ADAM, GEJZA, PaedDr., PhD.

Foto: archív Adama Gejzu

PaedDr. Gejza Adam, PhD. je bývalý učiteľ, stredoškolský riaditeľ, aktivista, poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR (1990 – 1992).

*19. januára 1951, Michalovce

Pochádza z hudobníckej rodiny, žije v Košiciach.

Univerzitné vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, ako aj akademický titul PaedDr. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2010 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

V roku 1990 bol kooptovaný do Federálneho zhromaždenia Česko-slovenskej federatívnej republiky. Založil Strednú umeleckú školu v Košiciach, ktorú viac ako 10 rokov viedol, neskôr sa stal vedúcim detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V roku 1998 bol členom Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny v SR, v rokoch 2000 – 2004 komisárom pre vzdelávanie Rómov medzinárodnej rómskej organizácie International Romani Union. Patrí medzi najvýraznejších rómskych politických aktivistov 90. rokov. V súčasnosti je predsedom Strany rómskej koalície. Je na dôchodku.

Prehľad zamestnaní

2014 – 2017 riaditeľ Detašovaného pracoviska v Košiciach Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

1997 – 2014 riaditeľ a neskôr tajomník Strednej umeleckej školy v Košiciach

1993 – 1997 zástupca riaditeľa Štátneho konzervatória v Košiciach

1992 – 1993 učiteľ na ZŠ Starozagorská v Košiciach

1990 – 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR

1975 – 1990 učiteľ na ZŠ

 Výber z publikačnej činnosti

Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií o rómskom jazyku a rómskej hudbe:

Adam, G. 2001: Gramatika rómskeho jazyka, slovensko-rómsky slovník.

Adam, G. 2007: Antológia rómskej hudby.

Adamová, I. – Adam, G. 2015: Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku.

Hübschmannová, M. a kol. 2007: Pravidlá rómskeho pravopisu.

 Ocenenia

2000 – Pamätná medaila prezidenta SR Rudolfa Schustera

2001 – Čestná medaila Ministerstva zahraničných vecí ČR za osobný prínos pre mnohoročnú spoluprácu českých a slovenských orgánov, politických organizácií a občianskych združení pri riešení problémov sociálne-ekonomického charakteru a pri vytváraní predpokladov ich dobrej a prospešnej spolupráce s rómskymi organizáciami a rómskou komunitou v obidvoch krajinách.

2002 – Čestné uznanie Krajského úradu v KE

2004 – Pamätná plaketa Košického samosprávneho kraja

2017 – Pamätná plaketa za prínos v oblasti kultúry a vzdelávania rómskej mládeže

2017 – Cena predsedu Matice slovenskej za aktívnu podporu matičných aktivít

2019 – Pamätná medaila VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave pri príležitosti 15. výročia založenia východoslovenských pracovísk

2019 – Ocenenie Štátneho pedagogického ústavu za dlhoročnú prácu na rozvoji rómskeho jazyka, jeho zavedenie do systému vzdelávania a za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych detí a žiakov na Slovensku.

Zdroje:

Fotografia: http://www.konzervatoriumpoziarnicka.sk/index.php/vvp/174-paeddr-gejza-adam

CIBUĽA, JÁN MUDr.

Ján Cibuľa, MUDr.

Lekár, spoluzakladateľ a prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát na Nobelovu cenu mieru v r. 2001
* 7. 1. 1932 – Klenovec (okres Rimanská Sobota)
† 18. 8. 2013 Bern (Švajčiarsko)

Základné údaje:

 • spoluzakladateľ Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku
 • spoluzakladateľ a prezident Medzinárodnej rómskej únie

Pôsobenie a aktivity:

1957: ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1968: spoluzakladateľ Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku
1968: emigrácia do Švajčiarska
1971: príprava vzniku Medzinárodnej rómskej únie (Internationa Romani Union – IRU)
1978: prezident Medzinárodnej rómskej únie

Ocenenia:

1985: laureát švajčiarskej Kultúrnej ceny kantónu Bern
2001: nominácia na Nobelovu cenu mieru ako najvýznamnejšej rómskej osobnosti 20. storočia (návrh Kanady)

Literatúra/zdroje:

 1. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].

FACUNA, ANTON

Predseda prvého Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku, účastník Slovenského národného povstania, prvý Róm v americkej vojenskej spravodajskej službe

* 1920 – Sklabiňa (okres Martin)
† 1980 – Bratislava

Základné údaje:

 • účastník Slovenského národného povstania (tlmočník, sprievodca a spravodajský pomocník americkej OSSD (Office of Strategic Services)
 • spoluzakladateľ návrhu Zväzu československých Cigánov (Romano kulturno jekahetaňiben) – s cieľom zvýšenia kultúrnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne členov, ktorý nebol ÚV KSČ akceptovaný
 • predseda Zväzu Cigánov-Rómov (1968)
 • 1968-1972: riaditeľ podniku Butiker (pracovisko), kde zamestnával Rómov a pripravoval pre nich rôzne kurzy, v rámci tzv. normalizačného procesu bol podnik zrušený.

Ocenenia:

 • medaila za účasť v SNP
 • ocenenie vlády USA

Literatúra/zdroje:

 1. JANCURA, Vladimír: Kto vlastne bol Anton Facuna. [online]. In: Pravda, 16. augusta 2010, 11:08. [cit. 2. 11. 2011]. Dostupné na internete:<http://spravy.pravda.sk/kto-vlastne-bol-anton-facuna-d19-/sk_domace.asp?c=A100816_110823_sk_domace_p12>
 2. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].

FÍZIK, LADISLAV, PhDr., PhD.

Foto: SITA

PhDr. Ladislav Fízik, PhD. bol politik, aktivista a pedagóg.

*19. 8. 1954 v Banskej Bystrici

† 13. 6. 2016

 

 Základné informácie

Patril medzi výrazné politické osobnosti z radov Rómov. Bol predsedom politickej strany Rómska inteligencia za spolunažívanie v Slovenskej republike, neskôr Strany rómskej koalície v SR a funkcionárom v ďalších rómskych politických stranách. V roku 2002 založil a viedol Politické hnutie Rómov na Slovensku – ROMA. Bol zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Parlament Rómov SR a tiež Klubu rómskych podnikateľov SR. Pôsobil ako poradca bývalého predsedu SNS Jána Slotu, ale aj v ďalších poradných orgánoch vlády SR. Neúspešne kandidoval v roku 1994 do NR SR a v roku 2013 na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Od roku 2009 pracoval na Ústave rómskych európskych štúdií (Banská Bystrica) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

 Pôsobenie a aktivity

2009 – 2015 riaditeľ Ústavu rómskych európskych štúdií, detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

2007 poradca Jána Slotu

2004 poradca ministra vnútra SR Vladimíra Palka

1990 podnikateľ

1974 – 1990 Federálne ministerstvo vnútra ČSSR

1971 – 1972 lesník v Lesnom závode Zvolen

 

Vzdelanie

1969 – 1971 Lesnícke odborné učilište, Banská Štiavnica

1972 – 1974 Dôstojnícka škola, Holešov

1984 – 1989 Vojenská politická akadémia, Bratislava

2009         Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca (PhD.)

 

 Zdroje

https://domov.sme.sk/c/660580/zivotopis-ladislav-fizik-phrs-roma.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_F%C3%ADzik

foto: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173975-parlament-romov-chce-vymenu-na-poste-splnomocnenca-vlady/

GODLA FRANTIŠEK

PhDr. František Godla

*17.2.1946 v obci Ovčie (okr. Prešov)

Významná osobnosť etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, prvý rómsky riaditeľ gymnázia na Slovensku, prekladateľ do rómskeho jazyka.

Základné údaje

Vyštudoval odbor filozofia a dejepis. Prekladal odborné texty z oblasti vzdelávania, ale aj štátnej správy – napr. sčítacie hárky pre cenzus a iné dokumenty. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil 34 rokov na gymnáziu Antona Prídavku v Sabinove. Stál pri zrode:  Katedry rómskej kultúry na Nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa, Strednej umeleckej školy v Košiciach, a tiež Divadla Romathan.

K rómskemu jazyku ako materinskému jazyku má osobitý vzťah akceptuje v rómskom jazyku dialekt. Presadzuje myšlienku, že rómsky jazyk je nutné kultivovať, rozvíjať ho. Na obrode rómskeho jazyka musia systematicky participovať odborníci, lingvisti a ľudia z rómskeho etnika. Podporuje myšlienku aby rómsky jazyk sa využíval ako podporný jazyk, nie však vyučovací, pretože z hľadiska odborných pojmov v rómskom jazyku máme nedostatok odborných pojmov. Nebráni sa tvorbe neologizmov, ale podporuje zámer , že ak sa v rómskej terminológii nenachádza správne slovo, nepreberať ho z maďarského, slovenského jazyka ale skúsiť slovo opisným spôsobom definovať. Vo svojom živote sa riadi filozofiou : “Všetci sme si rovní“ PhDr.František Godla je aktívny v mimovládnom sektore.

Pôsobenie a aktivity:

od 1970 pedagóg na gymnáziu v Sabinove
1997 -2004 riaditeľ gymnázia v Sabinove
2004-2010 Prešovský samosprávny kraj, odbor školstva
2010 Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, metodik Národných projektov so zameraním na vzdelávanie Rómov
2005-2010 predseda Rady expertov pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov pri Ministerstve školstva SR
Bol aktívnym členom poradcov ministerstva školstva pre oblasť regionálneho školstva do roku 2010

Preklady do rómskeho jazyka:

Rómske piesne a múdre slová 2006 (J.Berky Mrenica-Anina Botošová)
Rómske múdre slová 2014 (J.Berky Mrenica-Anina Botošová)

Zdroj fotografie: www.portalsvk.sk

GORAL LADISLAV

Český romista, poradca a herec pro tvorbe českých a československých filmov, neskôr poradca pre otázky menšín,  spoluautor Rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka.

* 1939 Levice

Základné údaje: 

 • od roku 1953 žije v Prahe
 • od roku 1972 patril k prvým rómskym aktivistom
 • 1992 -2007 pôsobil na Úrade vlády  – sekretariáte pre národnostné menšiny v Prahe
 • poradca a herec v českej a československej kinematografii (27  filmov do roku 2007)
 • organizátor a moderátor rôznych spoločenských akcií (rómske festivaly v Strážnici a Rožnovve pod Radhoštěm)

Filmy:

poradca: 1986: Kdo se bojí, utíká 2006: Indián a sestřička 2009: Dilino a čert

herec: 1979: Causa králík 1982: Doktor z vejmínku (TV) 1982: Od vraždy jenom krok ke lži 1983: Radikální řez 1987: Bony a klid 1990: Nemocný bílý slon 2006: Indián a sestřička 2009: Dilino a čert

Literatúra/zdroje:

 1. Ladislav Goral. In: Filmová databaze. [online]. In: www.fdb.cz.  [cit. 24. 11. 2011]. Dostupné na internete: http://www.fdb.cz/lidi/32632-ladislav-goral.html
 2. HORVÁTOVÁ Rena: Klapka! Ladislav Goral poprvé! [online]. In:Romano voďi. Praha, 23.10.2007 14:48. In: Romea.cz.  [cit. 22. 12. 2011]. Dostupné na internete: http://www.romea.cz/cz/zpravy/klapka-ladislav-goral-poprve
 3. představujeme romské osobnosti: Ladislav Goral.[online] In: Romano hangos, ročník 9, číslo 7, vyšlo 2007-04-16. [cit. 22. 12. 2011].  Dostupné na internete: http://www.romanohangos.cekit.cz/clanek.php?id_clanek=613

KUMANOVÁ, ZUZANA, PhD.

Zuzana Kumanová
Foto: Vladimíra Hradecká

Zuzana Kumanová, PhD. je etnografka, aktivistka, žije v Bratislave.

* 27. januára 1970, Považská Bystrica

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor história – národopis (1994), titul PhD. získala v roku 1998 na rovnakej fakulte.

V roku 1999 založila občianske združenie In Minorita, v ktorom pôsobí dodnes. V občianskom združení viedla projekty na podporu rómskych žien, napr. Občianska participácia rómskych žien (2013 – 2018), Úspešné rómske ženy (2014 – 2016), Viola Petrášová-Stojková (2016 – 2018). Od roku 2005 vedie projekt Ma bisteren! venovaný pripomínaniu holokaustu Rómov.

V rokoch 2011 – 2013 pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2013 – 2015 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a 2015 – 2018 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy.

Je autorkou niekoľkých štúdií a publikácií Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka-Fintického (Bratislava, 2007)  a Príbehy rómskych žien (Bratislava, 2016).

 

Ocenenia:

 • 2018 – Cena Lúč z tmy udeľovanej občianskym združením EduRoma a Ústavom romologických štúdií UKF v Nitre.
 • 2019 – štátne vyznamenanie udelené Prezidentom SR – Pribinov kríž 1. triedy.

VAŇOVÁ, JARMILA, Mgr.

Zdroj: archív J. Vaňovej

Mgr. Jarmila Vaňová je sociálna pracovníčka, učiteľka rómskeho jazyka a literatúry, aktivistka. Viac ako štrnásť rokov pracovala v rómskych médiách. So svojou rodinou žije v Ďurkove neďaleko Košíc.

*8. mája 1965, Košice

  • V súčasnosti pôsobí ako terénna sociálna pracovníčka na sídlisku Luník IX v Košiciach.
  • Pôsobila v Rómskom národnostnom vysielaní v RTVS.
  • Riaditeľka Roma media – ROMED.
  • Šéfredaktorka a programová riaditeľka Rómskeho mediálneho centra.
  • Členka pracovnej skupiny EBU (European Brodcasts Union) na podporu a výmenu rómskych programov v rámci verejnoprávnych televízií v Európe.
  • Učí rómsky jazyk a reálie na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča na Exnárovej v Košiciach a pôsobí ako prekladateľka.
  • Druhé volebné obdobie poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Ďurkov.
  • Po parlamentných voľbách v roku 2020 sa stala poslankyňou Národnej rady SR za hnutie OĽaNO – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Za svoju prácu získala viacero ocenení:

Novinársku cenu Nadácie Open Society Institute za najlepší rozhovor v tlačených médiách; druhé miesto v národnom kole súťaže filmov v rámci Európskeho roka boja proti chudobe; Nominácia filmu Rómovia v Košiciach 20 rokov po nežnej revolúcii na Cenu British Council; Cenu Roma Spirit SR v kategórii Čin roka; Nominácia na Cenu British Council za podporu medzikultúrneho dialógu – dokument Vydedenci; Cena Medzinárodnej organizácie Rromanipen na prvom svetovom kongrese v Belehrade za prácu v oblasti integrácie Rómov do spoločnosti a šírenie rómskej kultúry a rozvoj rómskych médií; Pamätná plaketa udelená riaditeľom RTVS Václavom Mikom za rozhlasovú prácu v prospech rómskej komunity na Slovensku; Cena Rómske srdce udelená Záujmovým združením – Spoločnými silami za rozkvet Gemera, za obetavú, významnú prácu v prospech rómskej komunity; Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja, za významný prínos v oblasti osvety, vzdelávania a rozvoja rómskej kultúry.

 

 

VAVREK, ŠTEFAN

Foto: archív Štefana Vavreka

Štefan Vavrek je učiteľ , politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

* 23. september 1982, Rimavská Sobota

Pochádza z učiteľskej rodiny. Učiteľský titul získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde úspešne ukončil magisterské štúdium so zameraním na matematiku a etickú výchovu. Ako učiteľ pôsobil v Tornali na Základnej škole Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským. Popri učiteľstve bol aj futbalovým trénerom žiakov mestského klubu v Tornali.

V roku 2007 spolu s manželkou a ďalšími pedagógmi založil združenie Tanoda, v ktorom  ako mentori doučovali žiakov v mimoškolskom čase. Vo vzdelávaní pokračoval aj prostredníctvom organizácie Ternipe, sídliacej v Rimavskej Seči. Hlavným podporovateľom činnosti združenia bol Rómsky vzdelávací fond.

Svoju politickú kariéru začal ako starosta obce Rimavská Seč. Dňa 11. septembra 2018 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Most-Híd. V legislatívnej oblasti sa venoval najmä vzdelávaniu a podpore rozvoja regiónov. V poslaneckej práci sa venoval najmä oblastiam Gemeru a Malohontu. Štefan Vavrek je spoluzakladateľom spolku maďarsky hovoriacich Rómov na Slovensku –  SZMARK (Szlovákiai Magyar Ajkú Romák Kezdeményezése).