ZÁKAZ KOČOVANIA RÓMOV

Zákon vydaný v roku 1958 o „trvalom usídlení kočujúcich a polokočujúcich osôb” na základe ktorého za zamedzi dovtedajší spôsob života (kočovanie) cca 5-10 % Rómov – kočujúcim – olašským Rómom.

Zákon č. 74/1958 Zb. O trvalom usídlení kočujúcich osôb a vykonanie súpisu kočujúcich a polokočujúcich osôb v dňoch 3.6. februára 1959. Na základe tohto zákona boli kočovníkom odobraté kone a kolesá od vozov a začala sa násilná asimilácia Rómov, ktorá sa čiastočne prerušila v období roku 1968 (Vznik Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku) a pokračovala po nastolení tzv. normalizačného procesu v roky 1972.

Literatúra a zdroje:

  1. Dostupné na internete:NS RČS 1954-1960, 27. schůze, část 23/27 (17. 10. 1958).

 

ZVÄZ CIGÁNOV – RÓMOV NA SLOVENSKU

Organizácia Rómov na Slovensku, ktorá pôsobila v období rokov 1969-1973 a  v roku 1973 bola zakázaná Ústredným výborom Komunistickej strany Československa.

Základné informácie:

  • 1968: Stanovy Zväzu Cigánov– Rómov schválilo Ministerstvo vnitra ČSR 19. novembra 1968 a povolilo jeho pôsobnosť na Slovensku.
  • 1971: jazyková komisia pri Zväze  kodifikovala rómsky jazyk
  • 1973: formálny dôvod zrušenia – Rómov nemožno ich uznať za národnostnú menšinu, pretože nemajú svoje územie.

Literatúra a zdroje:

  1. JUROVÁ, Anna: Niekoľko poznámok historika k téme kodifikácia rómčiny. Publikované: Štvrtok, 25.09. 2008 – 09:03:22. Čislo: 856-859, 18. ročník, 2.6 – 28.6.2008