PLATFORMA PRE RÓMSKE ŠTÚDIÁ

 

Vznik: 2019

Kontakt: romologicke.studie@gmail.com,  jurina.rusnakova@email.cz

Platforma pre rómske štúdiá je občianskym združením sieťujúcim organizácie, univerzity, vedecké inštitúcie, školy a odborníkov venujúcich sa výskumu a vzdelávaniu v oblasti rómskych štúdií. Poslaním Platformy je podporovať rozvoj vzdelávania a vedeckej činnosti v oblasti rómskych štúdií prostredníctvom sieťovania a spolupráce odborníkov, inštitúcií, organizácií a škôl, expertnej a konzultačnej činnosti a vlastnej odbornej a vedeckej činnosti.

Ciele

  • podporovať vzájomnú spoluprácu medzi odborníkmi, inštitúciami a organizáciami a tiež na medzinárodnej úrovni;
  • sieťovať odborníkov, inštitúcie a organizácie;
  • podporovať rozvoj rómskych štúdií prostredníctvom organizovania vedeckých a odborných podujatí (konferencie, semináre, workshopy atď.) alebo realizácie iných odborných aktivít a projektov;
  • rozvíjať oblasť rómskych štúdií prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti (periodickej aj neperiodickej) a popularizácie vedeckých a odborných znalostí;
  • rozvíjať oblasť rómskych štúdií prostredníctvom vlastnej výskumnej činnosti a spoluúčasti na výskumoch organizovaných inými inštitúciami a organizáciami (v SR a medzinárodne);
  • podporovať rozvoj rómskych štúdií presadzovaním zahrnutia štúdia rómskeho jazyka, histórie a rómskych reálií do vzdelávania na všetkých stupňoch vrátane tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania vo vybraných odboroch;
  • podporovať rozvoj rómskych štúdií prostredníctvom organizovania ďalšieho/celoživotného vzdelávania pre učiteľov, pomáhajúcich profesionálov, dobrovoľníkov v marginalizovaných rómskych komunitách, zástupcov mimovládnych organizácií a iných záujemcov;
  • podporovať rómskych študentov a výskumníkov, prioritne študentov doktorandského štúdia;
  • podporovať a ochraňovať rómsky jazyk, kultúru a umenie;
  • rozvíjať oblasť rómskych štúdií prostredníctvom expertnej a konzultačnej činnosti.

Platforma svoje aktivity smeruje do oblastí:

Podpory a rozvoja rómskej kultúry a jazyka s cieľom uchovávať ich a rozvíjať.

Podpory a realizácie vedy a výskumu v oblasti rómskej kultúry, histórie a jazyka.

Podpory začlenenia poznatkov o rómskej kultúre a jazyku do vzdelávania na všetkých úrovniach formálneho a neformálneho vzdelávania.

Podpory mladých výskumníkov a výskumníčok.

Podpory mladých Rómov na ceste za vzdelaním.

Základné informácie

Platforma vznikla v roku 2019, sídli v Nitre, v novembri 2019 si členovia Platformy zvolili 5-člennú Správnu radu (Jurina Rusnáková, Zuzana Kumanová, Agnes Horváthová, Ján Hero, Tatiana Zachar Podolinská) a do jej vedenia bola zvolená Jurina Rusnáková.

Platforma má viac ako 20 členov.

Zdroje: Rusnáková, Jurina 2020