GORAL LADISLAV

Český romista, poradca a herec pro tvorbe českých a československých filmov, neskôr poradca pre otázky menšín,  spoluautor Rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka.

* 1939 Levice

Základné údaje: 

 • od roku 1953 žije v Prahe
 • od roku 1972 patril k prvým rómskym aktivistom
 • 1992 -2007 pôsobil na Úrade vlády  – sekretariáte pre národnostné menšiny v Prahe
 • poradca a herec v českej a československej kinematografii (27  filmov do roku 2007)
 • organizátor a moderátor rôznych spoločenských akcií (rómske festivaly v Strážnici a Rožnovve pod Radhoštěm)

Filmy:

poradca: 1986: Kdo se bojí, utíká 2006: Indián a sestřička 2009: Dilino a čert

herec: 1979: Causa králík 1982: Doktor z vejmínku (TV) 1982: Od vraždy jenom krok ke lži 1983: Radikální řez 1987: Bony a klid 1990: Nemocný bílý slon 2006: Indián a sestřička 2009: Dilino a čert

Literatúra/zdroje:

 1. Ladislav Goral. In: Filmová databaze. [online]. In: www.fdb.cz.  [cit. 24. 11. 2011]. Dostupné na internete: http://www.fdb.cz/lidi/32632-ladislav-goral.html
 2. HORVÁTOVÁ Rena: Klapka! Ladislav Goral poprvé! [online]. In:Romano voďi. Praha, 23.10.2007 14:48. In: Romea.cz.  [cit. 22. 12. 2011]. Dostupné na internete: http://www.romea.cz/cz/zpravy/klapka-ladislav-goral-poprve
 3. představujeme romské osobnosti: Ladislav Goral.[online] In: Romano hangos, ročník 9, číslo 7, vyšlo 2007-04-16. [cit. 22. 12. 2011].  Dostupné na internete: http://www.romanohangos.cekit.cz/clanek.php?id_clanek=613

MEDZINÁRODNÁ RÓMSKA ÚNIA (IRU)

(niekedy tiež  Medzinárodná únia Rómov) je celosvetová organizácia, ktorej poslaním je politická reprezentácia rómskeho národa, rozvoj jeho kultúry a jazyka, ako aj ochrana ľudských a občianskych práv Rómov.

pôvodný názov: International Romani Union – IRU

Základné údaje: 

 • založili ju účastníci kongresu, ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia).
 • je najstaršou rómskou medzinárodnou mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá zároveň patrí medzi uznávaných partnerov (napr. 5. júna 2001 – stretnutie s generálnym sekretárom OSN K. Annanom, 2001 spolupráca s českým ministerstvom zahraničných vecí)

Linka<http://www.internationalromaniunion.org/>

MERI – STAROSTOVIA ZA MAXIMÁLNE ČERPANIE EU FONDOV PRE INKLÚZIU RÓMOV

Európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network – MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov.

Zakladateľom siete, ktorá sa sformovala na prelome rokov 2011/2012 je medzinárodná organizácia Open Society Foundations (Nadácie otvorenej spoločnosti) v rámci programu Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) v spolupráci s Európskou komisiou.

Členovia MERI sú rozdelení do dvoch skupín:

 • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch, kde program Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) funguje už 3 roky (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko)
 • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch západného Balkánu, kde program MtM v súčasnosti vytvára partnerstvá (Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko)

Chronológia aktivít:

jún 2012

vyhlásenie výzvy na nominovanie ocenenia Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov v téme: Obecné riadenie a inklúzia Rómov v Európe – poznatky z terénu. Zbieranie prípadových štúdií (Cenu MERI 2012). Zapojilo sa do nej 15 európskych krajín a spolu bolo nominovaných 104 prípadových štúdií obcí.

1. a 12. október 2012
1. medzinárodná konferencia MERI v Budapešti (Maďarsko) – starostovia na nej prezentovali príklady osvedčených postupov pri využívaní eurofondov pre inklúziu Rómov v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia, bývania a verejných služieb. Na konferencii svoje výsledky prezentovali aj predstavitelia 4 samospráv zo Slovenska (Nitra nad Ipľom, Čičava, Raslavice a Spišský Hrhov).

2.október 2012
Na slávnostnom večeri konferencie boli vyhlásené výsledky nominácií na ocenenie spojené so slávnostným odovzdávaním cien. Celkovo bolo 104 nominácií prípadových štúdií z 15 krajín, v rámci nich bolo 8 nominovaných obcí zo Slovenska. Ocenenie získali zo Slovenska 4 obce:

 • Nitra nad Ipľom a Spišský Hrhov v kategórii KOMPLEXNÝ PRÍSTUP a
 • Raslavice a Čičava v oblasti BÝVANIE.

Koordinátorom aktivít MERI na Slovensku je Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o.

Linky:

http://www.logincee.org/ (v angličtine)
MERI – Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre inklúziu Rómov (v slovenčine)

OMBUDSMAN (VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV)

Podľa článku 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je verejný ochranca práv „nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.“ Medzi základné práva a slobody, tak ako ich upravuje druhá hlava Ústavy SR v článkoch 33-34,  patria aj práva národnostných menšín a skupín.
V Slovenskej republike bol úrad ombudsmana zriadený v roku 2001, v marci 2002 Národná rada SR zvolila prvého verejného ochrancu práv Pavla Kandráča. V agende verejného ochrancu práv sa téma práv národnostných menšín prejavila v podobe rokovania o spolupráci so sekretariátom splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity (2002) alebo stretnutia so zástupkyňami mimovládnych organizácií, ktoré vypracovali správu o nezákonnej sterilizácii rómskych žien a o diskriminácii rómskych žien v nemocničných zariadeniach (2002). Po dvoch volebných obdobiach zvolili poslanci a poslankyne v roku 2012 do funkcie Janu Dubovcovú.

V roku 2012 riešil úrad podnet na porušovanie práva občanov patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám používať ich jazyk v úradnom styku. V rámci série diskusií ombudsmanky určených pre širokú verejnosť, študentov či študentky rezonovali aj témy ako vzdelávanie Rómov, práva národnostných menšín a etnických skupín a rómsky jazyk. „Uplatňovanie a vykonávanie práva na vzdelávanie rómskej a rusínskej národnostnej menšiny, so zameraním na prístup k vzdelávaniu a zaraďovaniu detí do predškolskej prípravy a do školského vzdelávania a na vzdelávanie v materinskom jazyku rusínskej národnostnej menšiny“ figuruje medzi prioritnými témami verejnej ochrankyne práv na rok 2013.

Zdroj/literatúra:

http://www.vop.gov.sk/prioritne-temy-na-rok-2013

politika

ORGOVÁNOVÁ, KLÁRA, PHDR.

Atestovaná klinická psychologička, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, zakladateľka a riaditeľka viacerých rómskych inštitúcií a organizácií

Základné údaje: 

Pôsobenie a aktivity:
1983-1990: atestovaná klinická psychologička v psychiatrickej liečebni v Prešove
1991-2001: zakladateľka Nadácie pre rómske dieťa
1991-1993: poradkyňa pre národnosti na Úrade vlády SR na Sekcii pre národnosti a ľudské práva
1993-2001: programová riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave (NOS/OSF).
1995-2001: zakladateľka Nadácie InfoROMA
2001-2007: splnomocnenka vlády SR pre rómske komunity.
2008-doteraz: riaditeľka Rómskeho inštitútu, n.o.

Literatúra/zdroje:

 1. životopis online. Dostupné na internete:http://www.romainstitute.sk/index.php?ID=45

POLLÁK PETER, MGR., PHD.

Peter Pollák

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity (2012 – 2016)
Poslanec Národnej rady SR (2012 – 2016)

Vysokoškolský učiteľ v oblasti sociálnej práce, poslanec Národnej rady SR za politickú stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Vo svojej pracovnej kariére sa orientuje na prácu s Rómami – v priamej praxi  v komunitných centrách a v mimovládnych organizáciách, neskôr na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi a na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Od roku 2006 prednášal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2012 na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil na pozícii splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a zároveň bol poslancom Národnej rady SR.

Sociálnu prácu študoval popri zamestnaní na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2009 získal akademický titul PhD. v odbore Sociálna práca na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, ale aj politických dokumentov, napr. Rómska reforma – Správna cesta (dostupné

tu: http://archiv.vlada.gov.sk/romovia/data/files/8973.pdf;
tu: http://archiv.vlada.gov.sk/romovia/data/files/8983.pdf;
tu: 
http://archiv.vlada.gov.sk/romovia/data/files/8991.pdf

Základné údaje: 
Narodil sa: 20. 4. 1973
Vzdelanie:
2005    Mgr. v odbore Sociálna práca
2009    PhD. v odbore Sociálna práca
Kontaktppollak73@gmail.comhttps://www.facebook.com/peterpollak.sk/

Pôsobenie a aktivity:

 • Projektový manažér
 • Sociálny pracovník
 • Poradca prednostu okresného úradu
 • Vedúci regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
 • Odborný asistent – vysokoškolský pedagóg
 • Riaditeľ Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 • Poslanec Národnej rady SR
 • Autor a spoluautor odborných a vedeckých publikácií
 • Člen riešiteľských kolektívov vedeckých projektov (napr. Voľby životných stratégií obyvateľov rómskych komunít)
 • Manažér projektov zameraných na inklúziu Rómov (napr. Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl, Dokončenie základného vzdelania a iné)
 • Člen viacerých národných a medzinárodných odborných výborov a komisií (napr. „European Roma and Travellers Forum“ – Európske fórum Rómov a kočovníkov pri Rade Európy; Výbor pre vzdelávanie, kultúru a rómsky jazyk; Zástupca Slovenska v International Romani Union; Člen poradnej rady National Democratic Institute)

Zdroje:

https://osobnost.aktuality.sk/peter-pollak/

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/romsky-poslanec-peter-pollak-z-osady-do-politiky.html

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/317261-romska-reforma-funguje-tvrdi-splnomocnenec-pollak/

https://aktualne.centrum.sk/pollak-prvy-zakon-romskej-reformy-chce-riesit-priestupkovu-imunitu-socialne-odkazanych/slovensko/politika/

https://www.facebook.com/pg/peterpollak.sk/about/?ref=page_internal

RÓMSKA HYMNA (GEĽEM, GEĽEM…)

“Geľem, Geľem”, “Gejľem, gejľem” (prípadne “Delem, Delem” a “Geľom, geľom”), známá tiež pod názvami “Opre Roma” (Hor sa, Rómovia), “Romale, čhavale” je rómska hymna – jeden zo symbolov Rómov, ktoré boli vyhlásené na 1. kongrese Medzinárodnej rómskej únie (International Romani Union – IRU), ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia).

Autor:

Melódia rómskej hymny pravdepodobne pochádza z prvej  polovici  20. storočia a vychádza zo starobylej balkánskej ľúbostnej ľudovej piesne (Rumunsko, Srbsko). Text napísal Žarko Jovanović Jagdino a skladbu v tejto podobe použil režisér Alexandar Petrović vo filme Nákupca peria.

Úvodný text – medzinárodná rómčina:

Gelem gelem lugone dromenca 
Maladilem baxtale Rromenca 
A, Rromale, katar tumen aven 
E caxrenca bokhale chavenca 
A, Rromale! A, chavale!

Východoslovenská rómčina:

Gejľom gejľom le bare dromenca 
Arakhľom man bachtale Romenca. 
Jaj, Romale, khatar tumen aven 
le cerhenca, bokhale čhavenca? 
Jaj Romale! Jaj, čhavale!

Slovenský preklad:

Šiel som, šiel som ďalekými cestami,
stretol som tam šťastných Rómov.
Oj, Rómovia, odkiaľ prichádzate
so stanmi a hladnými deťmi?
Oj, Rómovia, oj chlapci!

Text hymny uvedený na stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (jedna z mnohých variant):

Geľom, geľom, lungone dromenca,
Malaďiľom bachtale Romenca.
Aj, Romale, aj čhavale.
Aj, Romale, aj čhavale.
Aj, Romale, khatar tumen aven?
Le cerhenca, bachtale dromenca?
The man esas bari famiľija,
Murdarďa la e kaľi legija.
Aven manca sa lumake Roma
Kaj phuterde le Romenge droma.
Ake vrjama – ušťi Rom akana
Amen chuťas the mištes keraha.
Aj Romale, aj čhavale,
Aj Romale, aj čhavale.

Slovenský preklad:

Šiel som, šiel som
Šiel som, šiel som, dlhými cestami
Stretol som sa so šťastnými Rómami.
O, Rómovia, o chlapci,
O, Rómovia, o chlapci,
O, Rómovia, odkkiaľ prichádzate?
So stanmi, po šťastných cestách?
Aj ja som mal veľkú rodinu.
Zabila ju čierna légia.
Poďte so mnou, Rómovia celého sveta.
Kde sa otvorili cesty Rómom.
Teraz je tá chvíľa – povstaň člověče
Vyskočíme a bude dobre.
O, Rómovia, o chlapci,
O, Rómovia, o chlapci.

Originálna skladba Opre Roma (Žarko Jovanović Jagdino):

OPRE ROMA

Literatúra/zdroje:

 1. E Zhívindi Yag Music Group: Song Lyrics with Translations. In: Homage to Kali Sara. [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete:http://www.kopachi.com/pdf/homagetokalisara-cd-lyrics.pdfl
 2. Kosovar Roma History: WHO WE WERE, WHO WE ARE. Kosovar Roma Oral History. [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete:http://www.balkanproject.org/roma/music.shtml
 3. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Rómske symboly [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete:  http://www.romovia.vlada.gov.sk/3549/romske-symboly.php
 4. National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us [online]. [cit. 1. 1. 2012].  Dostupné na internete: http://www.nationalanthems.us/forum/YaBB.pl?num=1103621238

RÓMSKA VLAJKA

Rómska vlajka je vlajka národa, ktorá nemá charakteristiku územia, na ktorom platí, lebo nereprezentuje štát, ale ľudí bez zadefinovaných hraníc.
Tvoria ju dva vodorovné pruhy: modrý a zelený, na pozadí a v strede v popredí je umiestnené červené vozové koleso so šestnástimi ihlicami.

Symbolika:

Zelený pruh v spodnej polovici symbolizuje prírodu, zem, plodnosť, konkrétne aspekty života. Nad ním modrý pruh predstavuje oblohu, slobodu, duchovno, všetko, čo je večné. V strede je umiestnené červené vozové koleso so šestnástimi ihlicami symbolizuje nielen voz karavánu kočovných Rómov, cestovanie, rast a pokrok, ale aj odkaz, ktorým sa Rómovia symbolicky prihlásili k svojej pravlasti, odkiaľ sa presúvali už v 9. storočí (Na vlajke Indie je čakra, ktorá má 24 ihlíc, ako má deň hodín).

História:

Na používaní rómskej vlajky ako jedného zo svojich symbolov sa dohodli účastníci 1. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (International Romani Union – IRU), ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia).

Autor:

Autorom vlajky Rómov je Uniunea Generala a Romilor din Romania (Všeobecný zväz Rómov z Rumunska) v roku 1933.

Vlajka a jej používanie na Slovensku:

Používanie rómskej vlajky na území Slovenska sa dostalo do širšieho povedomia počnúc rokmi 2000 v súvislosti s prijatím a pripomínaním si Medzinárodného dňa Rómov. V tomto období sa aj na Slovensku vyskytli rôzne napodobneniny vlajky, ktoré sa od originálu líšili najmä počtom ihlíc v kolese.

Technické parametre:

Vlajka v štandardnom rozložení v rozmeroch 200px500px1000px2000px je k dispozícii na www adrese: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_flag.svg>

Literatúra/zdroje:

 1. Council of Europe: Descriptive Glossary of Terms Relating to Roma Issues (version dated 16 November 2011). [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete: http://www.coe.int/lportal/c/document_library/get_file?uuid=05511d8d-1dc9-4ce4-b36a-89fb37da5ff4&groupId=10227
 2. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Rómske symboly [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete:http://www.romovia.vlada.gov.sk/3549/romske-symboly.php
 3. SAULl, Nicholas; TEBBUTT, Susan: The role of the Romanies: images and counter-images of “Gypsies”/Romanies in European cultures. Liverpool University Press. 2004, s. 221, ISBN 9780853236795.
 4. WIKIPEDIA: Roma flag. [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_flag.svg

RÓMSKE SYMBOLY

Rómska vlajka a rómska hymna reprezentujú Rómov na celom svete od roku 1971. Prijatie oboch symbolov – sa uskutočnilo 8.-12. apríla 1971 pri príležitosti založenia 1. medzinárodnej organizácie Rómov – Medzinárodnej rómskej únie a bolo spojené s deklaratívnym zjednotením sa Rómov.

Prijatie oboch symbolov – sa uskutočnilo počas založenia 1. medzinárodnej organizácie Rómov – Medzinárodnej rómskej únie (International Romani Union – IRU) 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia) a bolo spojené s odmietnutím označenia Cigán (Zigeuner, Gitanos, Gypsies) a požiadaním svetovej verejnosti, aby rešpektovala vlastné pomenovanie (etnonymum) – Róm.
(pozri tiež rómska vlajka a rómska hymna)

Literatúra/zdroje:

 1. Council of Europe: Descriptive Glossary of Terms Relating to Roma Issues (version dated 16 November 2011). [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete: http://www.coe.int/lportal/c/document_library/get_file?uuid=05511d8d-1dc9-4ce4-b36a-89fb37da5ff4&groupId=10227
 2. SAULl, Nicholas; TEBBUTT, Susan: The role of the Romanies: images and counter-images of “Gypsies”/Romanies in European cultures. Liverpool University Press. 2004, s. 221, ISBN 9780853236795.
 3. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Rómske symboly [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete:http://www.romovia.vlada.gov.sk/3549/romske-symboly.php

RÓMSKI POSLANCI

Prví oficiálni zástupcovia rómskej národnostnej menšiny sa do najvyšších zastupiteľských orgánov spoločnosti dostali po Novembri 1989 – do Slovenskej národnej rady a do Federálneho zhromaždenia

Základné údaje:

 • voľby 1990:
 • Anna Koptová – poslankyňa v Slovenskej národnej rade
 • Gejza Adam – poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
 • Vincent Danihel – poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
 • Karol Seman – poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR

Literatúra/zdroje:

 1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete:http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf?PHPSESSID=30db12160b659a2802dd514cd4902856