ZÁKAZ KOČOVANIA RÓMOV

Zákon vydaný v roku 1958 o „trvalom usídlení kočujúcich a polokočujúcich osôb” na základe ktorého za zamedzi dovtedajší spôsob života (kočovanie) cca 5-10 % Rómov – kočujúcim – olašským Rómom.

Zákon č. 74/1958 Zb. O trvalom usídlení kočujúcich osôb a vykonanie súpisu kočujúcich a polokočujúcich osôb v dňoch 3.6. februára 1959. Na základe tohto zákona boli kočovníkom odobraté kone a kolesá od vozov a začala sa násilná asimilácia Rómov, ktorá sa čiastočne prerušila v období roku 1968 (Vznik Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku) a pokračovala po nastolení tzv. normalizačného procesu v roky 1972.

Literatúra a zdroje:

 1. Dostupné na internete:NS RČS 1954-1960, 27. schůze, část 23/27 (17. 10. 1958).

 

ZÁSADA ROVNÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Zásada rovného zaobchádzania je princíp, z ktorého vyplýva zákaz priamej a nepriamej diskriminácie. Každý má podľa tohto princípu právo na rovné zaobchádzanie. Názvom slovenského antidiskriminačného zákona (Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov), respektíve prekladom súvisiacich smerníc Európskej rady (Smernica Rady 2000/43/ES) sa na Slovensku objavil pojem „rovnaké zaobchádzanie“.

Ten je ale výsledkom nepresného prekladu anglického výrazu „equal treatment“, čo neznamená rovnaký v zmysle identický, ale rovný v zmysle spravodlivý, nediskriminujúci prístup.  V prípade, že odlišný prístup k jednotlivcom  sleduje legitímny cieľ, môže byť tiež v súlade so zásadou rovného zaobchádzania (viď dočasné vyrovnávacie opatrenia).

Zdroj/literatúra:

Poradňa pre občianske a ľudské práva. Vybrané rozhodnutia súdov vo veciach práva na rovné zaobchádzanie: Slovenská republika, Česká republika, Spojené kráľovstvo, Súdny dvor Európskych spoločenstiev. 2010.

http://poradna-prava.sk/dok/zbornik%20web.pdf

 

ZÁSADY VLÁDNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY K RÓMOM (9. APRÍLA 1991)

Uznesenie vlády SR č. 153/1991 – zásadný dokument, ktorého základnou tézou bolo uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných etnických minorít žijúcich na území Slovenskej republiky a návrh prístup k riešeniu ich problematiky v oblasti etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a v oblasti ekonomického zabezpečenia.
V praxi to znamenalo, že Rómovia boli zrovnoprávnení s ostatnými národnostnými menšinami. Pri sčítaní ľudu v rokoch 1991 a 2001 bola rómska národnosť taxatívne vymenovaná a bolo možné sa k tejto národnosti prihlásiť.

Dokument:  Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom (9. apríla 1991). Dostupné na internete: http://www.multikulti.sk/dok/romovia/Zasady-vladnej-politiky-SR-k-Romom-uznesenie-vlady-153-1991.pdf

Literatúra/zdroje:

 

Združenie mladých Rómov

Obec Banská Bystrica
PSČ 974 01
Ulica, číslo, posch., dvere Trieda SNP 27
E-mail zmr@youngroma.sk
Webstránka http://www.youngroma.sk/
Právna forma občianske združenie
Vedúci organizácie Mgr. Ivan Mako

Združenie mladých Rómov na Slovensku bolo založené v roku 1999, s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Cieľom Združenia je zjednotiť intelektuálny potenciál rómskej mladej generácie a priamu pomoc pri sociálnom a pracovnom začlenení do spoločnosti.

Oblasť činnosti:

 • Výchova a vzdelávanie
 • Ľudské práva
 • Komunitný rozvoj
 • Voľnočasové aktivity
 • Sociálne služby
 • Zamestnanosť
 • Sociálna ekonomika

Aktivity:

 • Školenia a kurzy
 • Sociálne poradenstvo a konzultácie
 • Prednášky
 • Klubová činnosť
 • Letné tábory
 • Voľnočasové aktivity
 • Sociálne prevádzky

ZLEPŠENIE SITUÁCIE RÓMOV NA SPIŠI

Zlepšenie situácie Rómov na Spiši SR 9813.04  – PHARE 1998

Termín realizácie: (1998 – 2001)

Projekt realizovala (koordinovala):

Sekcia ľudských práv a menšín na Úrade vlády SR

Obsah projektu:

 • Projekt sa zameriaval na vytvorenie modulu špeciálneho tréningového programu pre komunitných pracovníkov. Priority projektu sa dali zhrnúť do nasledovných, vzájomne prepojených bodov:
 • zlepšenie vzdelanosti a kultúrneho života (rekonštrukcia materských škôl a komunitných centier, kde je vytváraný priestor na rozvíjanie kultúry a vzdelávania na princípoch tolerancie a spolužitia minoritnej a majoritnej skupiny obyvateľov),
 • zvýšenie uvedomenia si základných ľudských a občianskych práv a záväzkov u rómskej populácie (prostredníctvom rôznych krúžkov a informačných stretnutí v komunitných centrách alebo v rómskych osadách),
 • vytvorenie pracovných príležitostí pre Rómov (projekt prispel k vytvoreniu približne 50 pracovných miest pre príslušníkov Rómskej menšiny),
 • zlepšenie životnej úrovne (v súčinnosti s vládou SR a miestnymi samosprávami).

Cieľová skupina

 • terénni sociálni pracovníci
 • mediátori komunitných centier
 • rómska  komunita v Spiškom regióne
 • miestna samospráva

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo aktívne prispieť k zlepšeniu situácie  rómskej menšiny na Spiši a zlepšenie vzťahov medzi rómskou a nerómskou populáciou.  Prioritným cieľom projektu bolo zvýšenie štandardu bývania, zlepšenie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne dospelých a detí a zvyšovanie úrovne zamestnanosti pri tvorbe nových pracovných miest.
Zmyslom programu bola mobilizácia znevýhodnených skupín obyvateľstva na strednom Spiši za účelom ich väčšej sociálnej aktivizácie a následne podpora ich mikroekonomických aktivít s cieľom napomôcť im stať sa menej závislými od sociálnej a finančnej podpory štátu a podľa možnosti vedieť sa o seba ekonomicky postarať.
Ďalšou úlohou tohto pilotného projektu bolo aktívne prispieť k zlepšeniu situácie rómskej menšiny na Spiši redukciou intolerancie a zlepšením vzťahov medzi rómskou a nerómskou populáciou.

Výstupy a výsledky

 • zlepšenie vzdelanosti a kultúrneho života (materské školy a komunitné centrá prešli rekonštrukciou),
 • zlepšenie sa vzťahov medzi majoritou a minoritou,
 • zvýšenie povedomia Rómov o ich základných ľudských a občianskych právach, ale i záväzkov, a to vďaka personálu programu a sociálnym pracovníkom v regióne,
 • vytvorenie 50 pracovných miest pre príslušníkov rómskej menšiny.

Projekt bol pilotný, jeho výsledky slúžili pre ďalšie projekty pre národnostné menšiny, napr. projekt Phare 2000 – ZLEPŠENIE SITUÁCIE RÓMOV V SLOVENSKEJ, Phare 2001- PODPORA RÓMSKEJ MENŠINY V OBLASTI VZDELÁVANIA a ďalšie.

Suma, ktorou bol projekt podporený :

Dotácia z PHARE: 450 000 EUR
Kofinancovanie: 100 000  EUR

Použitá literatúra:

 • ŠRÁMKOVÁ, K. Bakalárska práca – Masarykova Univerzita v Brně, (2006): Phare a riešenie rómskej otázky v “pomečiarovskej” ére, In: Posun rómskej otázky na Slovensku v súvislosti s jeho vstupom do Európskej únie/
 • Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a menšín, Odbor koordinácie projektov, PREHĽAD PROJEKTOV PHARE POD GESCIOU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, MENŠINY A REGIONÁLNY ROZVOJ. 
 • RIGOVÁ, S., MACZEJKOVÁ, M., (2002): Projekty s ambíciou zlepšiť situáciu v materských školách/Vzdelávací systém a Rómovia. In VAŠEČKA, Mchal. Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, s. 703 – 704. ISBN 80-88935-41-5
 • Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej komunity za rok 2001, Implementácia projektov PHARE pre národnostné menšiny v roku 2001- Zlepšenie situácie Rómov na Spiši – SR 9813.04. 

ZVÄZ CIGÁNOV – RÓMOV NA SLOVENSKU

Organizácia Rómov na Slovensku, ktorá pôsobila v období rokov 1969-1973 a  v roku 1973 bola zakázaná Ústredným výborom Komunistickej strany Československa.

Základné informácie:

 • 1968: Stanovy Zväzu Cigánov– Rómov schválilo Ministerstvo vnitra ČSR 19. novembra 1968 a povolilo jeho pôsobnosť na Slovensku.
 • 1971: jazyková komisia pri Zväze  kodifikovala rómsky jazyk
 • 1973: formálny dôvod zrušenia – Rómov nemožno ich uznať za národnostnú menšinu, pretože nemajú svoje územie.

Literatúra a zdroje:

 1. JUROVÁ, Anna: Niekoľko poznámok historika k téme kodifikácia rómčiny. Publikované: Štvrtok, 25.09. 2008 – 09:03:22. Čislo: 856-859, 18. ročník, 2.6 – 28.6.2008