REINHARDT, DJANGO

Rómsky gitarista, skladateľ, džezový muzikant

* 23. januára 1910 – Leberchies, Belgicko

† 16. mája 1953 – Fontainebleau, Francúzsko

Django Reinhardt, občianskym menom Jean Baptiste Reinhardt, bol belgický legendárny jazzový gitarista rómskeho pôvodu a zakladateľ nového žánru, tzv. rómskeho jazzu, nazývaného aj gypsy jazz, gypsy swing, alebo po francúzsky „manouché jazz“. Prezývka Django znamená v rómskom jazyku „prebúdzam“ a u neho táto prezývka bola doslova opisom jeho osoby. Svojou hrou prebúdzal poslucháčov k vnímaniu hudby, v hudbe prebúdzal svoj pôvod a tak hudobnému svetu dal nové vnímanie džezovej (jazzovej) interpretácie ako niečo emotívne a najmä muzikantsky silné. Django hral sóla na gitare iba dvoma prstami, nakoľko o ostatné prišiel pri požiari. Napriek tomuto handicapu, nik z poslucháčov publika si tento nedostatok nevšimol. Tak skvostne si upravil svoje skladby, že hra na gitare v jeho rukách bola virtuózna.

Django Reinhardt ovplyvnil svoju hrou veľa významných hudobníkov a excelentných interpretov, ktorí sa inšpirovali hrou Djanga Reinhardta (Stephane Grappelli – huslista, Jean – Luc Ponty – priekopník akustických huslí). Django Reinhardt založil svetoznámy Hot Club Quintet spolu so Stéphane Grappelim Pre toto hudobné teleso bolo výnimočné, že bolo založené výlučne zo strunových nástrojov. Uvedená zvuková podoba kvintetu bola ojedinelá, ale novátorská a zvukovo zaujímavá. Takéto zloženie hudobnej skupiny dávalo priestor pre virtuózne interpretačné zaskvenie sa členov tohto zoskupenia.

Vytvoril nový žáner v hudbe a to rómsky džez (jazz), venoval sa swingu a ten tiež dal do novej muzikantskej polohy, ktorá je vnímaná ako rómsky swing. Hral na akustickej gitare, klasickej gitare a bendžo. Aktívne pôsobil vo svete hudby od roku 1928 do roku 1953.

Najznámejšie autorove skladby sú Minor Swing, Daphne, Belleville, Djangology, Swing 42, Nuages.

Diskografia Djanga Reinhardta
1945 – Paris 1945
1947 – Ellingtonia – with the Rex Steward Band – Dial 215
1949 – Djangology
1951 – Django Reinhardt and the Hot Club Quintet
1951 – At Club St. German
1953 – Django Reinhardt et Ses Rythmes
1954 – The Great Artistry of Django Reinhardt
1955 – Django´s Guitar
1959 – Django Reinhardt and His Rhythm
1980 – Routes to Django Reinhardt
1996 – Imagine
2001 – All Star Sessions
2001 – Jazz in Paris: Swing 39
2002 – Djangology (remastrované) nahraté v roku 1948
2003 – Jazz in Paris: Nuits de Saint –Germain des-Prés
2003 – Jazz in Paris: Nuages
2004 – Le Génie Vagabond
2008 – Django on the Radio (1945-1953)

Zdroj fotografie: Wikimedia Commons

Zdroj textu: Wikipedia, the free encyclopedia. Categories: Jazz guitarists, Gypsy jazz, Jazz musicians from France, Roma Men, Jazz musicians from Belgium.

REINTEGRÁCIA RÓMSKYCH ŽIAKOV

Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu

Termín realizácie: (v školskom roku 1999/2000 – 2000/2001)

Pokračovanie projektu: (1.9.2002 do 30.8.2004) 1

Projekt realizovali: 

Vláda SR pod gestorstvom Katedry špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UPJŠ

v Prešove a Nadácie Škola dokorán.

Obsah projektu:

Projekt vychádzal z predpokladu, že ak sa vytvoria priaznivé podmienky na vyučovanie a učenie rómskych žiakov, väčšina z nich bude schopná vzdelávať sa v základnej škole a dosahovať výsledky podľa jej učebných osnov. Projekt bol podrobený experimentálnemu overovaniu v rámci testov, ktorých sa zúčastnilo 5 experimentálnych tried (vyučovaných v súlade s metodikou Krok za krokom) a 5 kontrolných tried. Cieľom bolo zistiť, do akej miery prispeje vypracovaná metodika „Krok za krokom“ k rastu vedomostnej úrovne rómskych žiakov ŠZŠ, do akej miery vplýva práca rómskeho asistenta na akceleráciu školskej úspešnosti rómskych žiakov, na skvalitnenie sociálnej klímy v škole (najmä pocitov spokojnosti), ako aj na zlepšenie spolupráce školy a rodiny, a získať dostatočné množstvo validných informácií na to, aby mohli byť navrhnuté zmeny na prehodnotenie zaužívanej praxe zaraďovania rómskych žiakov do špeciálnych základných škôl (ŠZŠ).

Cieľová skupina

Všetky deti zo špeciálnych základných škôl (ŠZŠ) ─ s osobitným zreteľom na rómske deti

Ciele projektu

Zabezpečiť komplexné a integrované výchovno-vzdelávacie podmienky pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.

V projekte sa tieto podmienky realizovali prostredníctvom dôrazu na:

  • alternovanie učebných osnov ŠZŠ a učebnými osnovami základnej školy,
  • uplatňovanie postupu navrhnutého v metodickej príručke Krok za krokom – Alternatívna metodická príručka pre 1. Stupeň základnej školy, ako prostriedku realizácie obsahu výchovy a vzdelávania,
  • výchovu všetkých pedagógov a administratívnych pracovníkov projektu proti predsudkom,
  • využitie vhodnej metodiky na podporu osvojovania štátneho jazyka žiakov,
  • zapojenie rómskeho asistenta učiteľa v každej triede.

Výstupy a výsledky

Výsledky experimentálneho overovania projektu „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“ (viď prílohu – tab. č.1).

Z vyššie stanovených cieľov sa stali individuálne vzdelávacie plány vypracované pre jednotlivých žiakov, ktoré boli založené na vysokých očakávaniach. Pedagógovia experimentálnych tried pracovali s učebnými osnovami základných škôl a s metodikou Krok za krokom.

Tab. 1

Použitá literatúra:

  • HORŇÁK, L.(2000): Možnosti vplyvu tried s upravenou výukou na reintegráciu rómskych žiakov osobitných škôl zo sociálne zanedbaného a výchovne menej podnetného prostredia medzi majoritnú populáciu. In: Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov: PdF PU, s. 82-84,
  • „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“. Správa z prvého a druhého roku realizácie výskumu. Žiar nad Hronom, Nadácia Škola dokorán 2000, 2001.
  • KONČOKOVÁ, E., ŠIMČÁKOVÁ, Ľ., KRIGLEROVÁ, E. (2003): Alternatívne projekty vzdelávania rómskych žiakov, in: Vašečka, M. (ed) Čačipen pal o Roma: Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 727-728, s. 733-736
  • Sprievodná správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania SR, (2004), s. 15-16

—-
Pokračovanie projektu: „Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu“ ─ v 3. a 4. ročníku v 10 ŠZŠ v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji (5 tried ŠZŠ experimentálnych a 5 tried ŠZŠ kontrolných) na obdobie od 1.9.2002 do 30.8.2004 pod číslom 355/2002-43 zo dňa 24.5.2002