KECEROVCE

Názov: Kecerovce

Kraj: Košický kraj

Okres: Košice-okolie

Región: Košický

Rozloha: 1 380 ha

Celkový počet obyvateľov: 3 280

Približný počet Rómov: 2750

Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 61,81 %

Hustota obyvateľstva: 210

Ekonomika v obci (firmy, poľnohospodárske družstvo)

Dušan Ilenin, SHR

Rd Service, s. r. o., Kecerovce, Poľnohospodárske družstvo

Logistika a doprava Tatrakon, Stavebníctvo Riven Trade, s. r. o., Kecerovce Služby Kaderníctvo – V. Lenčová

Možnosti zamestnania: v obci nie je takmer žiadna možnosť zamestnať sa na TPP

Sezónne práce: zber jabĺk, zemiakov a iných poľnohospodárskych plodín a liečivých bylín.

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva: evanjelické , rímskokatolícke

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: rímskokatolícke, apoštolská cirkev, letničné zbory, evanjelické

Dejiny obce (stručne, všeobecne, zamerať sa najmä na históriu života Rómov v obci, kedy prišli do obce, čomu sa venovali, kde pracovali počas socializmu, ako žijú teraz)

Obec Kecerovce sa nachádza na východe Košickej kotliny, v doline Olšavy. Pod súčasným názvom vystupuje od roku 1975, keď došlo k zlúčeniu obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Prvá písomná zmienka o Kecerovských Kostoľanoch pochádza z roku 1229 a je určujúca i pre súčasnú obec. Kostoľany patrili k najstarším abovským dedinám, v 16. storočí sa vyvíjali ako mestečko s trhovým právom. Popri poľnohospodárstve sa darilo remeslám a obchodu. V súčasnosti žije v obci vyše 3 400 obyvateľov. Do katastra spadajú 3 segregované rómske osady, v ktorých žije približne 2 900 Rómov. Pomoc marginalizovanej rómskej komunite spočíva najmä v terénnej sociálnej práci, prevádzkovaní komunitného centra a vo výstavbe sociálnych nájomných bytov nižšieho štandardu. K najvýznamnejším podnikateľským subjektom v Kecerovciach patrí firma Tatrakon. Z pohľadu cestovného ruchu vyniká oblasť turistiky a cykloturistiky.

História Rómov v regióne

Prvé písomné zmienky o pobyte Rómov na území Slovenska pochádzajú zo Zemplínskej župy z rokov 1377 a 1381 (Zemplínska župa sa nachádzala neďaleko nášho regiónu). V tom čase sa na území Slovenska usádzali rodiny kováčov, iných remeselníkov a hudobníkov, ktorí vykonávali rôzne práce na feudálnych panstvách, a medzi nimi boli pravdepodobne aj predkovia Rómov žijúcich v našej obci.

Podľa výpovedí niektorých starších informátorov v Kecerovciach boli v medzivojnovom období tri rómske osady. Odhaduje sa, že v tom čase bývalo v osadách približne 100 obyvateľov. Rómovia bývali v domoch postavených z vaľkov, ktoré si zhotovili sami. V tom období sa uplatnili ako pomocné sily na gazdovstvách. Región bol známy tým, že tu žilo veľa bohatých židov. Ženy pomáhali v domácnosti a na poli, muži robili ťažšie práce (napr. mlátili obilie), starali sa o dobytok, kone a pod. Pracovali aj ako pastieri. Rómovia sa tiež živili tradičnými remeslami, vyrábali a predávali metly a rôzne košíky z prútia, vyrezávali korytá. Za prácu zvyčajne nedostávali peniaze, ale ubytovanie a jedlo. Informátori z pohľadu Rómov spomínajú na toto obdobie ako na obdobie chudoby a hladu. Boli často v postavení poddaných a gazdovia zvyčajne rozhodovali o ich osude, o manželstvách, o partneroch.

Pre mnohých Rómov bolo obdobie 2. svetovej vojny tragické. Našťastie, lesná správa obce Kecerovce vyhlásila, že Rómov potrebuje na práce, a tak ich nedeportovali. V Kecerovciach sa vraj majorita správala veľmi dobre, možno to je dôvod, prečo sa tu usadilo veľa Rómov a vytvorili viaceré osady.

Situácia Rómov sa zmenila počas socializmu. Všetci museli povinne pracovať. Mnohí sa zamestnali v poľnohospodárskom družstve a inde ako robotníci bez kvalifikácie. Zlepšili sa podmienky na vzdelávanie.

Po roku 1989 mnoho Rómov stratilo prácu. Veľa ľudí predalo byty v meste a prisťahovali sa k príbuzným na vidiek alebo si kúpili vlastné domy.

Správa obce:

  • Úspešné projekty zamerané na Rómov:

Terénna sociálna práca v obci Kecerovce_- FSR, YEPP – IRC YEPP, Zdravie Rómov – OSF, Naše rozumné deti – OSF, Lačhe čave adadiveseskere – dobré deti dneška – Yuventa, Peer skupiny – AKC, Zdravé komunity – OSF, mládežnícky klub KERA – Človek v tiesni, Prepájanie komunít – NDI USA, a pod…

  • Terénna sociálna práca v obci:

Realizuje sa od roku 2002, v obci pracovali k 31. 12. 2013 dvaja terénni sociálni pracovníci a štyria asistenti terénnych sociálnych pracovníkov.

  • Komunitná sociálna práca: Funguje na báze dobrovoľníctva.

Kultúra

  • Základné a stredné školy

ZŠ Kecerovce, MŠ Kecerovce,

  • Stredné školy, ktoré navštevujú rómski žiaci:

Stredná škola technická Kukučinova, Košice – detaš. pracovisko, Spojená stredná škola, Prešov – detašované pracovisko.

  • Ocenenia, ktoré získali žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach:

Variácie tanca – rómsky ľudový tanec – prvé miesto 2004

ME v nohejbale – 3. miesto, ľudová pieseň – 1. a 3. miesto.

  • Kultúrne podujatia:

Každý rok sa v obci organizuje oslava Medzinárodného dňa Rómov, Medzinárodného dňa detí, futbalový turnaj, mikulášska nádielka

Jednorazové podujatia: Big talent show, diskotéky, brigády – upratanie potokov a pod.

  • divadlo, rómske tanečné skupiny, hudobné skupiny

folklórny tanečný súbor LUNA Kecerovce, viacero amatérskych hudobných skupín.

Pravidelné podujatia organizované rómskymi MVO:

Sú medzi Rómami osobnosti: Pavol Vidlička, Jozef Gábor, Marián Gábor