CENA MERI 2012

Medzinárodné ocenenie obciam a starostom, na základe príkladov dobrej praxe pri začleňovaní Rómov a tvorbe politík týkajúcich sa chudobných Rómov na národnej a európskej úrovni. s cieľom posilniť samosprávu a lokálnych aktérov pri využívaní štrukturálnych fondov na presadzovanie politík na začleňovanie Rómov, podporiť výmenu dobrých skúseností pri začleňovaní Rómov a posilniť hlas starostov a starostiek pri tvorbe politík týkajúcich sa chudobných Rómov na národnej a európskej úrovni.

Cena je súčasťou programu MERI – Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre inklúziu Rómov (európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network (MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov).

Zakladateľ/vznik:

Zakladateľom siete, ktorá sa sformovala na prelome rokov 2011/2012 a vyhlasovateľom Ceny MERI je medzinárodná organizácia Open Society Foundations (Nadácie otvorenej spoločnosti) v rámci programu Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) v spolupráci s Európskou komisiou.

MERI 2012:
Výsledky Ceny MERI 2012 boli vyhlásené 11. októbra 2012 na 1. medzinárodnej konferencie európskej siete miestnych samospráv realizujúcich programy na podporu integrácie a inklúzie Rómov.

Cenu MERI 2012 získalo 17 najlepších obcí z nominovaných 104 prípadových štúdií z 15 európskych štátov s prípadovými štúdiami dobrej praxe v oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, komplexný prístup, dlhodobé úsilie a integrácia rómskych migrantov.

Slovensko nominovalo 8 obcí (Čičava, Nitra nad Ipľom, Raslavice, Spišské Tomášovce, Spišský Hrhov, Sveržov, Ulič, Zbudské Dlhé) a získalo 4 ocenenia:
o Nitra nad Ipľom a Spišský Hrhov v kategórii komplexný prístup;
o Raslavice a Čičava v oblasti bývania.

Zdroj:

Cena MERI 2012