KARIKA, GUSTÁV, JUDr.

Zdroj foto: Štátna vedecká knižnica Prešov

JUDr. Gustáv Karika bol právnik a aktivista.

* 16. 7. 1930 Myjava – † 14. 4. 2016 Nová Dubnica

Narodil sa v početnej rómskej rodine na Myjave. Pôvodne sa vyučil v odbore strojný zámočník. V roku 1950 sa stal poslucháčom Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe, ktorú dozoroval vtedajší generálny tajomník ÚV KSČ Rudolf Slánsky (nar. 31.6.1901 – popravený 3.12.1952). Po jeho poprave pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite, kde ukončil odbor správneho práva.

Pracoval ako referent pre národnosti na Krajskom národnom výbore v Košiciach (od r. 1954), neskôr ako sudca v Poprade a v Starej Ľubovni. V roku 1954 spolupracoval s etnografkou Národopisného ústavu SAV Emíliou Čajánkovou (Horváthovou), ktorá zorganizovala prvý kolektívny výskum tradičného i súčasného života rómskeho obyvateľstva v ôsmich rómskych osadách oblasti Gemera, do práce zapojila aj ďalšiu začínajúcu etnografku, dnes romistku Evu Davidovú, dvoch Rómov (MUDr. Jána Cibuľu a JUDr. Gustáva Kariku) a českú výtvarníčku Mílu Doleželovú.

Spolu s Jánom Cibuľom spolupracoval na tvorbe dokumentárneho filmu s názvom Upre Roma (1955) o novom živote Rómov ako plnoprávnych občanov republiky.

V apríli 1969 bol spolu s MUDr. Jánom Cibuľom, Antonom Facunom a Dr. Alojzom Pompom zakladateľom Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku. Po jeho zániku 30.4.1973 pracoval ako podnikový právnik v strojárskych závodoch v Novej Dubnici.

Po roku  1989 bol právnikom v niekoľkých firmách a mimovládnych rómskych organizáciách.

V roku 1991 bol jedným zo zakladateľov spoločnosti BÚTIKER, podnik pre hospodársku činnosť so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

 

Zdroje:

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Finstat

Slovakiana.sk

https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/svk-po3o51e?content=CAIR_DIV_VIDEO_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do3z8kg

http://www.portalsvk.sk/foto/gustav-karika-110/

http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-010621-Upre-Roma-dokumentarny-film/

 

KOSOVÁ, INGRID, ING., PHD.

Ing. Ingrid Kosová, PhD. je manažérka, pedagogička a aktivistka, žije v Sielnici.

*31. marca 1975, Rimavská Sobota

Vyštudovala Technickú univerzita vo Zvolene odbor Drevárske inžinierstvo – podnikateľské hospodárstvo (2000), titul PhD. získal v roku 2006 na rovnakej fakulte v odbore Ekonomika prierezových odvetví.

Ďalšie odborné vzdelávanie absolvovala v oblasti pedagogiky, manažmentu a Montessori pedagogiky doma a v zahraničí.

V rokoch 2006 – 2011 pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

V roku 2007 založila občianske združenie Quo vadis, ktorého je štatutárkou. Združenie sa venuje inkluzívnemu  vzdelávaniu, rodovej rovnosti, viacnásobnej diskriminácii rómskych žien a podpore participácie mládeže na veciach verejných.

Je zriaďovateľkou Súkromného centra voľného času Quo vadis (2008)  a  Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis (2008).

V roku 2010 založila občianske združenie MONTESSORI, ktoré sa zaoberá špecifikami vzdelávania rómskych žiakov, inováciami vo vzdelávacom systéme, premenou tradičnej školy na modernú a zavádzaním pedagogického systému Marie Montessori ako aj inováciami vo vzdelávacom procese na Slovenku.

Je zriaďovateľkou  Súkromnej materskej školy Montessori so sídlom vo Zvolene (2012) a V Banskej Bystrici ( 2013) a tiež Riaditeľkou  Montessori Inštitútu, n.o.(2017).

Je autorkou niekoľkých štúdií a spoluautorkou publikácií.

Kosová, Almáši Koreňová, Cinová, (2014): Pomôž mi, aby som to urobil sám. Úvod do Montessori pedagogiky. MPC, Bratislava, 2014.

Kosová, Filadelfiová (2012): Obraz rómskej ženy – Prieskum bariér participácie rómskych žien na verejnom živote. QUO VADIS, 2012, Zvolen,

Ocenenia:

  • 2018 – Cena Lúč z tmy udeľovaná občianskym združením EduRoma a Ústavom romologických štúdií UKF v Nitre.