SAMKO, MILAN, PhDr., PhD.

Foto: Magdaléna Kmeťková

PhDr. Milan Samko, PhD. je vysokoškolský učiteľ.

* 30. 10. 1973 v Revúcej

Základné informácie

Pracuje ako odborný asistent na Ústave romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vysokoškolský učiteľ rómskeho jazyka a pedagogických disciplín. Ako jeden z mála kvalifikovaných odborníkov na Slovensku sa v oblasti vedy venuje rómskemu jazyku.

Pôsobenie a aktivity

Ako učiteľ pôsobí na Ústave romologických štúdií, okrem toho pôsobí vo viacerých vedeckých tímoch zameraných na výskum rómskeho jazyka. Je členom Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre národnostné školstvo, predsedom atestačnej komisie pre predmet rómsky jazyk a členom Poradnej skupiny pre zabezpečenie zosúladenia praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín.

Prehľad zamestnaní

2002 – doteraz – Ústav romologických štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odborný asistent

1998 – 2002  Základná škola v Banskej Bystrici, učiteľ

 Vzdelanie

Študoval v Nitre v odbore Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl so zameraním na rómsku kultúru. Doktorát z rómskeho jazyka získal na Karlovej univerzite v Prahe.

2012 Filozofická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe (PhDr.)

2011 Filozofická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe, Filológia, Jazyky krajín Ázie a Afriky, rómsky jazyk (PhD.)

1998 Katedra rómskej kultúry, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru (Mgr.)

 Ocenenia

2016 – Cena rektora Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode za rozvoj rómskych štúdií a študijného programu

Foto: Magda Kmeťková