NITRA NAD IPĽOM

Nitra nad Ipľom – erb obce

Nitra nad Ipľom
Obec: Nitra nad Ipľom
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Rozloha: 812 ha
Poloha: Obec leží v južnej časti Banskobystrického kraja, v juhovýchodnej časti Lučeneckej kotliny na nive Ipľa
Celkový počet obyvateľov: 346 (údaj zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011)
Vierovyznanie obyvateľstva: rímsko-katolícke
Približný podiel Rómov: 81,5% (podľa Atlasu rómskych komunít 2013)
Hustota obyvateľstva: 40 oby/km2

Kontakt: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša; 047/4394197; obecnitra@gmail.comwww.nitranadiplom.sk

O obci 

Dejiny obce 

Obec je doložená z roku 1350, ale vyvinula sa zo staršieho osídlenia. Jej starší názov bol Nitra (1350), maďarsky Ipolynyitra. Dnešné pomenovanie nesie od roku 1948. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Až do roku 1990 patrila k susednej obci Holiša.

Súčasnosť

V súčasnosti má obec Nitra nad Ipľom vlastnú samosprávu, v ktorej sú zastúpení Rómovia. Počtom obyvateľov patrí obec k malým, prevažnú časť obyvateľstva tvoria Rómovia. Vedenie obce výrazne napomohlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov – napr. sprostredkovaním zamestnania, podporou kvality vzdelávania, celkovým rozvojom v obci. Rozvojové projekty a projekty zamerané na inklúziu rómskych marginalizovaných komunít realizuje obec kontinuálne niekoľko rokov. V roku 2012 získala obec medzinárodné ocenenie MERI za príkladnú podporu integrácie a inklúzie rómskej komunity v kategórii komplexný prístup.

Možnosti zamestnania: Podpora zamestnanosti je jednou z priorít obce čo dokazuje aj pokles miery nezamestnanosti obyvateľov. „Do roku 2006 v dedine robili len štyria ľudia vrátane starostu, dnes je tu len 6-percentná nezamestnanosť“ (zdroj: www.cas.sk).

Pracovné príležitosti obyvateľom ponúka samotný obecný úrad, napr. prostredníctvom projektových aktivít a obecných firiem. Zároveň podporuje sprostredkovanie zamestnania pre obyvateľov obce u podnikateľov a firiem v okolí obce a v rámci celého Slovenska.

Vzdelávanie: V obci je základná škola s ročníkmi 1 – 4 (málotriedna). Škola má štyroch pedagogických zamestnancov, vrátane asistentky učiteľa. Zlepšenie školských výsledkov a školskej dochádzky žiakov patrí medzi úspechy obce a školy.

Výber z úspešných projektov zameraných na inklúziu Rómov

  • Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného prostredia MRK v obci Nitra nad Ipľom (2014-2015). Hlavný cieľ projektu:rozvoj MRK v obci Nitra nad Ipľom prostredníctvom osvety, komunitných aktivít a budovania životného prostredia. Obec Nitra nad Ipľom vytvorila v rámci projektu 5 pracovných miest pre príslušníkov MRK  (link na projekt).
  • Projekt protipovodňových prác: prebiehal  v roku 2014.
  • Projekt „Tvorba nových pracovných miest pre MRK v obci Nitra nad Ipľom“: prebiehal v rokoch 2012 – 2014.
  • Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach: prebiehal v rokoch 2012 – 2015 a od 2016 do súčasnosti.
  • Šanca pre zamestnanosť – prebiehal v roku 2015.
  • Cesta na trh práce –– prebiehal v roku 2015, obec zamestnávala 60 osôb.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra_nad_Ip%C4%BEom

http://www.nitranadiplom.sk/index.php/sk/

http://www.najkrajsikraj.sk/nitra-nad-iplom/

http://naseobce.sk/mesta-a-obce/198-nitra-nad-iplom

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/253608-zaclenovanie-romov-ma-aj-svoje-biele-vrany/

http://www.topky.sk/cl/10/1328677/Obce–ktore-uspesne-zaclenuju-romsku-komunitu–zdoraznuju-rovnost-sanci

https://www.postoj.sk/6824/romovia-doplatili-na-anonymny-statny-system

https://www.cas.sk/clanok/549959/hovorili-o-nich-ze-su-indiani-starosta-sa-pustil-do-premeny-to-co-sa-mu-podarilo-mu-zavidi-cele-slovensko/