MEDZINÁRODNÁ RÓMSKA ÚNIA (IRU)

(niekedy tiež  Medzinárodná únia Rómov) je celosvetová organizácia, ktorej poslaním je politická reprezentácia rómskeho národa, rozvoj jeho kultúry a jazyka, ako aj ochrana ľudských a občianskych práv Rómov.

pôvodný názov: International Romani Union – IRU

Základné údaje: 

  • založili ju účastníci kongresu, ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia).
  • je najstaršou rómskou medzinárodnou mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá zároveň patrí medzi uznávaných partnerov (napr. 5. júna 2001 – stretnutie s generálnym sekretárom OSN K. Annanom, 2001 spolupráca s českým ministerstvom zahraničných vecí)

Linka<http://www.internationalromaniunion.org/>

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMSKEHO JAZYKA

1. november – pamätný deň, ktorým Rómovia vzdávajú hold rómskemu jazyku, zdôrazňujú jeho dôležitosť pri posilňovaní etnickej identity Rómov a upozorňujú na požiadavku, aby rómsky jazyk bol oficiálne uznaný ako jeden z európskych jazykov.

Vyhlásenie Medzinárodného dňa rómskeho jazyka (World Day of Celebration of Romani Language, Svjetski dan romskog jezika,Maskarthemengo Dyves Romane Chibjako, International Day of Romani
Language) bolo jedným z bodov Deklarácie, ktorú podpísali účastníci medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy, ktorá sa uskutočnila v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Iniciátorom Deklarácie bol organizátor – združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka.

Zo Slovenska deklaráciu podpísala Anna Koptová.

(pozri tiež štandardizácia rómskeho jazyka, kodifikácia rómskeho jazyka)

Literatúra/zdroje:

  1. Council of Europe: Descriptive Glossary of Terms Relating to Roma Issues (version dated 16 November 2011). [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.coe.int/lportal/c/document_library/get_file?uuid=05511d8d-1dc9-4ce4-b36a-89fb37da5ff4&groupId=10227>
  2. KAJTAZI, Veljko [et al.]: Svjetski dan romskog jezika. Zagreb : Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2010, 180 s. ISBN 978-953-55966-0-8
  3. SIJERČiĆ, Hedina Tahirović: Svjetski dan romskog jezika. (KNS/30.11.2010.) [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete:<http://www.kns.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=817&Itemid=81>
  4. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Vyhlásenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka. [online]. 04.11.2010. [cit. 9. 1. 2012]. Dostupné na internete:<http://www.romovia.vlada.gov.sk/23145/vyhlasenie-uradu-splnomocnenca-vlady-sr-pre-romske-komunity-k-medzinarodnemu-dnu-romskeho-jazyka.php>