KROK ZA KROKOM (STEP BY STEP)

Termín realizácie: (september 1996 -jún 2004)

Projekt realizovali: Ministerstvo školstva SR a Nadácia Škola dokorán 1

Nadácia Škola dokorán 2 sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku naštartovala Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS– OSF) 3  v roku 1993. Po dvoch rokoch sa program osamostatnil založením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných rodín.

Obsah projektu:

Prvým pokusom Nadácie Škola dokorán o inováciu výchovy a vzdelávania a hľadania alternatívnych prístupov ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania bol projekt „Krok za krokom“.

 • Podstatou projektu bolo uplatnenie pedagogického prístupu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa, vytváranie podmienok na účasť rodičov na vyučovacom procese v materských školách a na prvom stupni základnej školy. Cieľom projektu bolo podchytiť a riešiť problémy výchovy a vzdelávania rómskych žiakov z aspektu ich individuálnych. Teoretickým základom projektu bol prístup k porozumeniu výchovy a vzdelávania ako procesu, v ktorom treba rozvíjať kognitívnu (poznávaciu), emocionálnu, sociálnu aj fyzickú stránku žiaka. Podmienkou optimalizácie procesu vývinu, výchovy a vzdelávania je chápanie žiaka v jednote jeho individuálnych charakteristík. Išlo o  projekt s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľová skupina:

 • učitelia, asistenti učiteľa z MŠ a prvého stupňa ZŠ 4

Ciele projektu:

 • vychovať celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí,
 • vytvoriť učebné prostredie založené na demokratických princípoch a vzájomnom rešpekte učiteľa a žiaka, žiakov navzájom,
 • zabezpečiť vývinovú postupnosť a od nej odvodiť používané metódy,
 • zabezpečiť, aby všetci žiaci získali základné vedomosti, umelecké a praktické zručnosti na úspešnú integráciu do demokratickej spoločnosti,
 • premeniť štruktúru prostredia  v triedach ZŠ,
 • vypracovať smernicu (dodržiavanie pri zamestnaní, vyučovaní, počas prestávok, na vychádzkach atď.) pre žiakov a učiteľov, na ktorých tvorbe sa podieľajú rovnakým dielom všetci zúčastnení,
 • rozdeliť prácu v triede medzi učiteľa a rómskeho asistenta učiteľa,
 • zabezpečiť materiálno−technické vybavenie každej triedy.

Výstupy a výsledky

Tento projekt pomohol výrazným krokom k humanizácii a demokratizácii školstva, ktorý dával reálnu šancu na multikultúrne poňatie pedagogických prístupov, na akceptovanie sociokultúrnych odlišností rómskych žiakov, na rozvoj ich potenciálu postaveného na jedinečnosti každého žiaka. Žiaci kontrolných tried dosiahli lepšie výsledky v sluchovom vnímaní, v samoobslužných činnostiach, emocionálnom a sociálnom vývine a v lepšej komunikácii, a priestorovej orientácii, ich rodičia si štatisticky významne viac než žiaci kontrolných tried želali byť zamestnaní. Nadácia Škola dokorán v rámci projektu vyškolila učiteľov a rómskych asistentov v teoretických, ale aj praktických zručnostiach. Dosiahol sa  výrazne vysoký  nárast úspešnosti žiakov.

Projekt podporený sumou: 5 766 484,00 SKK (191 412,20 EUR)

Udržateľnosť projektu

Krok za krokom je program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (číslo rozhodnutia o akreditácii 456/2011-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.) s cieľom zdokonaliť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti prostredníctvom inovácií v pedagogike a psychológii 5.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

 • KONČOKOVÁ, E. – PORUBSKÝ, Š. 2002. Krok za krokom, alternatívna metodická príručka pre I. stupeň základnej školy. Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom: APRINT, 2002.
 • KONČOKOVÁ, E.: Projekt krok za krokom. Pedagogická revue, 2002, č. 4, s. 387 – 391.
 • Nadácia Škola dokorán (2000), Krok za krokom: Alternatívna metodická príručka pre I. stupeň základnej školy s. 7-9, s.109
 • Všeobecné informácie o programe PHARE

Dostupné na: http://www.minedu.sk/program-phare/

—-

 1. Nadácia Škola dokorán pri realizácii projektov experiment uviedla, riadila, sledovala a pravidelne vyhodnocovala.
 2. Nadácia Škola dokorán je mimovládnou organizáciou, ktorá patrí na Slovensku medzi kľúčové v oblasti vytvárania, realizácie a testovania alternatívnych projektov vzdelávania znevýhodnených skupín populácie.
 3. NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI – OPEN SOCIETY FOUNDATION (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
 4. Vo všetkých MŠ a v ZŠ s MŠ Ul.Hurbanova a ZŠ Ul.P.Mudroňa. MŠ Ul.družstevná a ZŠ A.Dubčeka, Ul.budovateľov kt. sú zároveň aj regionálnym školiacim centrom Nadácie Škola dokorán

Dostupné na: http://www.skolaplus.sk/programy2.html

KROKA–ČEŠĽAK, JOZEF

Kroka–Češľak, Jozef

Husľový primáš ľudovej hudby , predník Dedinskej folklórnej skupiny Zámutovčan, nositeľ hudobno-folklórnych prejavov Zemplína a Šariša

*  23. marca 1930       Zámutov
† 3.augusta 2013 Zámutov

Ocenenia

 • 2003 – získal ocenenia ako predník Dedinskej folklórnej skupiny Zamutovčan v roku 2003 titul laureát celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií v Banskej Bystrici s programovým blokom Od vinkoch po oltár
 • Niekoľko ocenení od Obce Zámutov za reprezentáciu obce a udržiavanie ľudových tradícií
 • Ocenenia na folklórnych festivaloch vo Východnej a Detve.

Vzdelanie

Základné- 3 roky  navštevoval miestnu základnú školu v Zámutove

Životopis

Narodil sa 23. marca 1930 v Zámutove  v rómskej muzikantskej rodine Feriovcov. Ako dieťa navštevoval tri roky miestnu základnú školu v Zámutove. Narodil sa v muzikantskej rodine, ktorá už vtedy patrila medzi žiadané ľudové hudby na Zemplíne. . Jeho učiteľom hry na husliach bol jeho strýko, primáš ľudovej hudby v Zámutove Jozef Ferijusko.. Hrávať s kapelou začal vo veku 14 rokov. V roku 1964 na podnet hudobného  redaktora Československého rozhlasu PhDr. Ondreja Dema sa stal spoluzakladateľom a členom Dedinskej folklórnej skupiny Zamutovčan,.
Jozef Kroka -Češľak bol zamestnaný v štátnych lesoch. V roku 1981 sa mu stal pracovný úraz pri práci so sústruhom, v dôsledku čoho mu museli amputovať palec na ľavej ruke a zároveň fixovať kosti v okolí zápästia. Po tomto úraze sa svoju hudobnú činnosť na istú dobu zastavil.. Počas jeho účinkovania vo folklórnej skupine Zamutovčan získal mnoho ocenení od Obce Zámutov za reprezentáciu obce a udržiavanie ľudových tradícií.  Ďalšie cenenia skupina získala na folklórnych festivaloch vo Východnej a Detve. Zamutovčan doprevádzal aj na medzinárodných festivaloch v Juhoslávii, Nemecku, Poľsku, Ukrajine, v Holandsku a Maďarsku  Súbor účinkoval aj v mnohých reláciách pre Slovenský rozhlas a televíziu (televízne filmy: Ej, javor, javor, Zemplínska svadba, Neplačte vy, mamička) Po dlhé roky až do konca života bol . Jozef Češľak Kroka neoddeliteľnou súčasťou folklórnej skupiny Zamutovčan. Jeho vynikajúcu techniku hry na husliach študovali mnohí etnológovia, muzikanti aj folkloristi.  Nahral so skupinou  3 CD nosiče.  Vychoval troch synov a šesť dcér. Zomrel 3.augusta 2013 v Zámutove vo veku 83 rokov.

Tvorba

CD  Hej zaśvicelo na Zamutov slunočko, FS Zamutovčan
CD   Ňeorem, ňeśejem, FS Zamutovčan
CD  Češľakova perša, FS Zamutovčan

Zdroj

Folklorista.sk
NOCKA.SK