Komunitné Centrum Menšín

Obec Veľký Krtíš
Ulica, číslo, posch., dvere J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Právna forma občianske združenie

Občianske združenie Komunitné Centrum Menšín

Základné údaje:
Vznik: 2001
Sídlo: J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Kontakt: 421 474830638; janette.knapekova@gmail.com

Komunitné Centrum Menšín vzniklo s cieľom podporiť integráciu Rómov a sociálne odkázaných, podieľať sa na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a zlepšení integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Zakladateľmi sú Mgr. Adrián Berky a PhDr. Janette Knapeková.

Impulzom pre vznik neziskovej organizácie bola zhoršujúca sa sociálna situácia väčšiny rómskych rodín v meste Veľký Krtíš a snaha poskytovať sociálne služby, ktoré v tom čase v meste chýbali. Od svojho vzniku sa venovalo terénnemu pôsobeniu, pripravilo návrh riešenia bývania príslušníkov MRK v meste a spolupracovalo so správcom nájomných bytov. Od roku 2004 realizovalo svoj projekt terénni domovníci. Cieľom aktivít bola sanácia bývania u sociálne odkázaných rodín a udržanie si bývania v nájomných bytoch s perspektívou odkupovania do osobného vlastníctva. Od roku 2009 sa Komunitné Centrum Menšín spolupodieľalo aj na správe bytového fondu, kde intenzívnou terénnou prácou s komunitou sa im podarilo znížiť zadlženosť rodín, zlepšiť kvalitu bývania, svojpomocne zlepšiť okolie obytných domov a zveľadiť verejné priestranstvá.

Komunitné Centrum Menšín je centrom prvého kontaktu pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a je registrované v registri neverejných poskytovateľov sociálnych služieb VÚC Banská Bystrica. Od roku 2015 je zapojené do projektov na podporu činnosti komunitných centier.

Realizuje nasledovné aktivity:

  • cielenú, dlhodobú individuálnu terénnu prácu zameranú na podporu stabilizácie situácie v oblasti bývania (o. i. spolupráca s mestom Veľký Krtíš, mestským bytovým podnikom, súkromným vlastníkom bytov a s obyvateľmi bytoviek);
  • aktivít prospievajúcich k zlepšenie sociálnej situácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a to nástrojmi komunitnej a terénnej sociálnej práce (poskytovanie sociálneho, pracovného, protidlhového poradenstva);
  • zvyšovania vzdelanostnej úrovne príslušníkmi marginalizovaných komunít (školiace aktivity) a poradenstvo v oblasti štipendií.

Zdroj: Komunitné Centrum Menšín

Link: prezentácia na youtube.com

Foto: archív Komunitného Centra Menšín