UMELECKÉ KOVÁČSTVO

Schopnosti a pracovitosť niektorých rómskych kováčov boli dôvodom sociálnej diferenciácie, ktorá sa začína prejavovať v medzivojnovom období. Spomedzi rómskych kováčov sa začali vyčleňovať jednotlivci, ktorí sa začali orientovať na náročnejšie práce. Viacerí z nich nadobudli nové zručnosti počas vojenskej služby a naplno ich využili až po návrate domov. Mnohí získali i podkúvačské osvedčenie, čím sa rozšírilo pole ich pôsobnosti.

Začali zhotovovať železné pluhy, niektorí  kompletné okovania vozov (čo sa považovalo za najťažšiu kováčsku prácu) na ktoré si vyrážali i svoje iniciály. Títo kováči boli zväčša významnými autoritami vo svojej osade, ale i v blízkom okolí. Boli pravidelne v styku s majoritnou spoločnosťou. Stávalo sa, že obec sa ich snažila získať za obecných kováčov.

Strom života, autor Róbert Rigó, umelecký kováč. Foto: OZ Chartikano

Po druhej svetovej vojne sa rozvinulo rómske umelecké kováčstvo a kováči začali vyrábať kríže na hroby, rôzne mreže pomocou modernej kováčskej, zámočníckej a zváracej techniky. Vyrábali sa i svietniky, zábradlia a lavičky. Špecifickým smerom sa rozvinulo umelecké kováčstvo v obci Dunajská Lužná. Schopnosti tunajších rómskych kováčov sa využívajú pri rekonštrukciách bratislavských barokových a rokokových palácov, ale i na realizáciu kovových prác podľa návrhu výtvarníkov.

V Dunajskej Lužnej na pôsobí viac ako desať dielní umeleckých kováčov, ktoré sú vybavené modernou technikou. Sortiment ich výrobkov je skutočne rôzny: kovania architektúry, náhrobné kamene a mreže, ale aj drobnejšie predmety ako sú svietniky. Zaujímavosťou sú i kováčske náhrobníky, ktoré  tvora jednu z pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná. Nachádzajú sa na hroboch cintorína v miestnej časti Nové Košariská. Boli vytvorené miestnymi umeleckými kováčmi a vykazujú vysoký stupeň umeleckej a estetickej kvality. Viaceré z týchto krížov, najmä dekoratívne prvky na nich boli presne vytvarované aj zakomponované do celkového výzoru náhrobníka majú vysokú umeleckú hodnotu. Na náhrobníkoch sa často opakujú rôzne motívy. Jedným z najčastejších je motív hada a srdca. Had zobrazuje tajomné zviera, ktoré evokuje predstavu znovuzrodenia vzhľadom k tomu, že každý rok zvlieka svoju kožu, ale i predstavu zla, čo má svoj pôvod v biblickom texte o stvorení sveta. Náhrobníky v Dunajskej Lužnej môžeme zaradiť do kategórie špičkovej tvorby umeleckého kováčstva na Slovensku. Rómski umeleckí kováči v Dunajskej Lužnej v roku 1999 otvorili kováčsky dvor Hefaiston, ktorý prezentuje tradičné rómske kováčstvo a umelecké kováčstvo.

Róbert Rigó, umelecký kováč z Dunajskej Lužnej. Foto: Maňo Štrauch

Od roku 2003 sa v Dunajskej Lužnej každoročne koná Európske rómske kováčske sympózium. Ide o medzinárodné stretnutie umeleckých kováčov, ktorí na tomto sympóziu prezentujú svoje výrobky a kováčske umenie. Sympózium organizuje občianske združenie Chartikano, pod vedením kováčskeho majstra Róberta Riga.

Literatúra:

  1. BOTÍK, J. a kol. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. Bratislava: VEDA, 1995, s. 262-264.
  2. BOTÍK, J. Kováčske náhrobníky Rómov v Dunajskej Lužnej. In: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku. Bratislava: Lúč, 2001, s.
  3. HORVÁTHOVÁ, E. Cigáni na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1964, s. 189-201.
  4. MANN, A. Rómski kováči. In: Ľudové kováčstvo : techniky a funkcie výzdoby : zborník zo sympózia remeselníkov. Bratislava: ÚĽUV, 2005. S. 38-46.
  5. MANN, A. Prvé výsledky výskumu rómskeho kováčstva na Slovensku. In: Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava, Ister Science Press, 1992, s. 103-111.

 

 

ÚSTAV ROMOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ (ÚRŠ)

Vznik: 1990, Nitra

Adresa: Kraskova 1, Nitra FSVaZ UKF v Nitre

http://urs.web2v.ukf.sk/

kontakt: sekretariaturs@ukf.sk, +421 37 6408 784

Jedinečné vysokoškolské pracovisko na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne ponúka vysokoškolské štúdium v odbore Sociálna práca a v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo. Originalita pracoviska spočíva v zameraní na rómske štúdiá (romológiu), ktoré sú súčasťou všetkých študijných programov v podobe konkrétnych predmetov – napr. dejiny Rómov, rómsky jazyk, rómska kultúra, ale najmä sú nosnou témou odborného a vedeckého zamerania ÚRŠ.

História:

Pracovisko vzniklo v apríli 1990 ako Katedra rómskej kultúry. Tak ako v iných krajinách, aj na Slovensku platí, že Rómovia majú horší prístup ku kvalitnému vzdelaniu, preto bol prvý študijný program na Katedre rómskej kultúry pedagogický – Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru. Ciele boli dva:

– pripraviť učiteľov, ktorí dokážu dobre pracovať s rómskymi deťmi na základných školách;

– pripraviť rómskych učiteľov pre prácu na základných školách.

Na Slovensku šlo o veľkú zmenu, pretože do roku 1989 oficiálne neexistovala rómska národnosť a Rómovia nemali žiadnu možnosť hlásiť sa k svojej kultúre, histórii a etnickému pôvodu. Rovnako dovtedy neexistovala žiadna možnosť vysokoškolského štúdia o Rómoch. Od počiatku bolo jedným z hlavných zámerov, aby Rómovia participovali na chode katedry – nielen ako študenti, ale aj ako pedagógovia, vedúci pracovníci tak, aby mali možnosť zúčastňovať sa rozhodovania o zameraní štúdia a celého pracoviska. Medzi prvých rómskych zamestnancov a zamestnankyne Katedry rómskej kultúry patrili napríklad PhDr. Karol Seman, PhDr. Alexander Berki, CSc., PhDr. Klára Orgovánová a Bc. Dezider Banga. Neskôr na katedre pôsobili PhDr. Viliam Zeman a PhDr. Ján Berky-Ľuborecký. Medzi prvými pedagógmi bola aj PhDr. Bohuslava Vargová-Hábovčíková, CSc.

Dôležité je povedať, že Ústav romologických štúdií nie je exkluzívne iba pre Rómov. Od svojho vzniku presadzuje myšlienky spolupráce a multikulturality a dáva príležitosť všetkým, ktorí majú záujem študovať v ponúkaných študijných programoch.

V rokoch 1990 až 2000 patrila  Katedra rómskej kultúry pod Pedagogickú fakultu a okrem učiteľského študijného programu, ponúkala štúdium v programoch Sociálna práca a Osvetová práca so zameraním na rómske spoločenstvo. Neskôr pribudla externá forma štúdia a detašované pracoviská v Spišskej Novej Vsi (1995) a v Lučenci (2002), ktoré neskôr zanikli.

Od roku 2001 je pracovisko zaradené pod Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva a v roku 2005 dostáva nový názov: Ústav romologických štúdií. V rokoch 2001 – 2011 sa tu realizujú študijné programy Sociálna práca v rómskych komunitách a Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách. V roku 2011 prijíma pracovisko výzvu praxe a ako prvé na Slovensku otvára nový študijný program Sociálne služby a poradenstvo.

 

História v rokoch:

1990 – vznik Katedry rómskej kultúry na Pedagogickej fakulte v Nitre

2001 – pracovisko sa presúva pod novovzniknutú Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

2005 – zmena názvu na Ústav romologických štúdií

 

Prehľad vedúcich pracovníkov od roku 1990 po súčasnosť:

PhDr. Karol Seman

Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

Doc. PhDr. Július Tancoš, CSc.

Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.

PhDr. Pavol Sika

PhDr. Ivan Mačura

Doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.

Súčasnosť

Počas svojej existencie si Ústav romologických štúdií získal veľmi dobré meno v akademickej sfére, v súčasnosti realizuje študijný program Sociálnej služby a poradenstva (odbor Sociálna práca) v bakalárskom a magisterskom stupni denného štúdia. Doktorandský stupeň štúdia v odbore Sociálna práca zabezpečuje cez niekoľkých školiteľov a školiteľky. Stabilne realizuje výskumy, ktoré sa v rôznych oblastiach venujú Rómom. Okrem toho, každoročne realizuje viacero odborných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, napríklad kurzy rómskeho jazyka a histórie pre učiteľov a sociálnych pracovníkov, letné školy a besedy pre rómskych žiakov na základných a stredných školách, konferenciu Romologické diskurzy, kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Týždeň rómskej kultúry a mnohé iné. Je spoluorganizátorom ocenenia Lúč z tmy.