NAJSTARŠÍ SYN-BARO PHRAL, TIEŽ BARO ČHAVO (VEĽKÝ SYN)

V rómskych rodinách sa tešili z narodenia synov, väčší počet mužských potomkov znamenal  väčšiu úctu a dôležitosť rodiny. Zároveň išlo aj o posilnenie fyzickej sily rodiny. Muži v dospelosti, vzhľadom k tomu, že za svoje služby a výrobky dostávali finančnú odmenu prinášali do rodiny peniaze. Zároveň prinášali nevestu – “pracovnú silu” a jej veno.

Najstarší syn mal mimoriadne postavenie. Ako najstarší bol považovaný za silnejšieho, rozumnejšieho a skúsenejšieho ako mladší súrodenci. Postavenie najstaršieho syna mohol prebrať niektorý z mladších bratov v prípade choroby, psychickej lability, ak bol v rodine neprítomný za predpokladu, že medzi nimi nebol veľký vekový rozdiel.

Úlohou najstaršieho brata bolo pomáhať rodičom pri výchove súrodencov. Od detstva súrodencov ochraňoval, organizoval, usmerňoval, trestal a zastupoval rodičov, ak boli neprítomní. Zároveň niesol zodpovednosť za počestnosť sestier.

Vo veku 15 – 16 rokov ho prvý krát otec vyzval aby zasadol k spoločnému stolu. Od tej chvíle sa jeho pozícia v rodine posilnila. Radil pri výbere manželov pre sestry, ak mal príjem, podporoval svojich mladších súrodencov.

Vzťah staršieho brata sa niekedy zachoval aj po tom, čo sa sestra vydala a mala deti.

Po smrti otca sa stal hlavou rodiny a teda získal najväčšiu autoritu, ktorej sa v niektorých otázkach mohla podriaďovať aj matka.

Literatúra/ zdroje:

Šebková H. Úloha najstaršieho syna v rómskej rodine. In: Antalógia rómskych tradícií a remesiel. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 34-3

NAJSTARŠIA SESTRA – BARI PHEN, TIEŽ BARI ČHAJ

V rómskej rodine sa tešili viacej narodeniu chlapca ako dievčaťa. Okrem toho, že chlapec znamenal posilnenie sily rodiny, obávali sa, že dievča môže rodinu skôr priviesť do hanby ako chlapec, napr. keď otehotnie. Narodeniu dievčaťa sa potešila hlavne matka, lebo dievča jej bude pomáhať v domácnosti a s opaterou mladších detí. Ak sa v rodine rodili iba dcéry, rodina sa mohla stať terčom posmechu a vina sa pripisovala matke.

Povinnosti najstaršej dcéry a sestry zároveň, sa rôznia v dôsledku socioekonomických ukazovateľov.

Najstaršia dcéra sa postupne zaúčala k prácam v domácnosti – upratovaniu, pomoci pri varení a v starostlivosti o mladšie deti. Sestra mohla aj neskôr usmerňovať mladších súrodencov, avšak inak chlapcov a inak dievčatá. Dôležitou oblasťou výchovy bolo  naučiť deti ako sa správať, aby neurobili hanbu –ladž rodine. U dievčat všeobecne platilo, že mali zostať počestné až do sobáša – mangavipen. Otehotnieť pred sobášom znamenalo pre rodinu veľkú hanbu. Na počestnosť sestier dozerali aj bratia, pričom výsadné postavenie mal najstarší brat v rodine. Žena bez partnera a s dieťaťom mala výrazne nižší sociálny status. Matka zaúčala dcéru nie len pre pomoc v rodine, ale aj ako budúcu manželku a matku. Predovšetkým staršie dievčatá v rodine neboli vedené k vzdelaniu, ale k tomu aby sa vedeli postarať o rodinu. Bohužiaľ tento názor prevláda v rómskych rodinách z margnalizovaných komunít dodnes a dievčatá nepodporujú v snahe získať vzdelanie a vymaniť sa zo sociálneho vylúčenia.

Literatúra/ zdroje:

Žigová A. Úloha najstaršej sestry v rómskej rodine. . In: Antalógia rómskych tradícií a remesiel. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 39-42

RÓMSKA ŽENA

Žena matka požíva v rómskej rodine mimoriadnu úctu. Každodenný život rodiny závisel práve na nej. Rozhodovala o domácich prácach, zabezpečovala obživu a bola zázemím pre všetkých členov rodiny.

Dievča vychovávajú rodičia a jej rodina do chvíle, kým sa nevydá. Potom spravidla  nasledovala svojho muža do novej rodiny. Z dieťaťa sa vydajom stáva žena, a zodpovednosť za ňu preberá nová rodina. V prípade uzatvárania sobášov v skorom veku ( 14- 16 rokov) dievča preskočilo obdobie puberty a aj jej výchova bola zavŕšená až v novej rodine. Potom zodpovednosť za jej výchovu prebrala svokra – sasvi. Jej úlohou je z terňi bori – nevesty vychovať ženu – matku, podľa zvykov novej rodiny. Svokra nevestu učila všetko, čo sa doma od svojej matky nestihla naučiť. Počas nevestiných „učňovských rokov“ ju svokra učila variť, starať o domácnosť a rodinu, tak aby si vštepila zvyky a spôsoby novej rodiny. Toto obdobie bolo pre nevestu veľmi ťažké, kedže bola žena a mladá (mala menej práv ako muži a staršie osoby v rodine) stála na najnižšom stupni sociálnej hierarchie.

Často na ňu švagriné presúvali povinnosti a musela robiť najťažšie práce. Kým bývali u svokrovcov, rozhodujúce slovo mali rodičia manžela, dokonca, manžel odovzdával aj podstatnú časť príjmov matke, aby s nimi hospodárila.

Ak sa v manželstve nenarodili deti, muž mal právo sa zo ženou rozísť, neplodnosť sa zvyčajne prisudzovala žene. Za matku sa začala považovať až vtedy, keď mala dve, alebo tri deti. Vtedy opustili domácnosť manželovej rodiny a založili si vlastnú domácnosť. Delenie prác na mužské a ženské dodnes v mnohých komunitách pretrváva a napr. príprava stravy býva dodnes doménou žien. Predovšetkým v uzatvorených komunitách by ostatní muži s dešpektom pozerali na manžela, ktorý by sa podieľal v rovnakej miere na domácich prácach ako žena.

V minulosti medzi základné povinnosti ženy – matky patrilo aj zabezpečenie obživy. V rodinách remeselníkov (kováči, korytári) pomáhali ženy s predajom výrobkov. Častým spôsobom zabezpečenia potravín bola obchôdzka po „gádžoch“ – nerómoch. V niektorých lokalitách každá Rómka mala svoju sedliačku, ku ktorej chodila pracovať, pomáhať s čím bolo treba a za to, potom celý rok bola odmeňovaná naturáliami – hlavne jedlom. .

Matka sa najviac venovala prvým deťom a tie keď dorastú majú za úlohu starať sa o mladších súrodencov, najmä najstaršia dcéra.. Matka si vychovávala dcéry tak, aby vo veku 8-10 rokov dokázali postarať o súrodencov, upratať a pomôcť pri varení. V minulosti vo veku 14 – 16 rokov už boli pripravené na vydaj.

Dievčatá a ženy neboli vedené k vzdelaniu, ale k starostlivosti o rodinu a deti. Bohužiaľ, takýto prístup k dievčatám pretrváva v mnohých segregovaných rómskych lokalitách dodnes.

Výchovu chlapcov preberal otec medzi piatym a šiestym rokom, dovtedy sa o nich hlavne starala matka. Na deti dozerali nielen rodičia, ale aj všetci príbuzní a celá komunita. Práve táto socio – kultúrna kontrola sa v posledných desaťročiach vytráca nie len v mestách, ale aj na dedinách. .

Ak deti chodili špinavé a hladné, matka bola ohováraná ostatnými ženami a považovali ju za zlú matku – nalačhi daj. Tlak verejnej mienky pôsobil na ženu a ak sa nepodriadila mohli ju poslať späť k rodičom.

Matka niesla väčšiu zodpovednosť za rodinu, no posledné slovo v nej mal otec.

Žena prejavovala mužovi úctu a podriadenosť aj tým, že kráčala niekoľko krokov za ním. Na znak úcty, lásky a oddanosti mu umývala nohy. Tieto prejavy ešte nájdeme u staršej generácie. V prípade nevery ženy manžel jej mohol ostrihať vlasy – čo sa pokladalo za najväčšiu hanbu, mohol ju zbiť, alebo vyhnať.

Žiarlivosť bola chápaná ako prejav lásky, a tak nebolo výnimkou, že muž udrel ženu. Dodnes je v mnohých segregovaných komunitách vysoká tolerancia k násiliu páchanom na ženách.

Ak príkoria a násilie, ktorému bola žena vystavená bolo neznesiteľné, žena mohla odísť naspäť k svojej matke, pričom zobrala zo sebou aj najmenšie deti. Tento akt sa pokladal za potupu, ktorá mala spoločenstvu naznačiť, že niečo nie je v poriadku. Komunita potom o úteku hovorila, čo pôsobilo ako regulačný nástroj na zjednanie nápravy. Na urovnanie sporov o pár dní muž išiel pre ženu k jej rodičom.

Ženy s pribúdajúcimi rokmi a deťmi získavali úctu a vyššie spoločenské postavenie. Prirodzená autorita znalosti napríklad byliniek a liečiteľstva zvyšovali sociálne postavenie žien. V komunite najvyššie postavenie zaujímala phuri daj – stará matka, ktorej okrem liečenia sa pripisovali aj vedomosti z mágie.

Literatúra/ zdroje:

Žlnayová E. Úloha ženy – matky a muža – otca v rómskej rodine . In: Antalógia rómskych tradícií a remesiel. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 20-33

RÓMSKY MUŽ

Hlavou rómskej rodiny je otec-dad.Medzi jeho povinnosti patrilo zabezpečovanie obživy a medzi jeho výsady spadalo to, že sa jeho rozhodnutiam podriaďovali všetci členovia rodiny.

Muž si po svadbe zvyčajne priviedol nevestu – terňi bori do svojho domu. Existovali aj prípady, kedy muž nasledoval ženu, a to vtedy, ak bol sirota, alebo rodina nevesty potrebovala ďalšieho muža z dôvodu profesie, alebo prestíže. Takýto muž sa nazýval pristašis. Čím bol väčší počet mužských členov, tým stúpala dôležitosť rodiny a to i s ohľadom na väčšiu fyzickú silu rodiny v prípade konfliktu.

V prípade, že manželstvo bolo bezdetné, muž mal právo ženu opustiť. Neplodnosť bola pripisovaná žene. Nevera ženy bola neprípustná, nevera muža bola tolerovaná, predovšetkým nevera mimo komunity. V prípade ovdovenia muža, tento novú nevestu najskôr medzi slobodnými sestrami jeho predchádzajúcej manželky, lebo sa predpokladalo, že sa bude k deťom z prvého manželstva správať lepšie.

Ak sa muž nestaral o svoju rodinu, prípadne prepíjal peniaze, či správal sa hrubo, komuita mu rôznym spôsobom dávala najavo svoj postoj. Mohlo to byť od krivých pohľadov, cez dohováranie, až po istý druh vylúčenia z lokálneho spoločenstva. Ak stratil autoritu, členovia rodiny mu mohli začať tykať, často dostal aj hanlivú prezývku.

Otec začal s výchovou synov medzi piatym až šiestym rokom dieťaťa. Výchova spočívala v tom, že ho synovia všade sprevádzali a pozorovali pri prácach okolo domu i vonku. Napríklad pomáhali mu s rúbaním dreva. Keď najstarší syn dosiahol vek 15 – 16 rokov, otec ho prvý krát vyzval, aby zasadol k spoločnému stolu a od tej chvíle mal skoro rovnakú úlohu pri výchove svojich súrodencov ako otec.

Muž v minulosti s chodom v domácnosti nepomáhal. Na Slovensku sú aj také osady, kde muži nevykonávali ani práce, ktoré spadali do ich povinností, napríklad nosenie a rúbanie dreva. V meste bol vplyv emancipácie silnejší a s prácami v domácnosti pomáha aj muž.

Ak si otec zarábal ako remeselník, alebo hudobník, deti sa učili tomuto zamestnaniu pozorovaním a asistovaním pri práci. Vo veku 13-14 rokov už chodili hrávať s otcom za peniaze, ktoré odovzdávali matke na chod domácnosti.

Otec väčšinou trestal a vychovával iba chlapcov. Nepriamo vychovával aj dcéry. Poveroval najstaršieho syna, aby mal nad nimi dozor. Pretože, ak by sa nesprávali slušne, zahanbili by celú rodinu. Priamo zasahoval do výchovy vtedy, ak si matka s dcérou už nevedela rady a to bolo najväčším trestom a pohanou. Pri výbere ženícha pre dcéry mal rozhodujúce slovo.

Literatúra/zdroje: 

Žlnayová E. Úloha ženy – matky a muža – otca v rómskej rodine . In: Antalógia rómskych tradícií a remesiel. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 20-33