HLINNÉ

Obec: Hlinné
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Horný Zemplín
Rozloha: 1457 ha
Celkový počet obyvateľov: 1794
Približný počet Rómov: 1024
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 81
Hustota obyvateľstva: 113 obyvateľov na 1 km2

Ekonomika v obci (firmy, poľnohospodárske družstvo):
V obci sa nachádzajú dve spoločnosti: Greenform, s. r. o., Hlinné, Lykotex Slovakia, s. r. o., Hlinné a miestni podnikatelia.

Možnosti zamestnania: 
V spoločnosti Greenform, s. r. o., alebo Lykotex Slovakia, s. r. o.

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva:
Gréckokatolícka cirkev: 1064
Rímskokatolícka cirkev: 421
Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 142

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva:
Gréckokatolícka cirkev: 900
Bratská cirkev: 27
Apoštolská cirkev: 14
Kresťanská sekta: Svedkovia Jehovovi: 47

V roku 2013 pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých sa obec podieľala na výrobe smútočných vencov spoločne s 20 rómskymi ženami. Ženám pomáhala profesionálna kvetinárka.

Dejiny obce:
Prvá písomná zmienka o obci Hlinné je z roku 1333, odvtedy tu pôsobil šoltýs a noví usadlíci. Názov obce je odvodený od slova  ,,hlina“ a zrejme súvisel s prácou, ktorú vykonávali miestni obyvatelia venujúci sa hlavne obrábaniu pôdy.
V 18. – 19. storočí . sa obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, drevorubačstvom a tkáčstvom. Zúčastnili sa na roľníckom povstaní roku 1831.
V rokoch 1890 – 1910 sa mnohí obyvatelia vysťahovali, za 1. ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Po 2. svetovej vojne nastal rozvoj obce, keď v roku 1952 tu postavili trepáreň ľanu a v roku 1958 bolo založené JRD.
Najstaršou písomnou zmienkou o Rómoch v obci je súpis Cigánov v Zemplínskej stolici z roku 1771, podľa ktorého sa v tom čase zdržiaval v obci Cigán František Kandra s rodinou.
V 70. rokoch pôsobila v obci rómska hudobná skupina a tanečný súbor Slanské  hory. Spoločne sa podieľali na výrobe filmu Džav adarik.
V roku 1975 bola postavená dvojtriedna materská škola pre rómske deti v blízkosti osady.
V 90. rokoch sa tanečný súbor  zúčastnil na medzinárodnom festivale Rómov v Brne – Strážniciach. Medzi najčastejšie rómske priezviská patria: Bužo, Goroľ, Mitáč, Tancoš.

Správa obce:
V obecnom zastupiteľstve sú zastúpení Rómovia

Úspešné projekty zamerané na Rómov:

  • Regenerácia sídla Hlinné – Infraštruktúra – tento projekt sa realizuje v období 9/2013 – 12/2014, prebieha úprava ciest, kanalizácie, vody, elektriny, VN prípojky a NN rozvodov
  • Ochrana pred povodňami v obci Hlinné – úprava Hlinského a Uhliskového potoka, úprava dvoch lávok cez Uhlinský a Hlinský potok v rómskej osade
  • Výstavba Komunitného centra, ktoré je situované priamo v rómskej osade,
  • 15-bytová jednotka – výstavba sa začala v roku 2006
  • 10-bytová jednotka – postavená v rómskej osade v roku 2008,
  • Kanalizácia a ČOV.

Terénna sociálna práca:   
V obci pracujú traja terénni sociálni pracovníci a dvaja asistenti terénneho sociálneho pracovníka.

Základná škola: 
v obci navštevujú žiaci základnú školu 1. stupňa 1. – 4. ročník

Stredné školy:
Stredná združená škola drevárska vo Vranove nad Topľou, Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, Spojená škola Čaklov, Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou, Gymnázium vo Vranove nad Topľou, Sociálnoprávna akadémia Košice.

Ocenenia, ktoré získali žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach:
Kristián Kindrik – viackrát ocenený vo futbale.

Kultúrne podujatia:
V obci sa každoročne koná podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov,  pravidelne sa pripravujú Obecné slávnosti sv. Cyrila a Metoda, na ktorých vystupujú rómski žiaci, a v  októbri obec organizuje stretnutie s dôchodcami pod  názvom Úcta k starším, na ktorom sa zúčastňujú aj rómski obyvatelia.

Divadlo, rómske tanečné skupiny, hudobné skupiny:
V obci pôsobí rómska hudobná skupina Klasik.

Ocenenia, ktoré získali Rómovia v športe, kultúre, iných oblastiach:
V súťaži Rómsky slávik – viackrát ocenený Imrich Goroľ.

Zaujímavosti týkajúce sa Rómov:
Náš občan Juraj Goroľ je rezbárom. Jeho výrobky boli vystavené v centre mesta Vranov nad Topľou, pracuje v chránenej dielni v obci Čičava.