BIHARY, JÁN

Ján Bihary

Hudobník, huslista, skladateľ

* 21. 10. 1764 – Veľké Blahovo (okres Dunajská Streda)
† 26. 4. 1827 – Budapešť (Maďarská republika)

Základné údaje:

  • zakladateľ a primáš vlastnej kapely
  • hra na dvorných slávnostiach, korunováciách, dvorných plesoch
  • komponova piesne, verbunky

Literatúra/zdroje:

MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].

BOTOŠOVÁ, ANINA

Anina Botošová, Mgr.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity (2007- 2009)
3. 11. 1958 v Bratislave

Vzdelanie:
1985- Filozofická fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teória kultúry

Základné údaje:
Mgr. Anina Botošová bola splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity od júna 2007 do júna 2009, kedy na vlastnú žiadosť abdikovala.

V roku 2008 sa významnou mierou zaslúžila o štandardizáciu rómskeho jazyka na Slovensku. Nadviazala úzku spoluprácu s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a jej zásluhou na univerzitu prišiel vyučovať rómsky vysokoškolský pedagóg, a jazykovedec, odborník na rómsky jazyk, lingvista z Bulharska, Christo Kjučukov.

Založila tradíciu odovzdávania Ceny za ľudskosť, určenej osobnostiam podieľajúcich sa na zlepšovaní životných podmienok Rómov vo všetkých oblastiach života. otvorila tému postavenia rómskej ženy v spoločnosti, participovala na programoch misijnej práce v ťaživých rómskych komunitách. Preferovala, aby v rómskom priestore pôsobili odborníci a Rómovia ako dôležití participanti zmeny v rómskych komunitách. Presadzovala, aby sa pozícia asistentov zdravia dostala do katalógu pracovnej činnosti a aby v otázke zdravia pri výkone profesie pôsobili odborníci. Významnou mierou sa zaslúžila o to, aby sa do katalógu pracovných činností dostal terénny sociálny pracovník. Vypracovala katalóg profesií pre rizikové skupiny a najmä pre ženy z rómskych komunít, presadzovala aby vznikali stredné odborné učilištia, ktoré mali úzko spolupracovať so zamestnávateľmi v daných lokalitách. Aktívne presadzovala myšlienky pripomínania holokaustu, aby sa nezabudlo na ťažké obdobie histórie, kedy sa ľudskosť zo života vytratila. Zúčastňovala sa na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev, úzko spolupracovala so zástupcami ZMOS. Jej hlavným krédom bolo, aby sa občania z rómskych komunít stali súčasťou občianskej spoločnosti.

S tímom odborníkov a poznaním regionálnych špecifík spracovala Strednodobú koncepciu rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA.
V roku 1990 stála pri zrode OZ Ahinsa Roma – Nenásilie, a OZ SPOLU, v ktorom nadviazala spoluprácu s holandskými MVO aktívnymi v programoch zameranými proti diskriminácii, desegregácii a na zlepšení postavenia rómskych žien v spoločnosti. Občianske združenie iniciovalo výstavbu rodinných domov pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia v Kremnici.
Pôsobila ako hlavný radca pre problematiku národnostných menšín. Participovala na prijímaní prvých, základných medzinárodných dokumentov, akými boli Rámcový dohovor, Charta regionálnych alebo menšinových jazykov a iné.

Pôsobenie a aktivity:
1980- 1982 – inšpektorka kultúry na obvodnom úrade Bratislava IV
1985-1988 učiteľka estetiky , dejepisu
1995 – 2002 Úrad vlády Slovenskej republiky ako tajomníčka Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
2002 – 2007 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2007- 2009 Úrad splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity
2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tvorba:
Rómske piesne a múdre slová, 2006,
Veselo s husličkami po svete, 2001
Rómske múdre slová/Romane goďaver lava, 2014

BUKOVCE

Obec: Bukovce
Kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: severovýchodné Slovensko
Rozloha: 11 km2
Celkový počet obyvateľov: 534
Približný počet Rómov: 125
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 4
Hustota obyvateľstva: 23,4 %

Folklórny súbor z Bukoviec na festivale v Poľsku.

Ekonomika v obci: 
Podielnické družstvo Bukovce

Možnosti zamestnania:
žiadne

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva:
gréckokatolícke

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva:
gréckokatolícke

Dejiny obce :
Kronika nezaznamenáva pobyt  Rómov v našej obci. Podľa výpovede starších obyvateľov Rómovia boli súčasťou obce aj za ich detstva. Žili tu dve rodiny.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa jedna rodina vysťahovala do Čiech za prácou. Tí, ktorí zostali v obci,  si postavili novú osadu v lokalite, ktorú im pridelila obec. V sedemdesiatych rokoch sa z Čiech vrátila spomínaná rodina a usadili sa v tejto novej osade. V minulosti sa  Rómovia venovali prevažne kováčstvu.

Úspešné projekty zamerané na Rómov:
2004 – výstavba 10-bytovej jednotky pre mladé rodiny. K tejto bytovke bola  vybudovaná cesta a sklady na tuhé palivo.

Výstúpenie žiakov zo základnej školy pri príležitosti Dňa matiek.

Materská a základná škola: 
v obci je materská a základná školu, obidve dosahujú dobré výsledky

Stredné školy:
absolventi ZŠ navštevujú stredné školy  v mestách Stropkov a Svidník.

Správa obce:
Rómovia nie sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve.

Kultúra:

  • V roku 2002 bol v obci aktívny rómsky súbor ROMANI JAG (Rómsky oheň). Roku 2002 sa zúčastnil na Lemkovskom festivale etnických skupín v Poľsku. V súčasnosti nemáme žiadny podobný súbor.
  • Rómsky talent – žiaci školy sa zúčastnili na speváckej a tanečnej súťaži organizovanej Poduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku – žiacky tanečný súbor sa umiestnil v zlatom pásme.
  • Chráňme lesnú zver – obvodná súťaž, žiak Zdeněk Fedák získal 3. miesto.