TANCOŠ, JÚLIUS, DOC., PHDR., CSC.

Romológ, vedec, vysokoškolský učiteľ
* 16. 12. 1941 – Pavlovce nad Úhom (okres Michaovce)
† 7. 1. 2004 – Bratislava

Základné údaje: 

  • vedeckým pracovník, vysokoškolský pedagóg a romológ
  • autor a spoluautor viacerých odborných publikácií, článkov a vedeckých výskumov najmä najmä v oblasti výchovy a vzdelávania rómskej mládeže,  socializácie rómskeho spoločenstva a histórie rómskeho etnika
  • člen Rady pre rómsky jazyk a literatúru, Česko-slovenskej medzirezortnej komisie na riešenie rómskej problematiky, člen špeciálnych komisií pri Ministerstve kultúry SR, Ministerstve školstva, vedy a výskumu SR,  Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
  • zakladateľ a predseda Zduženia inteligencie Rómov na Slovensku

Pôsobenie a aktivity:  
do 1975: učiteľ v základnej škole, pedagóg na Vysokej škole technickej v Bratislave
1990: zakladateľ a predseda Zduženia inteligencie Rómov na Slovensku
1995 -2000: vysokoškolský pedagóg na Katedre rómskej kultúry (Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre).
2000: vedúci Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vzdelanie: 
1975: ukončil štúdium na Vysokej škole politickej v Prahe v odbore filozofia a politológia
1976: dizertácia – PhDr. na Vysokej škole politickej v Prahe v odbore filozofia a politológia
1981: získal vedeckú hodnosť CSc. na Akadémii spoločenských vied v Moskve

Literatúra/zdroje:

  1. TANCOŠ, Július, LUŽICA, René: Zatratení a zabudnutí. Bratislava, IRIS 2002.
  2. kolegovia: Jubilant Július Tancoš. [online]. In: Náš Čas (Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.) 10/20001. [cit. 28. 1. 2012]. str. 2.  Dostupné na internete: http://www.ukf.sk/dokumenty/ouniverzite/nascas/2001-10.pdf.
  3. Interné dokumenty Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.