eduRoma

Obec Bratislava
PSČ 83103
Ulica, číslo, posch., dvere Riazanská 77
Webstránka http://www.eduroma.sk
Právna forma občianske združenie

Základné údaje:

Vznik: 2012

Sídlo: Riazanská 77, 83103 Bratislava – Nové mesto

Kontakt: korešpondenčná adresa: Moyzesova 3, 81105 Bratislava; +421902719236; info@eduroma.sk; www.eduroma.sk; http://www.facebook.com/eduroma.sk

eduRoma patrí k mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú obhajobe práv Rómov. Jej cieľom je prispievať k tvorbe inkluzívnej spoločnosti na Slovensku. Venuje sa predovšetkým oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom troch druhov intervencií:

 • priama práca v školách: vzdelávanie učiteľov, mediácia konfliktov, práca so žiakmi a rodičmi;
 • presadzovanie zmien na národnej úrovni;
 • búranie stereotypov: publicistika, organizovanie verejných kampaní.

Aktivity

eduRoma vstupuje do odbornej a verejnej diskusie o inkluzívnom vzdelávaní – vydáva publikácie, organizuje konferencie a semináre, realizuje výskumné projekty, spolupracuje s odbornými inštitúciami a publikuje v médiách. Organizácia sa aktívne zapája do boja proti segregácii rómskych žiakov a žiačok prostredníctvom priamej práce v školách, organizovaním kampaní a zverejňovaním konkrétnych prípadov školskej segregácie Rómov (napr. Šarišské Michaľany).

V oblasti priamej práce s cieľovými skupinami realizuje eduRoma viacero aktivít, napr. letné tábory pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie a voľnočasové aktivity priamo v školách, mediáciu konfliktov v školskom prostredí a poradenstvo pre školy, budovanie dobrovoľníckych programov v školách a iné.

Príklady aktivít a projektov zameraných na podporu inklúzie Rómov:

 • Dobrovoľnícky program: nábor, vzdelávanie a supervízia mladých dobrovoľníkov pracujúcich v základných školách s vysokým podielom rómskych žiakov a žiačok.
 • Poďme spolu čítať: čitateľský program pre základné školy zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického a kreatívneho myslenia.
 • Vydávanie publikácií a metodických príručiek: Inklúzia Rómov od raného detstva (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/inkluzia-romov-od-raneho-detstva/); Školy proti segregácii (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/skoly-proti-segregacii/); Príbeh školy v Šarišských Michaľanoch (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/pribeh-skoly-v-sarisskych-michalanoch/) a iné.
 • Organizovanie konferencií: Diskriminácia rómskych detí v školách na Slovensku: Bratislava, marec 2016.
 • Tvorba dokumentárnych filmov: Tvoj čas; Rómovia 89/25 rokov po revolúcii.

Viac o aktivitách organizácie tu: http://www.eduroma.sk/sk/ludia/aktivity/

Ocenenia:

V roku 2016 udelilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku cenu Ochranca ľudských práv riaditeľovi eduRoma Vladovi Rafaelovi.

Zdroje:

http://www.eduroma.sk/sk/home/

http://www.eduroma.sk/wp-content/uploads/2015/11/vyrocna_sprava20132014_sk.pdf

https://dennikn.sk/258004/reziser-filmu-o-romoch-v-politike-mladych-s-titulmi-zo-sveta-uz-nesmieme-drzat-bokom/

https://domov.sme.sk/c/20176301/ambasada-usa-ocenila-bojovnikov-za-ludske-prava-a-proti-korupcii.html

InMinorita

Obec Bratislava
PSČ 81105
Ulica, číslo, posch., dvere Šancová 54
Webstránka www.inminorita.sk
Právna forma občianske združenie

Občianske združenie In Minorita

Základné údaje:

Vznik: 1999

Sídlo: Šancová 54, 811 05 Bratislava

Kontakt: +421 05 496 563; in.minorita@centrum.sk

Občianske združenie IN MINORITA sa venuje prezentácii kultúry národnostných menšín, predovšetkým aktivitám rozvíjajúcim rómsku kultúru. Spolupodieľa sa na prezentačných, výstavných a vydavateľských aktivitách a pozitívnom formovaní verejnej mienky.

Od roku 2005 sa realizuje projekt Ma bisteren!, ktorý sa venuje problematike pripomínania rómskeho holocaustu. V rámci projektu bolo v rokoch 2005 – 2007 osadených 7 pamätníkov a pamätných tabúľ na území SR. Ich odhalenie sprevádzali pietne akty so spomienkovými podujatiami.

Súčasťou osvetových aktivít bola tiež spolupráca na dvoch dokumentárnych filmoch, na vydaní viacerých odborných publikácií a na desiatkach popularizačných článkov v médiách.

Od roku 2005 sa každoročne organizuje pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holocaustu v Banskej Bystrici. Viac na www.romaholocaust.sk.

V posledných rokoch sa okrem toho intenzívne venuje téme rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí rómskych žien a svoje aktivity smeruje aj watch dog verejných politík a rozvoj participácie Rómov na správe vecí verejných. Od roku 2013 realizuje projekty Občianska participácia rómskych žien v nadväznosti na osvetový projekt Úspešné rómske ženy.

V rokoch 2007 – 2017 občianske združenie zastrešovalo tiež festival Menšinové kultúrne leto. Išlo o letný festival, ktorý sa konal v Bratislave a kde priestor dostali hudobné skupiny a folklórne súbory prezentujúce kultúru národnostných menšín. Počas desiatich ročníkov festivalu sa verejnosti predstavilo asi 60 rôznych hudobno-tanečných skupín a súborov.

Fotografie

Pietny akt v Banskej Bystrici, foto Arne Mann

Festival Menšinové kultúrne leto 2017, foto Sasha Berkyová

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

Obec Banská Bystrica
PSČ 974 01
Ulica, číslo, posch., dvere Na Hrbe 16
Právna forma občianske združenie

Kultúrne združenie Rómov Slovenska
občianske združenie

Základné údaje:
Vznik: 1994
Sídlo: Na Hrbe 4313/16, 97401 Banská Bystrica – Majer

Občianske združenie Kultúrne združenie Rómov Slovenska patrí medzi rómske mimovládne organizácie s najdlhšou tradíciou. Svoje ciele napĺňa v štyroch základných líniách: v oblasti kultúry, v oblasti obhajoby práv Rómov (gender problematika), v oblasti podpory participácie Rómov na verejnom živote a občianskej spoločnosti a  v oblasti sociálnej pomoci marginalizovaným skupinám Rómov. Kultúrne združenie Rómov Slovenska realizuje kultúrne podujatia, sociálne programy, edukačné aktivity, výskumy a kampane. Od roku 2001 združenie zorganizovalo viac ako 10 ročníkov festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý patrí medzi najznámejšie svojho druhu na Slovensku, od roku 2015 festival realizovalo OZ Quo Vadis.

Výber z projektov:

 • Ľudia z rodu Rómov: v spolupráci s partnermi ho združenie organizovalo od roku 2001 do roku 2014. Pravidelnou súčasťou podujatia je prezentácia rôznych foriem umenia Rómov, edukačné aktivity, spomienka na rómsky holokaust.
 • Dáta o ľudských právach rómskych žien:  výskumný projekt, okrúhle stoly k téme (2009).
 • Terénna sociálna práca pre obyvateľov rómskych komunít mesta Banská Bystrica (2011 – 2013): sociálny program terénnej a komunitnej sociálnej práce a sociálneho poradenstva.
 • Participácia mladých Rómov na verejnom živote: budovanie kapacít z radov rómskej mládeže.
 • Zapáľme svetlo: edukačný projekt zameraný na vzdelávanie rómskych žien v oblasti domáceho násilia.
 • Letné výchovno-vzdelávacie tábory pre deti z marginalizovaných rómskych komunít.

Zdroje

http://www.superzena.sk/blade/c53/kulturne-zdruzenie-romov-slovenska.html

https://domov.sme.sk/c/4270297/kulturne-zdruzenie-romov-rozbieha-projekt-o-ludskych-pravach-romskych-zien.html

https://www.facebook.com/ludiazroduromov/

http://bystrica.dnes24.sk/bystricka-romska-osada-sposobovala-problemy-mesto-sa-rozhodlo-zakrocit-175621

https://www.youtube.com/watch?v=n9-qtHOmHWA

https://bbonline.sk/ludia-z-rodu-romov-upozornuju-na-citlivu-temu-rodovych-stereotypov/

Gregorová, A. 2004. Adresár mimovládnych organizácií na území mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica: Banskobystrické združenie mimovládnych organizácií, 2004.

https://www.quovadisoz.com/single-post/2017/07/31/%C4%BDUDIA-Z-RODU-R%C3%93MOV-2017

KULTÚRNY ZVÄZ OBČANOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTI

Jedna z prvých organizácií Rómov, ktorá vznikla v období po Novembri 1989 v Prešove

Základné údaje:

Literatúra/zdroje:

 1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. 

Living documentary

Občianske združenie Living documentary
Základné údaje:
Vznik: 2011
Sídlo: Úzka 2740/30, 900 42 Dunajská Lužná,
Kontakt: +421 908 692 072, +421 908 546 056, living.documentary@gmail.com

Living documentary je kreatívne štúdio, ktoré sa venuje vizuálnym projektom a dlhodobo spolupracuje najmä s ľudskoprávnymi organizáciami. Z jeho tvorivých dielní vzišlo niekoľko sérií dokumentárnych filmov, ktoré sa venujú rómskej problematike.

V roku 2014 vznikol dokumentárny film Baro mariben, ktorý rozpráva o perzekúciách a ťažkom živote Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Zoznámime sa v ňom aj s osobnými príbehmi Rómov, ktorí prežili dramatické okamihy vojny. Viac na https://vimeo.com/85263360

V roku 2015 združenie pripravilo v spolupráci so združením In Minorita tri krátke profilové dokumentárne filmy o úspešných rómskych ženách a v roku 2016 tri spoty na tému rodovo podmieneného násilia v rómskych komunitách.

Viac na https://vimeo.com/120629095, https://vimeo.com/album/3734082/video/124610843
a https://vimeo.com/152145387.

V roku 2016 v spolupráci so združením Jekhetane vznikol cyklus dokumentárnych filmov Jeden deň mapujúci každodennosť zaujímavých rómskych osobností. Viac na https://vimeo.com/151304456, https://vimeo.com/151299021, https://vimeo.com/151310507 a https://vimeo.com/151300777.

Viaceré dokumenty sa premietali v RTVS, na filmových festivaloch a v rámci diskusií ich videlo množstvo žiakov stredných a základných škôl.

Living documentary zorganizovalo dvanásť filmových dokumentárnych večerov DOKina, v rámci ktorých prinieslo divákom menej známe filmy významných slovenských tvorcov a možnosť diskusie s autormi. Viac na www.livingdocumentary.sk.

Foto 1: Primáška, dokumentárny film o mladej talentovanej  huslistke Barbore Botošovej, 2016.

Foto 2: Priority, dokumentárny film o Dagmar, ktorá pracuje na Oddelení rodových rovností a rovností príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016

Občianske združenie JEKHETANE-SPOLU


Základné údaje

Vznik: 1993
Sídlo: Jarková 4 080 01 Prešov
Kontakt: zdruzeniejekhethane@gmail.com
Web: www.jekhethane-spolu.net

Združenie JEKHETANE – SPOLU je mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Prešove. Vznikla v roku 1993. Jej spoluzakladateľkou a zároveň štatutárnou zástupkyňou bola do roku 2008 významná spisovateľka, poetka a žurnalistka Daniela Hivešová-Šilanová.

Združenie je vydavateľom novín Romano Nevo ľil, celoslovenského periodika venovaného Rómom. Organizácia sa okrem vydávania novín venuje množstvu rozmanitých aktivít – od kultúrno-spoločenských, edukačných, osvetových, umeleckých, vydavateľských, až po aktivity zamerané na vyhľadávanie a podporu mladých Rómov, budovanie ľudských kapacít v oblasti obhajoby práv Rómov a na boj proti rasizmu. Jekhethane – Spolu a jeho členovia získali za svoje pôsobenie mnoho národných a medzinárodných ocenení: napr. v roku 1998 to bolo medzinárodné ocenenie za boj proti rasizmu a za inkluzívne projekty, v roku 2002 cena za prácu v boji proti rasizmu od vtedajšieho prezidenta SR, a tiež viacero literárnych a žurnalistických cien. Daniela Šilanová bola v roku 2005 nominovaná na Nobelovu cenu. Od prezidenta SR získala v roku 2017 Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia.

Jekhethane – Spolu združuje najmä novinárov, spisovateľov, výtvarných umelcov, redaktorov, dopisovateľov a spolupracovníkov redakcie Romano nevo ľil. Cieľom jeho pôsobenia je podporovať národnú hrdosť Rómov, bojovať proti stereotypom a predsudkom voči Rómom, prispievať k skutočnému poznaniu Rómov a tým aj k zmene negatívneho obrazu Rómov v slovenskej spoločnosti a k zlepšeniu medzietnických vzťahov (http://www.jekhetane-spolu.net/o-zdru382eniacute.html).

Činnosť

Stabilnou nosnou témou združenia je od jeho vzniku žurnalistika a vydavateľská činnosť. Jekhethane – Spolu v sebe zahŕňa redakciu Romano nevo ľil a je zároveň aj vydavateľom týchto novín. Od roku 2016 vyrába pre RTVS Rómsky magazín.

Za obdobie svojej existencie si redakcia vybudovala tím redaktorov, dopisovateľov a externých spolupracovníkov z celého Slovenska. S tým je spojená podpora Rómov, ich vyhľadávanie a vzdelávanie pre oblasť žurnalistiky, podpora literárne nadaných Rómov a prezentácia ich diel (v novinách aj v podobe samostatných publikácií) a podpora literatúry v rómskom jazyku.
Súčasťou aktivít združenia je činnosť smerujúca k uchovaniu a prezentácii rómskej kultúry a umenia, napr. výtvarné dielne, výstavy rómskych výtvarných umelcov, hudobno-umelecké festivaly a iné.

Jekhethane – Spolu aktuálne napĺňa svoje ciele prostredníctvom štyroch základných programov:

a) Mediálny program: vydávanie periodika Romano nevo ľil; tvorba Rómskeho magazínu, vydávanie kníh; produkcia dokumentárnych filmov

Výber z filmov

 • Odsúdení na spolunažívanie v dobrom: príklady pozitívneho spolunažívania Rómov a Nerómov, s ktorými sa stretli redaktori Romano nevo ľil; réžia: Paula Ďurinová, 2010
 • Pred dedinou za dedinou: dokument o histórii Rómov na území Slovenska a o dôvodoch, pre ktoré sa obyvatelia osád dostali do izolácie a chudoby; réžia: Paula Ďurinová, 2011
 • Šesť: súbor krátkych dokumentov o Rómoch; réžia: Paula Ďurinová, Vladimíra Hradecká, 2013
 • Baro mariben: dokumentárny film rozpráva o perzekúciách Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny; réžia: Paula Ďurinová, 2013. Film získal ocenenie Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší slovenský film na 21. Festivale lokálnych televízií v Košiciach „Zlatý žobrák 2015“.
 • Jeden deň – jekh džives: dokumentárny film z roku 2015 o jednom dni rómskych protagonistov.

Výber z kníh

 • Eva Davidová Rómovia na Slovensku, 2012: výber fotografií etnografky Evy Davidovej, 2012.
 • Roman Čonka a kol. Odsúdení na spolunažívanie v dobrom, 2013: príbehy Rómov.
 • Roman Čonka a kol. Odsúdení na spolunažívanie v dobrom II., 2015: príbehy Rómov.
 • Elena Lacková Mŕtvi sa nevracajú – O mule na aven pale, 2005: poviedky rómskej autorky.
 • Jožo Titus Schӧn Poviedky: Lekhavibena, 2008: poviedky rómskeho autora.
 • Ján Šándor Čierna ruža – Rómske rozprávky/E kaľi ruža – Romane paramisa, 2008: rozprávky rómskeho autora.

b) Narúšanie stereotypov vnímania Rómov majoritou
c) Prezentácia rómskeho umenia
d) Rozvoj občianskej spoločnosti (viac k programom a projektom združenia tu: http://www.jekhetane-spolu.net/) .

DVD dokumentárneho filmu Odsúdení na spolunažívanie v dobrom.

DVD dokumentárneho filmu Pred dedinou, za dedinou.

DVD Šesť dokumentárnych profilov súčasníkov z rodu Rómov.

Titulná strana periodika Romano nevo ľil, autor obrázku Jozef Fečo.

Zdroje

http://www.jekhetane-spolu.net/o-zdru382eniacute.html
http://www.festival.sk/2015/sk/ifolt/news/21st-festival-of-local-televisions-ends-with-award-ceremony-in-kosice-slovakia
https://romovia.sme.sk/c/7872584/filmovy-uspech-zdruzenia-jekhetane-spolu.html
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/daniela-hivesova-silanova-zomrela-pr/4736-clanok.html
http://www.tvnoviny.sk/domace/1854110_andrej-kiska-udelil-vyznamenania-tu-su-mena-a-vizitky-ocenenych
https://sk-sk.facebook.com/Romano-Nevo-%C4%BDil-10150093457790524/
http://www.romea.cz/cz/zpravy/roman-conka-noviny-romano-nevo-li-ziji-vzdy-az-od-kvetna

Zdroj fotografií: Archív Jekhetane

PLATFORMA PRE RÓMSKE ŠTÚDIÁ

 

Vznik: 2019

Kontakt: romologicke.studie@gmail.com,  jurina.rusnakova@email.cz

Platforma pre rómske štúdiá je občianskym združením sieťujúcim organizácie, univerzity, vedecké inštitúcie, školy a odborníkov venujúcich sa výskumu a vzdelávaniu v oblasti rómskych štúdií. Poslaním Platformy je podporovať rozvoj vzdelávania a vedeckej činnosti v oblasti rómskych štúdií prostredníctvom sieťovania a spolupráce odborníkov, inštitúcií, organizácií a škôl, expertnej a konzultačnej činnosti a vlastnej odbornej a vedeckej činnosti.

Ciele

 • podporovať vzájomnú spoluprácu medzi odborníkmi, inštitúciami a organizáciami a tiež na medzinárodnej úrovni;
 • sieťovať odborníkov, inštitúcie a organizácie;
 • podporovať rozvoj rómskych štúdií prostredníctvom organizovania vedeckých a odborných podujatí (konferencie, semináre, workshopy atď.) alebo realizácie iných odborných aktivít a projektov;
 • rozvíjať oblasť rómskych štúdií prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti (periodickej aj neperiodickej) a popularizácie vedeckých a odborných znalostí;
 • rozvíjať oblasť rómskych štúdií prostredníctvom vlastnej výskumnej činnosti a spoluúčasti na výskumoch organizovaných inými inštitúciami a organizáciami (v SR a medzinárodne);
 • podporovať rozvoj rómskych štúdií presadzovaním zahrnutia štúdia rómskeho jazyka, histórie a rómskych reálií do vzdelávania na všetkých stupňoch vrátane tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania vo vybraných odboroch;
 • podporovať rozvoj rómskych štúdií prostredníctvom organizovania ďalšieho/celoživotného vzdelávania pre učiteľov, pomáhajúcich profesionálov, dobrovoľníkov v marginalizovaných rómskych komunitách, zástupcov mimovládnych organizácií a iných záujemcov;
 • podporovať rómskych študentov a výskumníkov, prioritne študentov doktorandského štúdia;
 • podporovať a ochraňovať rómsky jazyk, kultúru a umenie;
 • rozvíjať oblasť rómskych štúdií prostredníctvom expertnej a konzultačnej činnosti.

Platforma svoje aktivity smeruje do oblastí:

Podpory a rozvoja rómskej kultúry a jazyka s cieľom uchovávať ich a rozvíjať.

Podpory a realizácie vedy a výskumu v oblasti rómskej kultúry, histórie a jazyka.

Podpory začlenenia poznatkov o rómskej kultúre a jazyku do vzdelávania na všetkých úrovniach formálneho a neformálneho vzdelávania.

Podpory mladých výskumníkov a výskumníčok.

Podpory mladých Rómov na ceste za vzdelaním.

Základné informácie

Platforma vznikla v roku 2019, sídli v Nitre, v novembri 2019 si členovia Platformy zvolili 5-člennú Správnu radu (Jurina Rusnáková, Zuzana Kumanová, Agnes Horváthová, Ján Hero, Tatiana Zachar Podolinská) a do jej vedenia bola zvolená Jurina Rusnáková.

Platforma má viac ako 20 členov.

Zdroje: Rusnáková, Jurina 2020

ROMANO KHER – RÓMSKY DOM

Občianske združenie, ktorého cieľom je uskutočňovať a podporovať aktivity zamerané predovšetkým na vzdelávanie detí, mladých ľudí a dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Romano kher – Rómsky dom je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007, počas svojej činnosti zorganizovalo kultúrne a športové podujatia pre deti z detských domovov a pre deti z málopodnetného prostredia. V súčasnosti k najvýznamnejším projektom organizácie patria:

Napíš to ešte raz – Irin oda mek jekhvar! 

podpora a ochrana národnostných menšín prostredníctvom komunikácie s médiami a verejnosťou – vytváraním spätnej väzby médiám, ktoré často necitlivo a stereotypne pristupujú k rómskej národnostnej menšine, a vzdelávaním čitateľov k čítaniu s porozumením a odhaľovaním stereotypov a predsudkov v príspevkoch o Rómoch.

Paramisa – Rozprávky 

projekt približovania rómskej literatúry a literatúry z rómskeho prostredia určenej deťom a mládeži.
Aj prostredníctvom tejto literatúry Romano kher – Rómsky dom ponúka pohľad tradície, kultúru i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu. V rámci projektu je spoluorganizátorom celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskere luma, ktorou upriamuje pozornosť na túto literatúru.

Amari luma – Náš svet 

Poslaním AMARI LUMA – 1. rómskej multimediálnej encyklopédie je podať celkový obraz o “svete Rómov” prostredníctvom vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, subjektov (inštitúcií, organizácií), osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Romano kher – Rómsky dom

Právna forma občianske združenie

Základné údaje:
Názov: Romano kher – Rómsky dom
Vznik: 2007
Sídlo: Košická 36, 821 08 Bratislava
Kontakt:  +421907639961, romanokher7@gmail.com
Web: romanokher.eu

  Romano kher – Rómsky dom je občianske združenie, nezávislá mimovládna nezisková organizácia združujúca ľudí s cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín. Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom začalo svoju činnosť v roku 2007.

Poslaním občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch pre Rómov a pre majoritnú spoločnosť za účelom lepšej informovanosti o Rómoch, posilnenie identity a podpora kultúry Rómov, spolupráca pri presadzovaní ľudských práv a slobôd, zlepšenie vzdelanostnej úrovne Rómov a zvýšenie kvality spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti.

Cieľovú skupinu aktivít tvoria učitelia, študenti, deti, novinári, miestni mienkotvorní ľudia z lokalít, v ktorých žije vyšší počet Rómov, úradníci a zamestnanci verejných inštitúcií, odborníci venujúci sa profesionálne integrovaným aj marginalizovaným Rómom.

  Medzi najvýznamnejšie dlhodobé projekty Romano kher – Rómsky dom patria:

– výtvarná a literárna súťaž pre žiakov a žiačky Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorá spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a cieľom ktorej je zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie či oboznámením súťažiacich s ľudskými právami a právami národnostných menšín;

– systematický monitoring médií a analýza príspevkov o Rómoch Mediálny obraz Rómov, kde na základe prepracovanej metodológie a v kooperácii so spolupracujúcimi expertnými pracoviskami zverejňujeme pravidelné mediálne analýzy príspevkov zobrazujúcich Rómov zverejnených v celoslovenských a regionálnych médiách;

– informačný on-line portál “Rómska databanka” poskytujúci systematicky spracované a pravidelne aktualizované informácie dostupné pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o mimovládnych organizáciách, inštitúciách, vzdelávaní, podujatiach, publikáciách, projektoch, osobnostiach, demografii, či kultúre.

Zdroj: www.romanokher.eu

RÓMSKE VZDELÁVACIE CENTRUM (ROCEPO)

Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zriadené pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.

Základné údaje:

 • 12.2001 – vznik
 • poslanie: aktivity s cieľom zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny s dôrazom na efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov.
 • aktivity: vzdelávacia, informačná, dokumentačná a poradenská činnosť