REINTEGRÁCIA RÓMSKYCH ŽIAKOV

Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu

Termín realizácie: (v školskom roku 1999/2000 – 2000/2001)

Pokračovanie projektu: (1.9.2002 do 30.8.2004) 1

Projekt realizovali: 

Vláda SR pod gestorstvom Katedry špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UPJŠ

v Prešove a Nadácie Škola dokorán.

Obsah projektu:

Projekt vychádzal z predpokladu, že ak sa vytvoria priaznivé podmienky na vyučovanie a učenie rómskych žiakov, väčšina z nich bude schopná vzdelávať sa v základnej škole a dosahovať výsledky podľa jej učebných osnov. Projekt bol podrobený experimentálnemu overovaniu v rámci testov, ktorých sa zúčastnilo 5 experimentálnych tried (vyučovaných v súlade s metodikou Krok za krokom) a 5 kontrolných tried. Cieľom bolo zistiť, do akej miery prispeje vypracovaná metodika „Krok za krokom“ k rastu vedomostnej úrovne rómskych žiakov ŠZŠ, do akej miery vplýva práca rómskeho asistenta na akceleráciu školskej úspešnosti rómskych žiakov, na skvalitnenie sociálnej klímy v škole (najmä pocitov spokojnosti), ako aj na zlepšenie spolupráce školy a rodiny, a získať dostatočné množstvo validných informácií na to, aby mohli byť navrhnuté zmeny na prehodnotenie zaužívanej praxe zaraďovania rómskych žiakov do špeciálnych základných škôl (ŠZŠ).

Cieľová skupina

Všetky deti zo špeciálnych základných škôl (ŠZŠ) ─ s osobitným zreteľom na rómske deti

Ciele projektu

Zabezpečiť komplexné a integrované výchovno-vzdelávacie podmienky pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.

V projekte sa tieto podmienky realizovali prostredníctvom dôrazu na:

 • alternovanie učebných osnov ŠZŠ a učebnými osnovami základnej školy,
 • uplatňovanie postupu navrhnutého v metodickej príručke Krok za krokom – Alternatívna metodická príručka pre 1. Stupeň základnej školy, ako prostriedku realizácie obsahu výchovy a vzdelávania,
 • výchovu všetkých pedagógov a administratívnych pracovníkov projektu proti predsudkom,
 • využitie vhodnej metodiky na podporu osvojovania štátneho jazyka žiakov,
 • zapojenie rómskeho asistenta učiteľa v každej triede.

Výstupy a výsledky

Výsledky experimentálneho overovania projektu „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“ (viď prílohu – tab. č.1).

Z vyššie stanovených cieľov sa stali individuálne vzdelávacie plány vypracované pre jednotlivých žiakov, ktoré boli založené na vysokých očakávaniach. Pedagógovia experimentálnych tried pracovali s učebnými osnovami základných škôl a s metodikou Krok za krokom.

Tab. 1

Použitá literatúra:

 • HORŇÁK, L.(2000): Možnosti vplyvu tried s upravenou výukou na reintegráciu rómskych žiakov osobitných škôl zo sociálne zanedbaného a výchovne menej podnetného prostredia medzi majoritnú populáciu. In: Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov: PdF PU, s. 82-84,
 • „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“. Správa z prvého a druhého roku realizácie výskumu. Žiar nad Hronom, Nadácia Škola dokorán 2000, 2001.
 • KONČOKOVÁ, E., ŠIMČÁKOVÁ, Ľ., KRIGLEROVÁ, E. (2003): Alternatívne projekty vzdelávania rómskych žiakov, in: Vašečka, M. (ed) Čačipen pal o Roma: Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 727-728, s. 733-736
 • Sprievodná správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania SR, (2004), s. 15-16

—-
Pokračovanie projektu: „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“ ─ v 3. a 4. ročníku v 10 ŠZŠ v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji (5 tried ŠZŠ experimentálnych a 5 tried ŠZŠ kontrolných) na obdobie od 1.9.2002 do 30.8.2004 pod číslom 355/2002-43 zo dňa 24.5.2002

ROVNAKÁ ŠANCA

Rovnaká šanca (EQUAL Chance) SK0037

Termín realizácie: (1.1.2008 – 31.12.2009)

Projekt realizovali:  (financovala): 

Nadácia Škola dokorán

Obsah projektu :

Projekt bol zameraný na elimináciu stereotypov a predsudkov vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom vzdelávania učiteľov a rómskych asistentov učiteľa so zavedením prvkov multikultúrnej výchovy a e-learningu do výučby rómskych žiakov, podporu vytvárania postojov žiakov k svojim rovesníkom z odlišného kultúrneho a sociálneho prostredia, vytváranie hodnotového rebríčka.

Cieľová skupina:

 • rómski a nerómski žiaci ZŠ
 • učitelia, asistenti učiteľa ZŠ
 • rómska komunita z marginalizovaných rómskych komunít

Ciele projektu:

 • Motivovať žiakov k záujmu o svojich rovesníkov z odlišného kultúrneho a sociálneho prostredia a vzájomnej akceptácii
 • Pomáhať rozvoju kľúčových kompetencií na základných školách
 • Ponúknuť odbornej verejnosti školenie pre pedagogických pracovníkov
 • Realizovať pre žiakov zaujímavý terénny výskum zameraný na multikultúrnu výchovu a sociálnu inklúziu
 • Umožniť prácu s digitálnymi technológiami
 • Prevádzkovať eLearningový server Rovnaká šanca 1– Očami žiakov pre potreby multikultúrnej výchovy a sociálnej inklúzie (www.ocamiziakov.sk)
 • Vytvoriť pre každú školu výstavu žiackych prác a spoločnú celonárodnú tlačenú publikáciu 2.

Výstupy a výsledky

Výsledkom projektu bol súbor nových kompetencií učiteľov a žiakov, príručka a štandardy sociálnej integrácie (inklúzie) žiakov vo vzdelávacom procese a skvalitňovanie výchovy a vyučovania rómskych žiakov v segregovaných rómskych komunitách prostredníctvom podporného systému sociálnej integrácie rómskych žiakov a modelu inklúzívneho vzdelania. Projekt významne zasiahol do oblasti celoživotného vzdelávania – žiaci sa o problematiku multikulturalizmu mohli  zaujímať i dlhodobo.

Do novembra 2008 boli zozbierané vstupné dáta od 480 žiakov zapojených do projektu, ktoré sa týkajú ich postojov a vedomostí z oblasti multikultúrnej výchovy. Uskutočnilo sa 24 tréningov pre učiteľov a žiakov škôl, zapojených do projektu. Na prelome mája a júna 2008 bola vytvorená webová stránka projektu www.ocamiziakov.sk, ktorá slúžila ako komunikačný nástroj medzi realizátormi projektu a cieľovou skupinou (školy – učitelia, žiaci), plnila úlohu databázy projektu a nápadov na vyučovanie, a zároveň bola prezentáciou aktivít projektu pre najširšiu verejnosť.

Projekt podporoval starostlivosť o kultúrne dedičstvo, sprostredkovával žiakom prácu s informačnými technológiami a prispieval k napĺňaniu zásad multikultúrnej výchovy a sociálnej inklúzie

Projekt podporený sumou: 419 944,10 € 3

Financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaný

Použitá literatúra:

 1. Komunikačný nástroj medzi realizátormi projektu a cieľovou skupinou (školy – učitelia, žiaci), plní úlohu databázy projektu a nápadov navyučovanie, a zároveň je prezentáciou aktivít projektu pre najširšiu verejnosť
 2. Dostupné na: http://ocamiziakov.cfme.net/theProjectInDetail/aims.asp
 3. Dostupné na: https://lt.justice.gov.sk