ASOCIÁCIA RÓMSKYCH KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ NA SLOVENSKU

Organizácia kultúrnych organizácií Slovenska, ktorej vznik iniciovalo Ministerstvo kultúry SR v roku 1991 v snahe pomôcť vytvorenie strešného orgánu existujúcich rómskych zväzov

Základné údaje: 

 • vznik: máj 1991
 • snaha o vytvorenie strešného orgánu kultúrnych organizácií Rómov, ktorý by prerozdeľoval zdroje na kultúru rómskej národnostnej menšiny

Literatúra/zdroje:

 1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. 

eduRoma

Obec Bratislava
PSČ 83103
Ulica, číslo, posch., dvere Riazanská 77
Webstránka http://www.eduroma.sk
Právna forma občianske združenie

Základné údaje:

Vznik: 2012

Sídlo: Riazanská 77, 83103 Bratislava – Nové mesto

Kontakt: korešpondenčná adresa: Moyzesova 3, 81105 Bratislava; +421902719236; info@eduroma.sk; www.eduroma.sk; http://www.facebook.com/eduroma.sk

eduRoma patrí k mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú obhajobe práv Rómov. Jej cieľom je prispievať k tvorbe inkluzívnej spoločnosti na Slovensku. Venuje sa predovšetkým oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom troch druhov intervencií:

 • priama práca v školách: vzdelávanie učiteľov, mediácia konfliktov, práca so žiakmi a rodičmi;
 • presadzovanie zmien na národnej úrovni;
 • búranie stereotypov: publicistika, organizovanie verejných kampaní.

Aktivity

eduRoma vstupuje do odbornej a verejnej diskusie o inkluzívnom vzdelávaní – vydáva publikácie, organizuje konferencie a semináre, realizuje výskumné projekty, spolupracuje s odbornými inštitúciami a publikuje v médiách. Organizácia sa aktívne zapája do boja proti segregácii rómskych žiakov a žiačok prostredníctvom priamej práce v školách, organizovaním kampaní a zverejňovaním konkrétnych prípadov školskej segregácie Rómov (napr. Šarišské Michaľany).

V oblasti priamej práce s cieľovými skupinami realizuje eduRoma viacero aktivít, napr. letné tábory pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie a voľnočasové aktivity priamo v školách, mediáciu konfliktov v školskom prostredí a poradenstvo pre školy, budovanie dobrovoľníckych programov v školách a iné.

Príklady aktivít a projektov zameraných na podporu inklúzie Rómov:

 • Dobrovoľnícky program: nábor, vzdelávanie a supervízia mladých dobrovoľníkov pracujúcich v základných školách s vysokým podielom rómskych žiakov a žiačok.
 • Poďme spolu čítať: čitateľský program pre základné školy zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického a kreatívneho myslenia.
 • Vydávanie publikácií a metodických príručiek: Inklúzia Rómov od raného detstva (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/inkluzia-romov-od-raneho-detstva/); Školy proti segregácii (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/skoly-proti-segregacii/); Príbeh školy v Šarišských Michaľanoch (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/pribeh-skoly-v-sarisskych-michalanoch/) a iné.
 • Organizovanie konferencií: Diskriminácia rómskych detí v školách na Slovensku: Bratislava, marec 2016.
 • Tvorba dokumentárnych filmov: Tvoj čas; Rómovia 89/25 rokov po revolúcii.

Viac o aktivitách organizácie tu: http://www.eduroma.sk/sk/ludia/aktivity/

Ocenenia:

V roku 2016 udelilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku cenu Ochranca ľudských práv riaditeľovi eduRoma Vladovi Rafaelovi.

Zdroje:

http://www.eduroma.sk/sk/home/

http://www.eduroma.sk/wp-content/uploads/2015/11/vyrocna_sprava20132014_sk.pdf

https://dennikn.sk/258004/reziser-filmu-o-romoch-v-politike-mladych-s-titulmi-zo-sveta-uz-nesmieme-drzat-bokom/

https://domov.sme.sk/c/20176301/ambasada-usa-ocenila-bojovnikov-za-ludske-prava-a-proti-korupcii.html

InMinorita

Obec Bratislava
PSČ 81105
Ulica, číslo, posch., dvere Šancová 54
Webstránka www.inminorita.sk
Právna forma občianske združenie

Občianske združenie In Minorita

Základné údaje:

Vznik: 1999

Sídlo: Šancová 54, 811 05 Bratislava

Kontakt: +421 05 496 563; in.minorita@centrum.sk

Občianske združenie IN MINORITA sa venuje prezentácii kultúry národnostných menšín, predovšetkým aktivitám rozvíjajúcim rómsku kultúru. Spolupodieľa sa na prezentačných, výstavných a vydavateľských aktivitách a pozitívnom formovaní verejnej mienky.

Od roku 2005 sa realizuje projekt Ma bisteren!, ktorý sa venuje problematike pripomínania rómskeho holocaustu. V rámci projektu bolo v rokoch 2005 – 2007 osadených 7 pamätníkov a pamätných tabúľ na území SR. Ich odhalenie sprevádzali pietne akty so spomienkovými podujatiami.

Súčasťou osvetových aktivít bola tiež spolupráca na dvoch dokumentárnych filmoch, na vydaní viacerých odborných publikácií a na desiatkach popularizačných článkov v médiách.

Od roku 2005 sa každoročne organizuje pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holocaustu v Banskej Bystrici. Viac na www.romaholocaust.sk.

V posledných rokoch sa okrem toho intenzívne venuje téme rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí rómskych žien a svoje aktivity smeruje aj watch dog verejných politík a rozvoj participácie Rómov na správe vecí verejných. Od roku 2013 realizuje projekty Občianska participácia rómskych žien v nadväznosti na osvetový projekt Úspešné rómske ženy.

V rokoch 2007 – 2017 občianske združenie zastrešovalo tiež festival Menšinové kultúrne leto. Išlo o letný festival, ktorý sa konal v Bratislave a kde priestor dostali hudobné skupiny a folklórne súbory prezentujúce kultúru národnostných menšín. Počas desiatich ročníkov festivalu sa verejnosti predstavilo asi 60 rôznych hudobno-tanečných skupín a súborov.

Fotografie

Pietny akt v Banskej Bystrici, foto Arne Mann

Festival Menšinové kultúrne leto 2017, foto Sasha Berkyová

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

Obec Banská Bystrica
PSČ 974 01
Ulica, číslo, posch., dvere Na Hrbe 16
Právna forma občianske združenie

Kultúrne združenie Rómov Slovenska
občianske združenie

Základné údaje:
Vznik: 1994
Sídlo: Na Hrbe 4313/16, 97401 Banská Bystrica – Majer

Občianske združenie Kultúrne združenie Rómov Slovenska patrí medzi rómske mimovládne organizácie s najdlhšou tradíciou. Svoje ciele napĺňa v štyroch základných líniách: v oblasti kultúry, v oblasti obhajoby práv Rómov (gender problematika), v oblasti podpory participácie Rómov na verejnom živote a občianskej spoločnosti a  v oblasti sociálnej pomoci marginalizovaným skupinám Rómov. Kultúrne združenie Rómov Slovenska realizuje kultúrne podujatia, sociálne programy, edukačné aktivity, výskumy a kampane. Od roku 2001 združenie zorganizovalo viac ako 10 ročníkov festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý patrí medzi najznámejšie svojho druhu na Slovensku, od roku 2015 festival realizovalo OZ Quo Vadis.

Výber z projektov:

 • Ľudia z rodu Rómov: v spolupráci s partnermi ho združenie organizovalo od roku 2001 do roku 2014. Pravidelnou súčasťou podujatia je prezentácia rôznych foriem umenia Rómov, edukačné aktivity, spomienka na rómsky holokaust.
 • Dáta o ľudských právach rómskych žien:  výskumný projekt, okrúhle stoly k téme (2009).
 • Terénna sociálna práca pre obyvateľov rómskych komunít mesta Banská Bystrica (2011 – 2013): sociálny program terénnej a komunitnej sociálnej práce a sociálneho poradenstva.
 • Participácia mladých Rómov na verejnom živote: budovanie kapacít z radov rómskej mládeže.
 • Zapáľme svetlo: edukačný projekt zameraný na vzdelávanie rómskych žien v oblasti domáceho násilia.
 • Letné výchovno-vzdelávacie tábory pre deti z marginalizovaných rómskych komunít.

Zdroje

http://www.superzena.sk/blade/c53/kulturne-zdruzenie-romov-slovenska.html

https://domov.sme.sk/c/4270297/kulturne-zdruzenie-romov-rozbieha-projekt-o-ludskych-pravach-romskych-zien.html

https://www.facebook.com/ludiazroduromov/

http://bystrica.dnes24.sk/bystricka-romska-osada-sposobovala-problemy-mesto-sa-rozhodlo-zakrocit-175621

https://www.youtube.com/watch?v=n9-qtHOmHWA

https://bbonline.sk/ludia-z-rodu-romov-upozornuju-na-citlivu-temu-rodovych-stereotypov/

Gregorová, A. 2004. Adresár mimovládnych organizácií na území mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica: Banskobystrické združenie mimovládnych organizácií, 2004.

https://www.quovadisoz.com/single-post/2017/07/31/%C4%BDUDIA-Z-RODU-R%C3%93MOV-2017

Living documentary

Občianske združenie Living documentary
Základné údaje:
Vznik: 2011
Sídlo: Úzka 2740/30, 900 42 Dunajská Lužná,
Kontakt: +421 908 692 072, +421 908 546 056, living.documentary@gmail.com

Living documentary je kreatívne štúdio, ktoré sa venuje vizuálnym projektom a dlhodobo spolupracuje najmä s ľudskoprávnymi organizáciami. Z jeho tvorivých dielní vzišlo niekoľko sérií dokumentárnych filmov, ktoré sa venujú rómskej problematike.

V roku 2014 vznikol dokumentárny film Baro mariben, ktorý rozpráva o perzekúciách a ťažkom živote Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Zoznámime sa v ňom aj s osobnými príbehmi Rómov, ktorí prežili dramatické okamihy vojny. Viac na https://vimeo.com/85263360

V roku 2015 združenie pripravilo v spolupráci so združením In Minorita tri krátke profilové dokumentárne filmy o úspešných rómskych ženách a v roku 2016 tri spoty na tému rodovo podmieneného násilia v rómskych komunitách.

Viac na https://vimeo.com/120629095, https://vimeo.com/album/3734082/video/124610843
a https://vimeo.com/152145387.

V roku 2016 v spolupráci so združením Jekhetane vznikol cyklus dokumentárnych filmov Jeden deň mapujúci každodennosť zaujímavých rómskych osobností. Viac na https://vimeo.com/151304456, https://vimeo.com/151299021, https://vimeo.com/151310507 a https://vimeo.com/151300777.

Viaceré dokumenty sa premietali v RTVS, na filmových festivaloch a v rámci diskusií ich videlo množstvo žiakov stredných a základných škôl.

Living documentary zorganizovalo dvanásť filmových dokumentárnych večerov DOKina, v rámci ktorých prinieslo divákom menej známe filmy významných slovenských tvorcov a možnosť diskusie s autormi. Viac na www.livingdocumentary.sk.

Foto 1: Primáška, dokumentárny film o mladej talentovanej  huslistke Barbore Botošovej, 2016.

Foto 2: Priority, dokumentárny film o Dagmar, ktorá pracuje na Oddelení rodových rovností a rovností príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016

Občianske združenie JEKHETANE-SPOLU


Základné údaje

Vznik: 1993
Sídlo: Jarková 4 080 01 Prešov
Kontakt: zdruzeniejekhethane@gmail.com
Web: www.jekhethane-spolu.net

Združenie JEKHETANE – SPOLU je mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Prešove. Vznikla v roku 1993. Jej spoluzakladateľkou a zároveň štatutárnou zástupkyňou bola do roku 2008 významná spisovateľka, poetka a žurnalistka Daniela Hivešová-Šilanová.

Združenie je vydavateľom novín Romano Nevo ľil, celoslovenského periodika venovaného Rómom. Organizácia sa okrem vydávania novín venuje množstvu rozmanitých aktivít – od kultúrno-spoločenských, edukačných, osvetových, umeleckých, vydavateľských, až po aktivity zamerané na vyhľadávanie a podporu mladých Rómov, budovanie ľudských kapacít v oblasti obhajoby práv Rómov a na boj proti rasizmu. Jekhethane – Spolu a jeho členovia získali za svoje pôsobenie mnoho národných a medzinárodných ocenení: napr. v roku 1998 to bolo medzinárodné ocenenie za boj proti rasizmu a za inkluzívne projekty, v roku 2002 cena za prácu v boji proti rasizmu od vtedajšieho prezidenta SR, a tiež viacero literárnych a žurnalistických cien. Daniela Šilanová bola v roku 2005 nominovaná na Nobelovu cenu. Od prezidenta SR získala v roku 2017 Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia.

Jekhethane – Spolu združuje najmä novinárov, spisovateľov, výtvarných umelcov, redaktorov, dopisovateľov a spolupracovníkov redakcie Romano nevo ľil. Cieľom jeho pôsobenia je podporovať národnú hrdosť Rómov, bojovať proti stereotypom a predsudkom voči Rómom, prispievať k skutočnému poznaniu Rómov a tým aj k zmene negatívneho obrazu Rómov v slovenskej spoločnosti a k zlepšeniu medzietnických vzťahov (http://www.jekhetane-spolu.net/o-zdru382eniacute.html).

Činnosť

Stabilnou nosnou témou združenia je od jeho vzniku žurnalistika a vydavateľská činnosť. Jekhethane – Spolu v sebe zahŕňa redakciu Romano nevo ľil a je zároveň aj vydavateľom týchto novín. Od roku 2016 vyrába pre RTVS Rómsky magazín.

Za obdobie svojej existencie si redakcia vybudovala tím redaktorov, dopisovateľov a externých spolupracovníkov z celého Slovenska. S tým je spojená podpora Rómov, ich vyhľadávanie a vzdelávanie pre oblasť žurnalistiky, podpora literárne nadaných Rómov a prezentácia ich diel (v novinách aj v podobe samostatných publikácií) a podpora literatúry v rómskom jazyku.
Súčasťou aktivít združenia je činnosť smerujúca k uchovaniu a prezentácii rómskej kultúry a umenia, napr. výtvarné dielne, výstavy rómskych výtvarných umelcov, hudobno-umelecké festivaly a iné.

Jekhethane – Spolu aktuálne napĺňa svoje ciele prostredníctvom štyroch základných programov:

a) Mediálny program: vydávanie periodika Romano nevo ľil; tvorba Rómskeho magazínu, vydávanie kníh; produkcia dokumentárnych filmov

Výber z filmov

 • Odsúdení na spolunažívanie v dobrom: príklady pozitívneho spolunažívania Rómov a Nerómov, s ktorými sa stretli redaktori Romano nevo ľil; réžia: Paula Ďurinová, 2010
 • Pred dedinou za dedinou: dokument o histórii Rómov na území Slovenska a o dôvodoch, pre ktoré sa obyvatelia osád dostali do izolácie a chudoby; réžia: Paula Ďurinová, 2011
 • Šesť: súbor krátkych dokumentov o Rómoch; réžia: Paula Ďurinová, Vladimíra Hradecká, 2013
 • Baro mariben: dokumentárny film rozpráva o perzekúciách Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny; réžia: Paula Ďurinová, 2013. Film získal ocenenie Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší slovenský film na 21. Festivale lokálnych televízií v Košiciach „Zlatý žobrák 2015“.
 • Jeden deň – jekh džives: dokumentárny film z roku 2015 o jednom dni rómskych protagonistov.

Výber z kníh

 • Eva Davidová Rómovia na Slovensku, 2012: výber fotografií etnografky Evy Davidovej, 2012.
 • Roman Čonka a kol. Odsúdení na spolunažívanie v dobrom, 2013: príbehy Rómov.
 • Roman Čonka a kol. Odsúdení na spolunažívanie v dobrom II., 2015: príbehy Rómov.
 • Elena Lacková Mŕtvi sa nevracajú – O mule na aven pale, 2005: poviedky rómskej autorky.
 • Jožo Titus Schӧn Poviedky: Lekhavibena, 2008: poviedky rómskeho autora.
 • Ján Šándor Čierna ruža – Rómske rozprávky/E kaľi ruža – Romane paramisa, 2008: rozprávky rómskeho autora.

b) Narúšanie stereotypov vnímania Rómov majoritou
c) Prezentácia rómskeho umenia
d) Rozvoj občianskej spoločnosti (viac k programom a projektom združenia tu: http://www.jekhetane-spolu.net/) .

DVD dokumentárneho filmu Odsúdení na spolunažívanie v dobrom.

DVD dokumentárneho filmu Pred dedinou, za dedinou.

DVD Šesť dokumentárnych profilov súčasníkov z rodu Rómov.

Titulná strana periodika Romano nevo ľil, autor obrázku Jozef Fečo.

Zdroje

http://www.jekhetane-spolu.net/o-zdru382eniacute.html
http://www.festival.sk/2015/sk/ifolt/news/21st-festival-of-local-televisions-ends-with-award-ceremony-in-kosice-slovakia
https://romovia.sme.sk/c/7872584/filmovy-uspech-zdruzenia-jekhetane-spolu.html
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/daniela-hivesova-silanova-zomrela-pr/4736-clanok.html
http://www.tvnoviny.sk/domace/1854110_andrej-kiska-udelil-vyznamenania-tu-su-mena-a-vizitky-ocenenych
https://sk-sk.facebook.com/Romano-Nevo-%C4%BDil-10150093457790524/
http://www.romea.cz/cz/zpravy/roman-conka-noviny-romano-nevo-li-ziji-vzdy-az-od-kvetna

Zdroj fotografií: Archív Jekhetane

Romano kher – Rómsky dom

Právna forma občianske združenie

Základné údaje:
Názov: Romano kher – Rómsky dom
Vznik: 2007
Sídlo: Košická 36, 821 08 Bratislava
Kontakt:  +421907639961, romanokher7@gmail.com
Web: romanokher.eu

  Romano kher – Rómsky dom je občianske združenie, nezávislá mimovládna nezisková organizácia združujúca ľudí s cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín. Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom začalo svoju činnosť v roku 2007.

Poslaním občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch pre Rómov a pre majoritnú spoločnosť za účelom lepšej informovanosti o Rómoch, posilnenie identity a podpora kultúry Rómov, spolupráca pri presadzovaní ľudských práv a slobôd, zlepšenie vzdelanostnej úrovne Rómov a zvýšenie kvality spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti.

Cieľovú skupinu aktivít tvoria učitelia, študenti, deti, novinári, miestni mienkotvorní ľudia z lokalít, v ktorých žije vyšší počet Rómov, úradníci a zamestnanci verejných inštitúcií, odborníci venujúci sa profesionálne integrovaným aj marginalizovaným Rómom.

  Medzi najvýznamnejšie dlhodobé projekty Romano kher – Rómsky dom patria:

– výtvarná a literárna súťaž pre žiakov a žiačky Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorá spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a cieľom ktorej je zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie či oboznámením súťažiacich s ľudskými právami a právami národnostných menšín;

– systematický monitoring médií a analýza príspevkov o Rómoch Mediálny obraz Rómov, kde na základe prepracovanej metodológie a v kooperácii so spolupracujúcimi expertnými pracoviskami zverejňujeme pravidelné mediálne analýzy príspevkov zobrazujúcich Rómov zverejnených v celoslovenských a regionálnych médiách;

– informačný on-line portál “Rómska databanka” poskytujúci systematicky spracované a pravidelne aktualizované informácie dostupné pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o mimovládnych organizáciách, inštitúciách, vzdelávaní, podujatiach, publikáciách, projektoch, osobnostiach, demografii, či kultúre.

Zdroj: www.romanokher.eu

RÓMSKY INŠTITÚT (ROMA INSTITUTE)

Mimovládna nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na podporu inkluzívnych aktivít v teoretickej aj praktickej rovine vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám. Rómsky inštitút, n.o. zohráva významnú úlohu ako komunikátor a koordinátor zúčastnených zložiek –miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov.
Vznik organizácie: máj 2007

Hlavné oblasti činnosti:

 • projektové aktivity(technická pomoc obciam a prorómskym mimovládnym neziskovým organizáciám a združeniam technickú pomoc pri strategickom plánovaní komunitného rozvoja, návrhoch a implementácii štrukturálnych fondov EÚ a rozvoja občianskej spoločnosti na miestnej úrovni);
 • advokácia (tvorba, analýzy a hodnotenia verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku – spolupráca s mnohými slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi neziskovými organizáciami, spoluúčasť pripomienkovania legislatívnych návrhov, podnety príslušným zložkám exekutívy…);
 • koordinácia zúčastnených zložiek (samotných miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov);
 • mediácia a mentoring(budovanie a skvalitňovanie kapacít a potenciálu kvalifikovaných dobrovoľníkov i profesionálov, ktorí sa aktívne zúčastňujú v mediačnom procese, pri tvorbe a implementácii konkrétnych projektov, spravidla na úrovni obcí, financovaných hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie);
 • informačné služby; poradenstvo; dokumentačné a bibliografické aktivity…

Aktivity: Programy, ktoré sa zaoberajú mapovaním rómskej reality na Slovensku, projekty na zlepšenie postavenia Rómov a ich inklúziu do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom. Najvýznamnejšie programy:

 • BigB/S:podpora vzdelávania mladých talentovaných Rómov a zároveň podpora dobrovoľníctva v oblasti pomoci rómskym žiakom a mládeži. V rámci programu sa dobrovoľníci individuálne venujú rómskym deťom, ktoré zároveň dostávajú štipendiá na svoje aktivity.
 • Most do Európy:zlepšenie prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom EÚ prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu, zvýšenie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov.
 • MERI: Európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network (MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov – vytvorenie priestoru na zviditeľnenie výsledkov podpory sociálnej inklúzie a integrácie Rómov prostredníctvom výmeny nápadov a skúseností, zdieľania a osvojovania si osvedčených postupov/rómskych programov využívaných v európskych krajinách a prezentovania úspechov dosiahnutých na miestnej úrovni.
 • Monitorovanie Dekády a Stratégie SR pre integráciu Rómov:monitorovanie realizácie strategických vládnych dokumentov Dekády (Revidovaný akčný plán Dekády a Stratégia integrácie Rómov) za obdobie rokov 2011 -2012. Monitoring realizuje národná koalícia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré koordinuje Rómsky inštitút, n.o..
 • ROMED:Zlepšenie kvality a efektívnosti práce mediátorov, ktorí pracujú na riešení prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (škola / poskytovatelia zdravotnej starostlivosti / úrady práce…).

Zdroj a ďalšie informácie:

www.romainstitute.sk

Združenie mladých Rómov

Obec Banská Bystrica
PSČ 974 01
Ulica, číslo, posch., dvere Trieda SNP 27
E-mail zmr@youngroma.sk
Webstránka http://www.youngroma.sk/
Právna forma občianske združenie
Vedúci organizácie Mgr. Ivan Mako

Združenie mladých Rómov na Slovensku bolo založené v roku 1999, s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Cieľom Združenia je zjednotiť intelektuálny potenciál rómskej mladej generácie a priamu pomoc pri sociálnom a pracovnom začlenení do spoločnosti.

Oblasť činnosti:

 • Výchova a vzdelávanie
 • Ľudské práva
 • Komunitný rozvoj
 • Voľnočasové aktivity
 • Sociálne služby
 • Zamestnanosť
 • Sociálna ekonomika

Aktivity:

 • Školenia a kurzy
 • Sociálne poradenstvo a konzultácie
 • Prednášky
 • Klubová činnosť
 • Letné tábory
 • Voľnočasové aktivity
 • Sociálne prevádzky