KROK ZA KROKOM (STEP BY STEP)

Termín realizácie: (september 1996 -jún 2004)

Projekt realizovali: Ministerstvo školstva SR a Nadácia Škola dokorán 1

Nadácia Škola dokorán 2 sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku naštartovala Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS– OSF) 3  v roku 1993. Po dvoch rokoch sa program osamostatnil založením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných rodín.

Obsah projektu:

Prvým pokusom Nadácie Škola dokorán o inováciu výchovy a vzdelávania a hľadania alternatívnych prístupov ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania bol projekt „Krok za krokom“.

 • Podstatou projektu bolo uplatnenie pedagogického prístupu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa, vytváranie podmienok na účasť rodičov na vyučovacom procese v materských školách a na prvom stupni základnej školy. Cieľom projektu bolo podchytiť a riešiť problémy výchovy a vzdelávania rómskych žiakov z aspektu ich individuálnych. Teoretickým základom projektu bol prístup k porozumeniu výchovy a vzdelávania ako procesu, v ktorom treba rozvíjať kognitívnu (poznávaciu), emocionálnu, sociálnu aj fyzickú stránku žiaka. Podmienkou optimalizácie procesu vývinu, výchovy a vzdelávania je chápanie žiaka v jednote jeho individuálnych charakteristík. Išlo o  projekt s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľová skupina:

 • učitelia, asistenti učiteľa z MŠ a prvého stupňa ZŠ 4

Ciele projektu:

 • vychovať celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí,
 • vytvoriť učebné prostredie založené na demokratických princípoch a vzájomnom rešpekte učiteľa a žiaka, žiakov navzájom,
 • zabezpečiť vývinovú postupnosť a od nej odvodiť používané metódy,
 • zabezpečiť, aby všetci žiaci získali základné vedomosti, umelecké a praktické zručnosti na úspešnú integráciu do demokratickej spoločnosti,
 • premeniť štruktúru prostredia  v triedach ZŠ,
 • vypracovať smernicu (dodržiavanie pri zamestnaní, vyučovaní, počas prestávok, na vychádzkach atď.) pre žiakov a učiteľov, na ktorých tvorbe sa podieľajú rovnakým dielom všetci zúčastnení,
 • rozdeliť prácu v triede medzi učiteľa a rómskeho asistenta učiteľa,
 • zabezpečiť materiálno−technické vybavenie každej triedy.

Výstupy a výsledky

Tento projekt pomohol výrazným krokom k humanizácii a demokratizácii školstva, ktorý dával reálnu šancu na multikultúrne poňatie pedagogických prístupov, na akceptovanie sociokultúrnych odlišností rómskych žiakov, na rozvoj ich potenciálu postaveného na jedinečnosti každého žiaka. Žiaci kontrolných tried dosiahli lepšie výsledky v sluchovom vnímaní, v samoobslužných činnostiach, emocionálnom a sociálnom vývine a v lepšej komunikácii, a priestorovej orientácii, ich rodičia si štatisticky významne viac než žiaci kontrolných tried želali byť zamestnaní. Nadácia Škola dokorán v rámci projektu vyškolila učiteľov a rómskych asistentov v teoretických, ale aj praktických zručnostiach. Dosiahol sa  výrazne vysoký  nárast úspešnosti žiakov.

Projekt podporený sumou: 5 766 484,00 SKK (191 412,20 EUR)

Udržateľnosť projektu

Krok za krokom je program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (číslo rozhodnutia o akreditácii 456/2011-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.) s cieľom zdokonaliť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti prostredníctvom inovácií v pedagogike a psychológii 5.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

 • KONČOKOVÁ, E. – PORUBSKÝ, Š. 2002. Krok za krokom, alternatívna metodická príručka pre I. stupeň základnej školy. Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom: APRINT, 2002.
 • KONČOKOVÁ, E.: Projekt krok za krokom. Pedagogická revue, 2002, č. 4, s. 387 – 391.
 • Nadácia Škola dokorán (2000), Krok za krokom: Alternatívna metodická príručka pre I. stupeň základnej školy s. 7-9, s.109
 • Všeobecné informácie o programe PHARE

Dostupné na: http://www.minedu.sk/program-phare/

—-

 1. Nadácia Škola dokorán pri realizácii projektov experiment uviedla, riadila, sledovala a pravidelne vyhodnocovala.
 2. Nadácia Škola dokorán je mimovládnou organizáciou, ktorá patrí na Slovensku medzi kľúčové v oblasti vytvárania, realizácie a testovania alternatívnych projektov vzdelávania znevýhodnených skupín populácie.
 3. NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI – OPEN SOCIETY FOUNDATION (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
 4. Vo všetkých MŠ a v ZŠ s MŠ Ul.Hurbanova a ZŠ Ul.P.Mudroňa. MŠ Ul.družstevná a ZŠ A.Dubčeka, Ul.budovateľov kt. sú zároveň aj regionálnym školiacim centrom Nadácie Škola dokorán

Dostupné na: http://www.skolaplus.sk/programy2.html

MATKA A DIEŤA

Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania (Matka a dieťa) PHARE SR 0103

Termín realizácie: (od 10. septembra 2003 ─ do októbra 2004)

Projekt realizovali:

 Projekt realizovali Nadácia otvorenej spoločnosti, Partners for Democratic Change Slovakia, Nadácia Milana Šimečku a Nadácia InfoRoma, pod vedením nemeckej firmy GET – German Education and Training GmbH, pod záštitou Úradu vlády SR, sekcie ľudských práv a menšín a pod dohľadom Zastúpenia Európskej komisie v SR 1. Do projektu bolo zapojených 50 materských škôl v oblastiach s vyššou koncentráciou rómskeh obyvateľstva.

Obsah projektu:  

Cieľom  projektu bolo zapojiť matky rómskych detí do vzdelávacieho procesu a tak zlepšiť dochádzku detí do materskej školy (materské školy prizývajú matky, aby aj ony spoznávali pozitíva dobrej predškolskej prípravy). Okrem vychovávania a vzdelávania svojich detí majú možnosť socializácie, výmeny a učenia sa praktickým zručnostiam pre každodenný život, a tak i zvýšenia kvality svojho života. Dôraz sa kládol na uplatnenie alternatívnych vyučovacích metód v procese vzdelávania, ktoré majú posilniť fyzickú i psychickú zrelosť rómskych detí v predškolskom veku.

Súčasťou projektu bola technická asistencia, ktorej úlohou bolo prehodnotiť diagnostické testy, a napomôcť tak zvýšeniu počtu žiakov reintegrovaných zo špeciálnych základných škôl do základných škôl. Ďalšou súčasťou tohto projektu bola prevádzkovanie komunitných centier, dodávka informačných technológií, nábytku a učebných pomôcok do zapojených vzdelávacích inštitúcií.

Cieľová skupina: rómski žiaci a ich  matky

Ciele projektu

 • zlepšenie predškolského vzdelania prostredníctvom implementácie,
 • zlepšenie základného vzdelania rómskej národnostnej menšiny zavedením celodennej výučby a modulov reintegrácie vo vzdelávacom procese,
 • založenie a činnosť komunitných centier,
 • podpora vzájomnej tolerancie medzi rómskou a nerómskou populáciou.

Výstupy a výsledky

Výsledkom projektov PHARE SR 0103.01 bolo zavedenie pozitívnych výsledkov a skúsenosti z realizovaných programov (napr. asistenti učiteľov a nulté ročníky) do relevantnej slovenskej legislatívy program „Matka a dieťa“- experimentálna materská škola vo vzdelávcom systéme.

Suma, ktorou bol projekt podporený:

Celkový rozpočet 2 na projekt PHARE SR 0103.01 bol schválený vo výške 2 375 000,- EUR, z toho príspevok z programu PHARE bol vo výške 1 700 000,- EUR a spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu bolo vo výške 675 000,- EUR. Podrobný rozpočet projektu v EUR je uvedený v tab. č.1:

Tab. 1

POUŽITÁ LITERATÚRA:

 • Podpora založenia komunitných centier v Slovenskej republike. Dostupné na: http://phare.osf.sk/
 • Kontrola efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu vynaložených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých z EÚ z projektu PHARE SR 0103.01 na podporu rómskej menšiny v oblasti vzdelávania. Dostupné na: hsr.rokovania.sk/data/att/17957_subor.rtf
 • Rokovanie vlády SR – -Programy PHARE. Dostupné na: rokovania.sk

—-

 1. Dosptupné na: http://2004.rnlweb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=190
 2. Kontrola efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu vynaložených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých z EÚ zo projektu PHARE SR 0103.01 na podporu rómskej menšiny v oblasti vzdelávania. Dostupné na: hsr.rokovania.sk/data/att/17957_subor.rtf
 3. Aktivita 1: – predškolské vzdelávanie v materských školách,
 4. Aktivita 2:- posilnenie systému celodennej starostlivosti a rozšírenie koncepcie nultých ročníkov,
 5. Aktivita 3: reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl,
 6. Aktivita 4: budovanie komunitných centier

PROGRAM TOLERANCIE K MENŠINÁM

Program tolerancie k menšinám /SR 9905.02/ PHARE 1999

Termín realizácie: (2001─ 2002)

Projekt realizovali:

Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, mimovládne organizácie a združenia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovská univerzita, Univerzita Komenského Bratislava, Štátny pedagogický ústav, 79 pilotných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín (maďarský, ukrajinský, rusínsky), Metodické centrum v Prešove .

Obsah projektu:

Podstatou projektu bolo umožniť, aby proces vzdelávania primerane reagoval na rozličné potreby detí z etnických menšín v súvislosti so záujmom o dlhodobú sociálnu integráciu a spoločenskú súdržnosť na Slovensku i v Európskej únii.  Hlavnou snahou  projektového tímu bolo rozšíriť význam multikultúrneho vzdelávania ako predpokladu skvalitnenia vyučovania na školách. Projekt bol rozdelený na tri sub-projekty, ktoré sú na seba prepojené, ale tematicky sú odlišné:

 • SUB-PROJEKT Č. 1: Školiaci program pre miestne úrady a mienkotvorcov. Jednou z úloh sub-projektu č. 1-bolo prostredníctvom výskumu interetnických vzťahov na územiach s vysokým počtom rómskej národnostnej menšiny, formulovať kľúčové problémy ich vzájomného spolunažívania s majoritnou časťou populácie.
 • SUB-PROJEKT Č .2: Verejná informačná kampaň o menšinách v médiách, Sub-projekt bol zameraný na zvyšovanie tolerancie voči minorite pomocou verejnej informačnej kampane prezentovanej v elektronických médiách (projekt sa skladal z prípravy série krátkych dokumentárnych programov o európskych modeloch spolužitia etník, ako aj o etnikách žijúcich na území Slovenska). Filmy a diskusie boli odvysielané vo verejnoprávnych médiách.
 • SUB-POJEKT Č.3: Zvýšenie úrovne vyučovania a učenia sa jazykov na školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zriadenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov.

Komponenty subprojektu:

 1. a) zlepšenie učenia sa a vyučovania slovenského jazyka, b) posilnenie vyučovania jazyka národnostných menšín, c) zriadenie vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov, d) dodávka technického vybavenia a učebných pomôcok.

Cieľom sub-projektu č.3 bolo zlepšenie postavenia etnických minorít prostredníctvom rozvoja ich vzdelávacieho systému s dôležitým dôrazom na rómsku minoritu. Vytvorenie lepších podmienok pre výučbu a učenie sa v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s vyučovacím jazykom menšín a celkovo vytvoriť priaznivé prostredie podporujúce vzájomné porozumenie medzi členmi spoločnosti a tým znížiť respektíve zmierniť sociálnu a rasovú diskrimináciu .

Cieľová skupina:

Projekt bol určený všetkým národnostným a etnickým menšinám na území Slovenskej republiky ─ zahŕňajúc aj rómsku národnostnú  menšinu.

Ciele projektu:

 • rozvinutie špeciálnej učebnej metodiky, zabezpečenie materiálov a techniky vyučovania a učenia sa štátneho (slovenského) jazyka (testovaných na pilotných školách na celom území Slovenska),
 • rozvoj nových prístupov k vyučovaniu a učeniu sa jazykov etnických menšín (testovaných podobným spôsobom),
 • zriadenie vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre učiteľov na školách v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskej populácie,
 • asistencia pri vytváraní alternatívnych učebných osnov pre deti zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia s dôrazom na vstup do prvého ročníka,
 • asistencia pri vypracovávaní prípravy učiteľov a ich asistentov pracujúcich so žiakmi zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia,
 • sumarizovanie a vyhodnocovanie jednotlivých aspektov dosiahnutých výsledkov,
 • organizovanie seminárov, konferencií a školení pre učiteľov a pedagogických pracovníkov zo škôl zapojených do projektu, šírenie výstupov a výsledkov projektu spolu s odporúčaniami, akým spôsobom by mali byť inštitucionalizované .

Výstupy a výsledky

 • Výsledky zo sub-projektov boli použité na školenia, ich cieľom bolo posilniť demokratické a tolerantné prostredie, najmä v oblastiach s veľkým podielom rómskeho obyvateľstva. Dôraz sa kládol na odstránenie predsudkov a prevencia vnútro-etnických konfliktov. Školenia  boli určené pre starostov, vedúcich predstaviteľov miestnej samosprávy, vedúcich predstaviteľov spoločenstva a mienkotvorcov týchto lokalít.
 • Projekt vytvoril alternatívne učebné osnovy použiteľné pri výchovu  a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v ranom detstve, nové a vhodnejšie metódy pre prípravu učiteľov, asistentov pôsobiacich priamo v teréne.
 • Prispel k založeniu zdrojového centra pre priebežné vytváranie učebných materiálov pre rómske deti v rámci existujúceho Metodického centra v Prešove.
 • Výstupné materiály projektu, ktoré obsahujú množstvo návrhov, praktických cvičení, nápadov a náhľadov,  pomohli  učiteľom oživiť a stimulovať prácu v triede. Tieto materiály obsahujú teoretickú a praktickú časť, ktoré je možné kombinovať, rozvíjať a  prenášať do rozličných kontextov a sú vhodné pre všetky vekové kategórie žiakov.
 • Výstupné materiály projektu nenahradili existujúce učebné osnovy, ale sú paralelným zdrojom ─ dopĺňajú a posilňujú účinnosť existujúcich schválených učebných metód a osnov.

Suma, ktorou bol projekt podporený

Dotácia z PHARE: 1 800 000 EUR

Kofinancovanie 1 : 500 000 EUR

Udržateľnosť projektu

Projekt poukazoval na rôzne možnosti vytvárania tvorivého, podnetného a aktívneho prostredia, v ktorom spojenie síl a otvorenosť diskusie odzrkadľovali zmysel partnerstva v mene spoločných cieľov. Dokumenty z rokovania vlády SR vo vyhodnotení projektu uvádzajú že: projekt bol úspešne zrealizovaný a ukončený v roku 2002, časť projektu ktorá bola kofinancovaná zo štátného rozpočtu ešte stále prebieha – ďalšie materiály potvrdzujúce túto skutočnosť sa nám nepodarilo nájsť.

Použitá literatúra:

REINTEGRÁCIA RÓMSKYCH ŽIAKOV

Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu

Termín realizácie: (v školskom roku 1999/2000 – 2000/2001)

Pokračovanie projektu: (1.9.2002 do 30.8.2004) 1

Projekt realizovali: 

Vláda SR pod gestorstvom Katedry špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UPJŠ

v Prešove a Nadácie Škola dokorán.

Obsah projektu:

Projekt vychádzal z predpokladu, že ak sa vytvoria priaznivé podmienky na vyučovanie a učenie rómskych žiakov, väčšina z nich bude schopná vzdelávať sa v základnej škole a dosahovať výsledky podľa jej učebných osnov. Projekt bol podrobený experimentálnemu overovaniu v rámci testov, ktorých sa zúčastnilo 5 experimentálnych tried (vyučovaných v súlade s metodikou Krok za krokom) a 5 kontrolných tried. Cieľom bolo zistiť, do akej miery prispeje vypracovaná metodika „Krok za krokom“ k rastu vedomostnej úrovne rómskych žiakov ŠZŠ, do akej miery vplýva práca rómskeho asistenta na akceleráciu školskej úspešnosti rómskych žiakov, na skvalitnenie sociálnej klímy v škole (najmä pocitov spokojnosti), ako aj na zlepšenie spolupráce školy a rodiny, a získať dostatočné množstvo validných informácií na to, aby mohli byť navrhnuté zmeny na prehodnotenie zaužívanej praxe zaraďovania rómskych žiakov do špeciálnych základných škôl (ŠZŠ).

Cieľová skupina

Všetky deti zo špeciálnych základných škôl (ŠZŠ) ─ s osobitným zreteľom na rómske deti

Ciele projektu

Zabezpečiť komplexné a integrované výchovno-vzdelávacie podmienky pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.

V projekte sa tieto podmienky realizovali prostredníctvom dôrazu na:

 • alternovanie učebných osnov ŠZŠ a učebnými osnovami základnej školy,
 • uplatňovanie postupu navrhnutého v metodickej príručke Krok za krokom – Alternatívna metodická príručka pre 1. Stupeň základnej školy, ako prostriedku realizácie obsahu výchovy a vzdelávania,
 • výchovu všetkých pedagógov a administratívnych pracovníkov projektu proti predsudkom,
 • využitie vhodnej metodiky na podporu osvojovania štátneho jazyka žiakov,
 • zapojenie rómskeho asistenta učiteľa v každej triede.

Výstupy a výsledky

Výsledky experimentálneho overovania projektu „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“ (viď prílohu – tab. č.1).

Z vyššie stanovených cieľov sa stali individuálne vzdelávacie plány vypracované pre jednotlivých žiakov, ktoré boli založené na vysokých očakávaniach. Pedagógovia experimentálnych tried pracovali s učebnými osnovami základných škôl a s metodikou Krok za krokom.

Tab. 1

Použitá literatúra:

 • HORŇÁK, L.(2000): Možnosti vplyvu tried s upravenou výukou na reintegráciu rómskych žiakov osobitných škôl zo sociálne zanedbaného a výchovne menej podnetného prostredia medzi majoritnú populáciu. In: Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov: PdF PU, s. 82-84,
 • „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“. Správa z prvého a druhého roku realizácie výskumu. Žiar nad Hronom, Nadácia Škola dokorán 2000, 2001.
 • KONČOKOVÁ, E., ŠIMČÁKOVÁ, Ľ., KRIGLEROVÁ, E. (2003): Alternatívne projekty vzdelávania rómskych žiakov, in: Vašečka, M. (ed) Čačipen pal o Roma: Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 727-728, s. 733-736
 • Sprievodná správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania SR, (2004), s. 15-16

—-
Pokračovanie projektu: „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“ ─ v 3. a 4. ročníku v 10 ŠZŠ v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji (5 tried ŠZŠ experimentálnych a 5 tried ŠZŠ kontrolných) na obdobie od 1.9.2002 do 30.8.2004 pod číslom 355/2002-43 zo dňa 24.5.2002

ROVNAKÁ ŠANCA

Rovnaká šanca (EQUAL Chance) SK0037

Termín realizácie: (1.1.2008 – 31.12.2009)

Projekt realizovali:  (financovala): 

Nadácia Škola dokorán

Obsah projektu :

Projekt bol zameraný na elimináciu stereotypov a predsudkov vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom vzdelávania učiteľov a rómskych asistentov učiteľa so zavedením prvkov multikultúrnej výchovy a e-learningu do výučby rómskych žiakov, podporu vytvárania postojov žiakov k svojim rovesníkom z odlišného kultúrneho a sociálneho prostredia, vytváranie hodnotového rebríčka.

Cieľová skupina:

 • rómski a nerómski žiaci ZŠ
 • učitelia, asistenti učiteľa ZŠ
 • rómska komunita z marginalizovaných rómskych komunít

Ciele projektu:

 • Motivovať žiakov k záujmu o svojich rovesníkov z odlišného kultúrneho a sociálneho prostredia a vzájomnej akceptácii
 • Pomáhať rozvoju kľúčových kompetencií na základných školách
 • Ponúknuť odbornej verejnosti školenie pre pedagogických pracovníkov
 • Realizovať pre žiakov zaujímavý terénny výskum zameraný na multikultúrnu výchovu a sociálnu inklúziu
 • Umožniť prácu s digitálnymi technológiami
 • Prevádzkovať eLearningový server Rovnaká šanca 1– Očami žiakov pre potreby multikultúrnej výchovy a sociálnej inklúzie (www.ocamiziakov.sk)
 • Vytvoriť pre každú školu výstavu žiackych prác a spoločnú celonárodnú tlačenú publikáciu 2.

Výstupy a výsledky

Výsledkom projektu bol súbor nových kompetencií učiteľov a žiakov, príručka a štandardy sociálnej integrácie (inklúzie) žiakov vo vzdelávacom procese a skvalitňovanie výchovy a vyučovania rómskych žiakov v segregovaných rómskych komunitách prostredníctvom podporného systému sociálnej integrácie rómskych žiakov a modelu inklúzívneho vzdelania. Projekt významne zasiahol do oblasti celoživotného vzdelávania – žiaci sa o problematiku multikulturalizmu mohli  zaujímať i dlhodobo.

Do novembra 2008 boli zozbierané vstupné dáta od 480 žiakov zapojených do projektu, ktoré sa týkajú ich postojov a vedomostí z oblasti multikultúrnej výchovy. Uskutočnilo sa 24 tréningov pre učiteľov a žiakov škôl, zapojených do projektu. Na prelome mája a júna 2008 bola vytvorená webová stránka projektu www.ocamiziakov.sk, ktorá slúžila ako komunikačný nástroj medzi realizátormi projektu a cieľovou skupinou (školy – učitelia, žiaci), plnila úlohu databázy projektu a nápadov na vyučovanie, a zároveň bola prezentáciou aktivít projektu pre najširšiu verejnosť.

Projekt podporoval starostlivosť o kultúrne dedičstvo, sprostredkovával žiakom prácu s informačnými technológiami a prispieval k napĺňaniu zásad multikultúrnej výchovy a sociálnej inklúzie

Projekt podporený sumou: 419 944,10 € 3

Financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaný

Použitá literatúra:

 1. Komunikačný nástroj medzi realizátormi projektu a cieľovou skupinou (školy – učitelia, žiaci), plní úlohu databázy projektu a nápadov navyučovanie, a zároveň je prezentáciou aktivít projektu pre najširšiu verejnosť
 2. Dostupné na: http://ocamiziakov.cfme.net/theProjectInDetail/aims.asp
 3. Dostupné na: https://lt.justice.gov.sk