Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK)

Právna forma RO alebo PO, ktorej zriaďovateľom je VÚC

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK)
Základné údaje:
Vznik: 2012
Sídlo: Námestie mládeže 4, Prešov 080 01
Kontakt: +421 51 2454 403; dicrk3@svkpo.gov.sk; http://www.portalsvk.sk/

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) je odborným pracoviskom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktoré je zamerané na mapovanie, dokumentovanie a prezentovanie prejavov rómskej kultúry na Slovensku. „Úlohou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste.“ (Erika Godlová, http://www.svkpo.sk/sk/dokumentacno-informacne-centrum-romskej-kultury/).

Centrum vzniklo vďaka národnému projektu pod gesciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2012. Dnes je už Centrum etablovaným pracoviskom s bohatou činnosťou a s kvalitným personálnym obsadením aj technickým vybavením. DICRK sídli v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice a jeho súčasťou je úsek dokumentácie, študovňa romistiky a depozit artefaktov rómskej kultúry.

Archív DICRK tvoria vlastné produkty (napr. videonahrávky, fotografie, rozhovory, portréty rómskych osobností), ale aj iné digitalizované artefakty rómskej kultúry (napr. výtvarné práce rómskych umelcov). Veľká časť archívu  je zverejnená na internete v členení:  video, audio, foto, dokumenty, artefakty – na webstránke www.portalsvk.sk/sk.

Okrem dokumentovania a sprístupňovania najrôznejších prejavov rómskej kultúry si DICRK a jeho zamestnanci kladú za cieľ podporovať interkultúrny dialóg, napr. prostredníctvom verejných prezentácií kultúr slovenských etnických menšín a národností, diskusií s rôznymi cieľovými skupinami a organizovaním kultúrnych podujatí (http://www.svkpo.sk/sk/dokumentacno-informacne-centrum-romskej-kultury/).

Fotografie:

 

Priestory Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry

Z činnosti DICRK: Remeselno-výtvarný workshop kašt – ľil  – jilo (drevo – papier – srdce)

 Zdroje:

http://www.svkpo.sk/sk/dokumentacno-informacne-centrum-romskej-kultury/