ŠARKÖZI, RICHARD „RICCO“

Ricco

Richard Šarközi – „Ricco“ je spevák, pochádza z hudobníckej rodiny a žije v Bratislave.

*6. apríl 1987 v Bratislave

Študoval na konzervatóriu v Bratislave odbor operný spev.

V roku 2009 bol účastníkom autonehody, odvtedy je pripútaný na invalidný vozík.

V rokoch 2008 – 2009 spolupracoval s hudobným zoskupením Bohémiens pod vedením Barbory Botošovej.

V roku 2012 sa stal laureátom speváckej súťaže Kantiléna, ktorá sa koná na počesť speváka Karola Duchoňa.

V roku 2014 sa ako duo s Klaudiou Farkašovou zúčastnil speváckej súťaže X-faktor, kde sa dostali do finále kde obsadili druhé miesto.

V roku 2017 opäť ako duo s Klaudiou Farkašovou vyhral maďarskú verziu súťaže X-faktor.

 

ŠAROVCE

Názov obce: Šarovce

Kraj: Nitriansky

Okres: Levice

Región: Dolnohronský

Rozloha: 2 537,9 ha

Celkový počet obyvateľov: 1 622

Približný počet Rómov: 700

Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 159

Hustota obyvateľstva: 65/km2

Ekonomika v obci :

V obci pôsobia tieto podnikateľské subjekty a zamestnávatelia:

 • Farma Kissová; TaM trans spedition, s .r .o; HAITEG, s .r .o; BAŠKA Jozef Tabaček; Trubíni Vladimír SHR; Gazdovské potreby; Potraviny ABC a ABC Plus; predajne COOP Jednota, Pošta, zdravotnícke služby – praktický lekár pre dospelých, deti a mládež, stomatologická ambulancia, Penzión ARD, prevádzka ČOV, súkromné stravovacie zariadenie DEJAVÚ, Služby Šarovce, Obec Šarovce. V poslednom období sa im darí aj v hľadaní si zamestnania v neďalekom priemyselnom parku v Leviciach. Rómovia sa aktívne podieľajú na skrášlení obce formou aktivačných prác, ako aj pri spracúvaní separovaného odpadu, za čo obec získala nejedno významné ocenenie.

Možnosti zamestnania:

Obec je zameraná poľnohospodársky, sídli tu veľký pestovateľ zeleniny Farma Kissová, ktorá zamestnáva ľudí z obce v sezóne aj mimo sezóny v skladoch ovocia a zeleniny. Je to najväčší zamestnávateľ príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Ďalším zamestnávateľom je SHR Trubíni – živočíšna výroba. Okrem týchto farmárov v obci pracujú 5 SHR, ktorí sa zameriavajú na rastlinnú výrobu. V priemysle máme 2 prevádzky, a to Malú vodnú elektráreň Šarovce a špeditérsku firmu TaM trans Šarovce.V službách je to: firma Baška – opravárenské služby Centrum pomoci – sociálne služby pre starých a osamelých občanov, 2 predajne COOP Jednoty, Pošta, 2 súkromné predajne potravín, Haiteg, s. r. o.,- zabezpečovacie služby, Služby Šarovce – príspevková organizácia obce na zvoz a zber separovaného odpadu, prevádzka ČOV, základná škola s MŠ, veľkým zamestnávateľom je Obec Šarovce, ktorá zamestnáva okrem odborných pracovníkov najmä príslušníkov MRK na rôzne krátkodobé pracovné pomery. V obci je 85 živnostníkov, najviac murárov a pracovníkov v stavebníctve, väčšinou sú to Rómovia, ktorí pracujú nielen na všetkých stavbách v obci, ale aj v okrese.

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva: katolícka, reformovaná a evanjelická cirkev

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: katolícke

Dejiny obce: Vneskorejkamennej dobe,okoloroku3000predKr.,sazaznamenalovŠarovciachintenzívneosídlenieľudusbadenskoukultúrou(nazvanoupodľarakúskehonáleziska). Dokladátoveľkémnožstvozlomkovkeramiky, ktoré sa našlivovrstvách, prípadnetvoriacichobsahkultúrnychjám.Vniektorýchjamáchboliľudskékostry,aleajkostrydomácichzvierat(koza,pes).

Azda najvýraznejšiestopytuzanechalľudtzv.maďarovskejkultúry,jednejznajvýznamnejšíchcivilizáciídomácehoprostrediatýchčias(asi1700–1500predKr.)Napočiatkustrednejbronzovejdoby prispelikzmenámkultúrnehovýrazucudzievplyvyzPotisiaazdolnéhoDunaja.

Dnešná obec Šarovce vznikla v roku 1943 zlúčením obcí Veľké Šarovce a Malé Šarovce. V roku 1951 bola do obce včlenená i osada Veselá, ktorá pôvodne patrila do obce Turá.

Prvé zmienky o Rómoch v Šarovciach sú z 18. storočia. Rómovia sa živili pomocnými prácami u veľkých gazdov, najmä chovom koní a taktiež pomáhali pri ryžovaní zlata z rieky Hron. Postupne sa usadili, vybudovali si malé domčeky na rozhraní Veľkých a Malých Šaroviec, tzv. cigánska jama, z ktorej boli postupne v rokoch 1960 – 1976 vysťahovaní a rozptýlení do rodinných domov v obci.

Správa obce:

 • Sú v samospráve zastúpení Rómovia – koľkí a v akej pozícii? Nie, iba v sociálnej komisii ako členka. V minulých volebných obdobiach bol poslancom aj Róm.
 • Aké úspešné projekty ste zaznamenali?

Oplotenie MŠ, 2000 – POD; Zriadenie rómskeho klubu 2001 – Úrad vlády SR; Zriadenie elokovaných tried v ZŠ pre výučbu murárov a krajčírky rok 2001 -Úrad vlády SR; Dedinské múzeum, 2001 – predvstupový fond SAPARD; Komunitné centrum, 2005 – FSR; Komunitná práca, 2005 – trvá – FSR; Informačné centrum, 2006 – FSR; Aj my chceme dostať šancu, 2008 – FSR; Regenerácia centrálnej zóny obce Šarovce, 2010 – ROP; Kompostovanie, zefektívnenie separovaného zberu a revitalizácia obce Šarovce, 2010 – POD; V materskej škole je nám dobre, 2010, Úrad vlády SR; Počítačová zručnosť Rómov, 2011, Úrad vlády SR; Výsadba stromov v areáli ZŠ Šarovce, 2012, MŠ SR; Výmena okien a oprava fasády ZŠ Šarovce, 2012, MŠ SR; rekonštrukcia verejného osvetlenia, 2012, program LEADER; Zachráňme stromy v Šarovciach, 2012 – POD; Dobudovanie kamerového systému v obci Šarovce – 2012, MV SR; Ochrana územia pred vnútornými vodami, 2012 -Envirofond

 • Pracuje v obci terénny sociálny pracovník? Áno: 1 terénna sociálna pracovníčka a 1 asistentka terénnej sociálnej pracovníčky.
 • Funguje v obci komunitná sociálna práca? Áno: od r. 2005

Kultúra

 • školy (základné, stredné)
 • Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
 • stredné školy, ktoré navštevujú rómski žiaci, ich úspešnosť na trhu práce:

SOŠ Levice, SOŠ Kalná nad Hronom, SOU Dvory nad Žitavou,

 • ocenenia, ktoré získali žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach

žiaci základných škôl v obci sa zúčastňujú prevažne na recitačných a speváckych súťažiach, kde.veľmi často získavajú popredné umiestnenia aj rómski žiaci

 • kultúrne podujatia:
 • Každoročne sa v obci usporadúvajú paradajkové slávnosti a na ich organizovaní sa aktívne podieľajú aj rómski občania. Súčasťou programu býva vystúpenie detí zo základnej školy s prevažne talentovanými rómskymi deťmi, ako aj vystúpenie všetkých aktívnych tanečných a speváckych skupín pôsobiacich v obci.

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou obce je každoročné stavanie mája a Medzinárodný deň detí. Tieto podujatia sa uskutočňujú v centrálnej zóne v obci. Medzi každoročné podujatia obce patria aj: Matičný fašiangový ples; Karneval detí; Deň zeme; Majáles; Rozlúčka so školou; Jánska vatra; Športový futbalový turnaj; Hody; Začiatok školského roka; Deň úcty k starším; Vianočný bazár s Mikulášom; Stretnutie presídlencov; Vianočný koncert.

 • Hudobné skupiny: Rómska hudobná skupina HORVÁTHOVCI a RIGOLETTO

  
Šarovce
Šarovce
Šarovce