MOJMÍROVCE

Obec: Mojmírovce

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Región: Nitriansky

Rozloha:  19 862 965 m2

Celkový počet obyvateľov:  2 806

Približný počet Rómov: 500

Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 7

Hustota obyvateľstva: 135,6 km2

Ekonomika v obci:

 • Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce má vyspelú rastlinnú a  živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. V rastlinnej výrobe sa pestujú jablká, broskyne, vinič a dorába sa kvalitné víno.
 • Kaštieľ Mojmírovce, s. r. o., zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.
 • Tauris Nitria, s. r. o., podnik vznikol v roku 1993, produkuje certifikované mäsové výrobky.
 • Penzión Bruder

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva:

rímskokatolícke: 87,9 %

evanjelické augsburského vyznania: 1,4 %

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: 

rímskokatolícke

Dejiny obce:

Obec Mojmírovce leží na Nitrianskej tabuli, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Obec je vzdialená od mesta Nitry 14 km. Je typickou vidieckou obcou s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Rozkladá sa v Urmínskej kotline pri potoku Cedron, po oboch brehoch sú vŕšky Nitrianskej kopcoviny. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156 (laténske kostrové pohrebisko, slovanský kostrový hrob z 11. storočia). V 18. storočí sa obec stala strediskom panstva rodu Huňadyovcov. Správcom ich panstva boli Appelovci. V 19. storočí bol v obci zaznamenaný rozkvet remeselníctva. V roku 1871 tu bolo 44 remeselníkov, najviac čižmárov. Založilo sa úverové družstvo, továreň na výrobu šumivého vína a teheľňa. Fungoval tu aj bitúnok a pivovar. Po celospoločenských zmenách v roku 1989 vidieť výrazný rozvoj podnikania. Vznikali malé prevádzky s približne desiatimi zamestnancami, drobné služby, rozvoj školstva a obchodnej siete.

Dejiny Rómov v obci:

V Mojmírovciach (v bývalom Urmíne) sa začali Rómovia usádzať koncom 17. storočia. V urmínskej matrike označovali Rómov ako„zingari“. V 18. storočí ich  v matrikách označovali ako „aegyptii“, čiže Egypťania. Neskôr sa označovali ako „neocoloni“ – novousadlíci. S prvou rómskou rodinou sa v Urmíne stretávame v roku 1698. V 2. polovici 18. storočia žilo v Urmíne šesť cigánskych rodín: Horvátovci, Čukanovci, Verešovci, Kudriovci, Kulišovci a Kančovci. V 19. storočí  žili  v Urmíne rodiny Kurucová, Tatajová, Kudriová, Kolompárová, Karvajová, Mihóková, Búžiková, Bandriová, Kompasová, Majgetová. Urmínčania nazývali rómsku osadu Cigánske námestie.

Správa obce:

V obecnej samospráve nie sú zastúpení Rómovia.

Úspešné projekty zamerané na Rómov: 

 • Sociálne začleňovanie Rómov vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja (2008 – 2009) – v spolupráci s OZ Za lepší život (podporený Fondom sociálneho rozvoja).
 • TANODA (2010 – 2011) – voľnočasové aktivity, mimoškolská činnosť v spolupráci s OZ z Rimavskej Seče  (podporený Rómskym vzdelávacím fondom).
 • Ukážme sa, Rómovia –  Sikaven amen Roma (2009 – 2010) doučovanie rómskych  detí, vedenie  krúžku šikovných rúk – výtvarná tvorba, poskytovanie sociálneho poradenstva, (podporený Úradom vlády SR).
 • Farebný svet Coloriskeri luma – čitateľsko-výtvarná súťaž –  (2009 – 2013)  v spolupráci s OZ Romano kher – Rómsky dom (podporený Úradom vlády SR).
 • Multikulti vo vybraných školách NSK – (2009 – 2010). Cieľom bolo vzdelávať učiteľov základných škôl v Mojmírovciach a vo Svätoplukove v oblasti multikultúrnej výchovy s dôrazom na romistiku – (podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti).
 • Projekt Roma fashion, 2010 – cieľom bolo  naučiť 15  rómskych žien šiť a komunikovať pri hľadaní pracovného miesta. Výsledkom bolo ušitie krojov pre deti z tanečných súborov v Mojmírovciach a Zbehoch.
 • Občianska participácia rómskych žien  – projekt prebieha. Cieľom projektu je podpora občianskej participácie a lokálneho aktivizmu  rómskych žien prostredníctvom neformálneho vzdelávania, tvorby komunitných plánov, podpory aktivít priamo v lokalitách prostredníctvom podpory politickej participácie a formovania miestnych akčných skupín.

Kurz šitia pre rómske ženy.

Terénna sociálna práca:  
v obci pracuje jedna terénna sociálna pracovníčka.

Základné a stredné školy: 

V obci je materská škola, základná škola  pre prvý a druhý stupeň a základná umelecká škola.

Stredné školy, ktoré navštevujú rómski žiaci:

Odborné učilište internátne, Mojmírovce

Učni majú možnosť po vyučovaní navštevovať krúžky:

turistický, tanečný, šikovných rúk, športový, počítačový, matematický, studeného občerstvenia.

Ocenenia, ktoré získali rómski žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach:

Fotosútaž 2013 – Ema Kurucová – 1.miesto a Zuzana Lakatošová – 1.miesto

Kultúrne podujatia, ktoré organizujú Rómovia: 

Medzinárodný deň Rómov  (2009)

Klub Romale pracuje od roku 2006. Členmi sú deti zo základnej školy. Klub vedú dobrovoľníčky Alžbeta Zemanová (na obr. zľava)  a Dana Bandryová .

Rómske osobnosti: 

Ján Kozma, hudobník, cimbalista, vedúci kapely, ktorá úspešne reprezentovala Slovensko aj v zahraničí. Deti Jána Kozmu pokračujú v hudobnej tradícii svojho otca.

Ladislav Kozma, hudobník, sólový klavirista, vedie umeleckú  agentúru.

Ocenenia, ktoré získali Rómovia v športe, kultúre a v iných oblastiach: 

Ján Kozma dostal ocenenie od obce v roku 2009.

 

MOST DO EURÓPY – MAXIMÁLNE ČERPANIE EU FONDOV PRE RÓMOV (MAKING THE MOST OF EU FUNDS FOR ROMA – MTM)

Slovenská aplikácia medzinárodného rómskeho programu Nadácií otvorenej spoločnosti (Open Society Foundations Budapest) s názvom Making the Most of EU Funds for Roma (MtM), ktoré pomáhajú rozvoju Rómov v krajinách zapojených do Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.
Program sa zameriava sa na inkluzívne politiky ústrednej štátnej správy, ako aj na integračné programy na miestnej úrovni a podporu prostredníctvom navrhovania a implementácie programov financovaných Európskou úniou zameraných na Rómov, advokáciu a budovanie kapacít pre obce, ústredné štátne orgány a MVO pracujúce v oblasti inklúzie Rómov. Tento program v jednotlivých krajinách aplikujú a na celoštátnej úrovni koordinujú Partneri pre prípravu projektov (Project Generation Facility – PGF).

Na Slovensku sa program realizuje od augusta 2008. Partnerom a kordinátorom programu pre Slovensko je Rómsky inštitút, n.o. Rómsky inštitút, n.o. v rámci programu Most do Európy poskytuje bezplatnú technickú a odbornú pomoc pri vypracovávaní projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ lokalitám, v ktorých žijú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít.

V rámci tohto programu Rómsky inštitút, n. o. poskytol asistenciu pri príprave 104 projektov v 65 lokalitách, z ktorých viac ako polovica už finančnú podporu zo štrukturálnych fondov EÚ už čerpá.

Zdroj:

Most do Európy

Making the Most of EU Funds for Roma (MtM)