Čačipen pal o Roma – Súhrnná spáva o Rómoch na Slovensku

VAŠEČKA, M. a kol. 2002. Čačipen pal o Roma – Súhrnná spáva o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 914 s. ISBN 80-88935-41-5.

O autoroch
Na tvorbe publikácie sa podieľali výskumníci, akademici a odborníci z praxe, ktorí sa daným témam dlhodobo venujú.

Katarína Bezáková, Ján Cangár, Stanislav Cina, Ivana Černáková, Roman Džambazovič, Marek Harakaľ, Eva Haviarová, Daniela Hivešová−Šilanová, Ivan Hriczko, Balázs Jarábik, Martina Jurásková, Milan Jurík, Anna Jurová, Zuzana Kollárová, Stanislava Kompaníková, Eva Končoková, Alena Kotvanová, Milan Kováč, Elena Kriglerová, Zuzana Kumanová, Natália Kušnieriková, Jarmila Lajčáková, Adriana Lamačková, Tibor Loran, Mária Maczejková, Kristína Magdolenová, Jozef Majchrák, Marek Murín, Alexander Mušinka, Karel A. Novák, Valentína Petrus, Jaroslav Pilát, Peter Puliš, Iveta Radičová, Ingrid Repová, Silvia Rigová, Eleonóra Sándor, Boris Strečanský, Attila Szép, Peter Šaško, Michal Šebesta, Ľudmila Šimčáková, Anna Tkáčová, Adrián Tokár, Zdeněk Uherek, Boris Vaňo, Imrich Vašečka, Michal Vašečka.

O publikácii

Publikácia Čačipen pal o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku bola vydaná v roku 2002. Publikácia je dostupná v predaji aj na vypožičanie v knižniciach.

V úvode Súhrnnej správy sa uvádza, že jej autori si kládli za cieľ sprostredkovať širokej verejnosti informácie o rómskej menšine na Slovensku a tiež informácie o politike štátu voči nej. Publikácia obsahuje náčrt predpokladov pre úspešnejšie riešenie komplexu výziev „…ktoré sa zvyknú nazývať rómska problematika“. Snahou Súhrnnej správy o Rómoch na Slovensku bolo vytvoriť celistvú správu, ktorá sa na dlhší čas mohla stať čítankou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Rómov a súčasne mala slúžiť ako podklad pre politické a spoločenské elity na Slovensku (Vašečka a kol., 2002).

Obšírnu publikáciu tvorí osem tematických celkov (členené na kapitoly a podkapitoly), ktorých súhrn poskytuje komplexné informácie o Rómoch na Slovensku. Prvý tematický blok poskytuje informácie o histórii rómskeho národa, venuje sa témam identity a kultúry, jej atribútom a prejavom (napr. v podobe konkrétnych kultúrnych aktivít). V druhom tematickom bloku je predstavená legislatíva, politická participácia a reprezentácia Rómov. Tretí tematický blok sa venuje mimovládnemu sektoru a štvrtý vzťahom medzi majoritou a Rómami z rôznych pohľadov. Piaty tematický blok ponúka demografickú analýzu rómskej populácie na Slovensku a charakteristiku rómskej rodiny ako základnej jednotky. V šiestom tematickom bloku sa autori venujú téme, ktorá sa nesie takmer celou publikáciou, konkrétne chudobe a sociálnemu vylúčeniu Rómov. Témou siedmeho bloku je vzdelávanie, pričom vzdelanie autori chápu ako základný predpoklad integrácie Rómov. V poslednom bloku dostali priestor najmä otázky spojené s migráciou Rómov do zahraničia, čo bola v čase tvorby publikácie veľmi aktuálna téma.

OBSAH

  1. Historický kontext
  2. Kultúra a identita Rómov
  3. Legislatíva, politika a verejná sféra
  4. Rómovia a majorita vo vzájomnej interakcii
  5. Demografická situácia Rómov
  6. Sociálna situácia a chudoba Rómov
  7. Vzdelávanie
  8. Medzinárodný kontext

Zdroje:

VAŠEČKA, M. a kol. 2002. Čačipen pal o Roma – Súhrnná spáva o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 914 s. ISBN 80-88935-41-5.