Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, kde pracovala až do dôchodku. Celoživotne sa systematicky zaoberala výskumom dejín Rómov v 20. storočí, najmä obdobím po roku 1945. Publikovala množstvo odborných článkov a publikácií venujúcich sa národnostnej otázke a svojou prácou významne prispela k zdokumentovaniu rómskej problematiky na Slovensku. Venovala sa jednak regionálnym dejinám Rómov na východnom Slovensku, spolupracovala aj na medzinárodných projektoch.

Ťažiskovou pracou A. Jurovej je publikácia Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945, Goldpress Publishers 1993. Výsledky svojho systematického archívneho výskumu (archívy v Bratislave, Košiciach, Prešove, Bardejove a Poprade) publikovala v 4-zväzkovom súbore archívnych prameňov Rómska problematika 1945-1967. Dokumenty. ÚSD Praha 1996. Svoje štúdie publikovala v internetovom časopise Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach Človek a spoločnosť.

Uznávaná historička Anna Jurová bola jedinou profesionálnou bádateľkou na Slovensku, ktorá sa celoživotne zaoberala objasňovaním dejín Rómov na našom území, čím prispela k objektívnemu poznaniu tohto etnika.

Pramene:

https://home.saske.sk/~svuwww/historia/personal/jurova.html