SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

(nesprávne: splnomocnenec pre rómske komunitysplnomocnenec pre Rómovrómsky splnomocnenec) – poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti.

Základné informácie:

 • splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, vymenúva a odvoláva ho vláda Slovenskej republiky na návrh predsedníčky vlády SR, ktorej zodpovedá za výkon svojej funkcie.
 • pôsobenie, aktivity a právomoci splnomocnenca sú definované vŠtatúte splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
 • vo výkone funkcie splnomocnencovi pomáha Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Doterajší splnomocnenci:

 • Vincent Danihel(1999-2002)
 • Klára Orgovánová(2002-2007)
 • Anina Botošová (2007-2009) (po jej abdikácii dočasne úrad viedol Ladislav Kopper, po ňom bol poverený zastupovaním Pavel Holík, riaditeľ sekcie pre európsku politiku a vedomostnú spoločnosť)
 • Ľudovít Galbavý (2009-2010)
 • Miroslav Pollák(2010- súčasnosť)

Linka: 

Literatúra a zdroje:

 1. Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (vládou SR schválený 17. decembra 2003, uznesenie č. 1196/2003, novelizovaný uznesením vlády SR č. 824/2008 zo dňa 12. novembra 2008 a uznesením vlády SR č. 645/2009 zo dňa 16. septembra 2009, novelizovaný uznesením vlády SR č. 799/2010 zo dňa 12. novembra 2010). Dostupný na internete: http://www.romovia.vlada.gov.sk/1794/statut-splnomocnenca-vlady-slovenskej-republiky-pre-romske-komunity.php

SVETOVÝ DEŇ RÓMOV

Pamätný deň (8. apríl) Rómov na celom svete, keď si pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu na základe medzinárodného zjednotenia a spolupatričnosti.

Svetový deň Rómov bol vyhlásený v roku 1990 účastníkmi 4. kongresu Medzinárodnej rómskej únie vo Varšave pri príležitosti výročia 1. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (International Romani Union – IRU), ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia).

Na Slovensku si ho pripomíname od roku 2001, keď sa do širšieho povedomia Rómov i majoritnej spoločnosti dostal v rámci aktivít splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity K. Orgovánovej.

Literatúra/zdroje:

 1. BOTOŠOVÁ, Anina:  Tlačové vyhlásenie splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu Rómov. [online]. (08.04.2008). In: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: http://www.rasizmus.sk/wp-content/uploads/2010/02/cas-skinheadov.pdf
 2. GALBAVÝ, Ľudovít: Tlačové vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ľudovíta Galbavého k Medzinárodnému dňu Rómov. [online]. (08.04.2010) In: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: http://www.rasizmus.sk/wp-content/uploads/2010/02/cas-skinheadov.pdf
 3. POLLÁK, Miroslav: Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu Rómov. [online]. 07.04.2011. In: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: http://www.rasizmus.sk/wp-content/uploads/2010/02/cas-skinheadov.pdf

 

 

VAVREK, ŠTEFAN

Foto: archív Štefana Vavreka

Štefan Vavrek je učiteľ , politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

* 23. september 1982, Rimavská Sobota

Pochádza z učiteľskej rodiny. Učiteľský titul získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde úspešne ukončil magisterské štúdium so zameraním na matematiku a etickú výchovu. Ako učiteľ pôsobil v Tornali na Základnej škole Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským. Popri učiteľstve bol aj futbalovým trénerom žiakov mestského klubu v Tornali.

V roku 2007 spolu s manželkou a ďalšími pedagógmi založil združenie Tanoda, v ktorom  ako mentori doučovali žiakov v mimoškolskom čase. Vo vzdelávaní pokračoval aj prostredníctvom organizácie Ternipe, sídliacej v Rimavskej Seči. Hlavným podporovateľom činnosti združenia bol Rómsky vzdelávací fond.

Svoju politickú kariéru začal ako starosta obce Rimavská Seč. Dňa 11. septembra 2018 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Most-Híd. V legislatívnej oblasti sa venoval najmä vzdelávaniu a podpore rozvoja regiónov. V poslaneckej práci sa venoval najmä oblastiam Gemeru a Malohontu. Štefan Vavrek je spoluzakladateľom spolku maďarsky hovoriacich Rómov na Slovensku –  SZMARK (Szlovákiai Magyar Ajkú Romák Kezdeményezése).

 

ZÁSADY VLÁDNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY K RÓMOM (9. APRÍLA 1991)

Uznesenie vlády SR č. 153/1991 – zásadný dokument, ktorého základnou tézou bolo uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných etnických minorít žijúcich na území Slovenskej republiky a návrh prístup k riešeniu ich problematiky v oblasti etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a v oblasti ekonomického zabezpečenia.
V praxi to znamenalo, že Rómovia boli zrovnoprávnení s ostatnými národnostnými menšinami. Pri sčítaní ľudu v rokoch 1991 a 2001 bola rómska národnosť taxatívne vymenovaná a bolo možné sa k tejto národnosti prihlásiť.

Dokument:  Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom (9. apríla 1991). Dostupné na internete: http://www.multikulti.sk/dok/romovia/Zasady-vladnej-politiky-SR-k-Romom-uznesenie-vlady-153-1991.pdf

Literatúra/zdroje: